دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۳

همان طور که کرامر[۱۲۵]( ۱۹۹۹ به نقل از بیچوسکی [۱۲۶] ۲۰۰۱ ) اشاره دارند مکانیسم های دفاعی ناهشیاری مانند انکار ، فرافکنی و همانندسازی در بسیاری از قصه های عامیانه مورد رویاروئی قرار می گیرد .۲-۳-۱۵- روان شناسی فردی (آدلری )در تکنیک دفتر خاطرات که وست ودان (۱۹۸۵ ) آن را براساس مفهوم اهداف اشتباه زندگی در …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۲

از این رو ، بسیاری از وقایع و فعالیت های روزمره کودک نظیر بازی کردن و نقاشی کشیدن که در نظر عمومی و غیر متخصصان از حد سرگرمی و تفریح و لذت های کودکان پا فراتر نمی نهند ، از دیدگاه متخصص بالینی جلوه دیگری دارد . قصه، قصه گویی و قصه خوانی و طراحی …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۱

ماکادو (۱۹۹۵ ) بیان می کند هنگامی که قصه های خوب توسط یک قصه گوی ماهر برای کودک گفته می شود کودک مشتاقانه گوش می دهد و به تصورات ذهنی او شکل می دهد .۲-۳-۷- ویژگی های قصه در فرآیند قصه درمانیبرای اینکه قصه بتواند توجه کودک را به طور واقعی به خود جلب کند …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۰

بنیان گذار ادبیات نوین کودکان در ایران جبار عسگرزاده (جبار باغچه بان ) بود . در سالهای (۱۳۶۷-۱۲۹۸) عباس یمینی شریف آثار با ارزشی را در زمینه ادبیات کودکان خلق کرده است و او از نخستین کسانی بود که مجله ای را برای کودکان در همین راستا منتشر کرد (حجازی ، ۱۳۷۴ ) .اهمیت قصه …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۹

۲-۲-۹- سازوکارهای شناختی رفتاریعلاوه بر تشخیص دقیق ، مهم است عواملی را شناسایی کرد که بر پیدایش اختلال لجبازی – نافرمانی تاثیر می گذارند تا از این طریق بتوان درمان را به نحو مؤثرتری طراحی کرد . اگرچه برخی استدلال کرده اند که نشانه های شاخص اختلال لجبازی – نافرمانی و اختلال سلوک تنها از …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۴۱

۰٫۰۰ -۴٫۷۹ -۰٫۰۰۰۲ DIS ۰٫۰۰ ۴٫۶۳ ۰٫۴۲ LOG( POP) ۰٫۰۰ ۳٫۶۳ ۰٫۵۱ LOG(POPI) ۰٫۰۴ ۲٫۰۰ ۰٫۰۱ LIN منبع: یافتههای پژوهشهمان طور که از خروجی تخمین مشاهده می شود، علامت تمامی ضرایب با تئوری اقتصادی سازگار می باشد و تمامی ضرایب معنی دار هستند.ضمن اینکه و بیانگر توضیح دهندگی متغیرهای مستقل می باشد.یعنی حدو ۶۰ درصد …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۹

Group PP-Statistic ۳۹/۲۰- ، (۰۰/۰) عدم همانباشتگی فرضیه صفر (عدم وجود همانباشتگی) رد میشود. Group ADF-Statistic ۷۷/۳- (۰۰/۰) عدم همانباشتگی فرضیه صفر (عدم وجود همانباشتگی) رد میشود. منبع: یافتههای پژوهش بر اساس نتایج جداول مذکور و طبق هر دو روش آزمون PP و ADF و احتمال صفر مربوط به آنها، فرضیه صفر عدم همانباشتگی میان …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۸

۲٫۸۹- ۰۰/۰ مانا لذا می بینیم که تمامی متغیر ها منهای تولید ناخالص داخلی ایران در سطح مانا هستند.از اینرو مانایی متغیر مزبور در سطح یک بررسی شد و نتیجه زیر حاصل آمد، جهت لحاظ مانایی در سطح یک این متغیر از روش تفاضل گیری استفاده می کنیم و به جای متغیر ، متغیر را …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

مقاله دانشگاهی – بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه …

نمودار ۴-۲۱ میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی متخصصان به تفکیک مراکزپرسش اساسی هفتم – میزان رضایت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنعت خودروی ایران از استفاده از کتابخانه‌های وابسته چقدر است؟به منظور تعیین میزان رضایت متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه‌های وابسته دو پرسش در پرسشنامه در نظر گرفته شده است. یک …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

دسترسی به منابع مقالات : بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از …

۲۲٫۵% ۲۱٫۶% ۲۳٫۵% ۲۱٫۴% درصد ۴-۲ پرسش‌های اساسیدر این بخش از پژوهش حاضر به پرسش‌های اساسی پرداخته می‌شود، و به این پرسش‌ها با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه پاسخ داده می‌شود. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه، با استفاده از روش‌های گوناگون آماری، طبقه‌بندی و تحلیل شده‌اند و نتایج آن …