برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-4- روش آنالیز اطلاعات بدست آمده:
متوسط درصد آلودگی و تلفات کنه هیالوما مارجیناتوم در مطالعه حاضر در یک طرح خرد شده با در نظر گرفتن اثرات اصلی هفته، نوع قارچ، غلظت قارچ و تداخل سه طرفه با کمک رویه GLM (General linear Model) مورد آنالیز واریانس (Analysis at variance) دوطرفه قرار گرفت. تست توکی (Tukey) برای مقایسه میانگین ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به صورت حداقل مربعات میانگین و خطای معیار میانگین بیان شد. مقادیر05/0≥p به عنوان معنادار تلقی گردید. نرم افزار آماری SAS (Statistical Analysis system) برای تخمین اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.

فصل چهارم
نتایج حاصل از آزمایش پایلوت بر روی کنه بالغ هیالوما مارجیناتوم:
ازآنجایی که هیچ گونه اطلاعی از اثرقارچ ها بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم وجود نداشت تستی مقدماتی و غربالگری انجام گردید تا قارچ های با اثر کشندگی بهتر انتخاب گردند و از کاربرد قارچ ها با اثر ناچیز و حتی بی اثر بر روی کنه جلوگیری گردد. چرا که در غیر اینصورت با در نظر گرفتن 3 رقت برای هر جدایه و تکرار آن به شکل سه بار تکرار در شرایطی که بنا بود 10 کنه در هر پتری پلیت استفاده گردد برای هر جدایه قارچ حدود 90 کنه نیاز بود بنابراین با در نظر گرفتن گروه های کنترل حدود 450 کنه برای مطالعه می بایست مورد استفاده قرار گیرد که مطالعه میزان اثر جدایه ها و تعیین مرگ و میر کنه ها در اثر این قارچ ها به شکل سه بار تکرار و غلظت های گوناگون عملا از لحاظ کشت و جمع آوری کنه و مطالعه غیر ممکن بود بنابراین در این مرحله حد اکثر سوسپانسیون قارچی شامل 1011×4/2 اسپور در هر میلی لیتر برای هر جدایه قارچی و 5 کنه برای مطالعه هر جدایه در نظر گرفته شد تا میزان مرگ و میر کنه ها و به عبارتی بیماریزایی هر کدام از جدایه های قارچی توسط شناور کردن 5 کنه هیالوما مارجیناتوم بالغ که قبل از آغشته کردن با اسپور قارچی با الکل 70 در صد ضد عفونی و خشک گردیده بودند مشخص گردید. مدت این آغشته کردن 5-3 ثانیه بود و پس از این کنه ها در پتری دیش های استریل حاوی کاغذ صافی مرطوب قرار می گرفتند[25].دما و رطوبت حاصله توسط ژرمیناتور تهیه گردید البته جهت اطمینان از رطوبت کامل، پلیت ها در دسیکاتوری قرار گرفتند که در کف آن آب و نمک اشباع قرار داشت و دسیکاتور در ژرمیناتور قرار گرفت. برای تمام جدایه های قارچی یک گروه کنترل شامل 5 کنه بالغ به همان روش ذکر شده مورد درمان قرار گرفت، به جز این که کنه ها در آب مقطر استریل همراه با توئین آغشته گردیدند. مرگ و میر کنه ها به طور روزانه هر 24 ساعت یک بار مورد مطالعه قرار گرفت و ثبت گردید و کنه های تلف شده در اثر قارچ مشخص و این لاشه ها به ظروف دیگری منتقل گردید تا رشد و نمو قارچ بر روی آنها مورد مطالعه قرار گیرد[46].
طی این مطالعه تاثیر قارچی متاریزیوم آنیزوپلیه DEMI 001 ،M14 ، IRAN 437C، IRAN 715 C بررسی شد و تعداد 4 گروه پنج تائی از کنه های بالغ هیالوما مارجیناتوم مورد ارزیابی قرار گرفتند که در جدول 4-1 نشان داده شده است.
جدول 4-1: گروه های تحت درمان در اثر کنیدیوم های مختلف قارچی با غلظت 1011 ×4 /2 کنیدیوم در هر میلی لیتر
گونه جدایه درصد مرگ و میر 14روز پس از تلقیح
متاریزیوم آنیزوپلیه IRAN437C 50
متاریزیوم آنیزوپلیه IRAN715C 50
متاریزیوم آنیزوپلیه DEMI001 100
متاریزیوم آنیزوپلیه M14 100
نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی نشان می دهد که قارچ های آزمایش شده حدتشان در برابر کنه های بالغ هیالوما مارجیناتوم متفاوت است و میزان مرگ و میر کنه های تحت درمان بین 100-0 درصد 14 روز پس از تلقیح کنه ها با غلظت 1011 ×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیترگردید. ضمن این که مرگ و میر در گروه کنترل صفر درصد گردید. تمام کنه های تحت درمان 14 روز پس از تلقیح کنه ها با کنیدیوم های قارچی در اثر متاریزیوم آنیزوپلیه جدایه M14 و متاریزیوم آنیزوپلیه جدایه DEMI001 تلف گردیدند(جدول 1-5).
فصل پنجم
نتایج حاصل از آزمایش نهایی بر روی کنه بالغ هیالوما مارجیناتوم:
جدول5-1: گروه های تحت درمان در اثر غلظت های مختلف کنیدیوم های قارچی
گونه جدایه غلظت کنیدیوم در هر میلی لیتر تکرار تعداد
متاریزیوم آنیزیوپلیه IRAN437C 107×4/2 3 30
109×4/2 3 30
1011×4/2 3 30
IRAN715C 107×4/2 3 30
109×4/2 3 30

دسته بندی : علمی