دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های وابسته- قسمت …

۱٫۱% ۲ ۳٫۹% ۷ ۱٫۱% ۲ ۱۶٫۹% ۴۸ ۲۷% ۴۸ ۲۰٫۲% ۳۶ ۹۲٫۱% ۱۶۴ مجموع نمودار ۴-۵ روش‌های جستجوی منابع الکترونیکی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه۴-۱-۲-۹ میزان استفاده از انواع منابع اطلاعاتیبرای تعیین میزان استفاده از انواع منابع اطلاعاتی پرسشی در پرسشنامه طرح شده است، به گونه‌ای که متخصصان میزان استفاده از منابع مختلف را …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۸۱

A A ۱۷ ارائه مشاوره های مفید به مشتریان A O ۱۸ افزایش تعداد شعب بانکی A A ۱۹ انعطاف پذیری و رسیدگی به شکایات O M ۲۰ راحتی استفاده از خدمات بانکی O O ۲۱ امنیت در استفاده از خدمات بانکی M M از مقایسه دیدگاههای مشتریان و کارمندان بانک مشخص می گردد که …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

پژوهش – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۴۴

مرحله اول : انتخاب،تحلیل و تبیین مساله تحقیقمرحله دوم : گزینش ، طراحی و تشریح روشهای کارمرحله سوم :گرد آوری اطلاعات و داده هامرحله چهارم : طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده هامرحله پنجم : تدوین گزارش تحقیقنمودار (۳-۱) : فرایند تحقیق علمی۳-۱۳- مراحل اجرای تحقیق :برای انجام یک تحقیق علمی در …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

دسترسی متن کامل – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۴۱

نوآوری و منحصر به فرد بودن خدمات : یک بانک برای رقابت با دیگر بانک ها نیاز به خدمات جدیدی دارد که سایر بانکها آن را ارائه نمی کنند . یعنی رقابت یک بانک باید مطابق با تکنولوژی و علم روز باشد و با به گارگیری آنها در عرصه خدمت بهترین و جدید ترین خدمات را …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۴۰

۲۳ ژاکسون چن ، لیا وانگ ،۲۰۱۰ Personalized product configuration rules with dual formulations : A method to proactively leverage mass confusion . مدرک تحصیلی کارمندان ، صبر و تحمل کارمندان ژاکسون چن ، لیا وانگ ،۲۰۱۰ ۲-۸- مدل پیشنهادی تحقیق :با توجه به تحقیقات بسیاری که در زمینه رضایت و جذب مشتری انجام شده …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۳۰

در تحقیقی که عوامل موثر بر رضایت مشتری را در آگرالتا و تریپوی هند مورد بررسی قرار می دهد کانون اصلی این پروژه بر رضایت مشتریان معطوف می باشد زیرا در یک سازمان هم مشتریان راضی و هم ناراضی وجود دارند . این بررسی بر پارامتر هایی از قبیل ؛ اقساط ، عملکرد ، راحتی …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲۴

اصلا دوست ندارد R R R I Q یکی از اهداف پرسشنامه کانو این است که درک بهتری از نیازهای مشتری داشته باشیم .۲-۶-۵-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :یکی از روشهایی که در این مدل استفاده می شود ، روش استفاده از فراوانی بیشتر است که در این تحقیق از این روش استفاده شده …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲۱

شناخت نیازهای اجراییتوسعه مفاهیم و ایده هاتحلیل محصولات رقابتی۲-۶-۵-۱- نحوه اجرای روش کانو :تعیین مشخصه های اصلی که باید طبقه بندی شود . در ابتدا باید نیازمندیها تعیین می گردد .تهیه پرسشنامه : پرسشنامه ای برای درک اینکه مشتریان بالقوه در صورت عدم ارائه یا ارائه یک مشخصه چه احساسی دارند . این هدف با …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲۰

نمودار (۲-۸) مدل سروکوال را نشان می دهد.نیازهای کلامیارتباط بیرونی با مشتریاستنباط مدیریت از انتظارات مشتریمشخصات کیفی خدمتخدمات ارائه شده کارکنانخدمات دریافت شدهخدمات مورد انتظارنیازهای شخصیتجربیات پیشیننمودار (۲-۸) : مدل سروکوال(صفاری نژاد ، رحیمی ، ۱۳۸۷ ،ص۱۰۱)۲-۶-۲- مدل عملکرد خدمت [۲۶]۱ SERVPERF, :این مدل فقط خدماتی که توسط مشتریان استفاده می شود را مورد سنجش قرار …

دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۱۹

ترک و تحریم کردن برندتبلیغات دهان به دهان منفیاقدامات قانونیشکایت به شرکتجنمودار(۲-۶) : طبقه بندی رفتار مشتری در مقابل نارضایتی (صفاری نژاد ، رحیمی ،۱۳۸۷ ،ص۱۱۱)همانطور که می دانیم مشتریان وسیله ای برای پیشبرد اهداف سازمان می باشند و رسیدگی به نیازها و خواسته هایشان و تامین رضایتشان برای ما امری بسیار مهم و ضروری …