Comments: 0 Posted by: Posted on:

ابعاد شایستگی

مؤلفه های شایستگی مدیران در شش گروه کلی (در دو بعد فردی و اجتماعی شایستگی ) قرار می گیرد(طالقانی و دیگران، 1389):

 

الف) ابعاد فردی شایستگی

1-  دانش و معلومات نظری : فرایند توسعه دانش و معلومات نظری به گونه معمول از راه تحصیل در سطوح دانشگاهی حاصل می شودکه پر سابق ترین بعد توسعه مدیران است. توسعه دانش و معلومات زیر بنای توسعه مهارت ها، نگرش و بینش به شمار می رود. و به تنهایی و به خودی خود، تأثیر چندانی در توسعه شایستگی های مدیریتی ندارد.

2-  مهارت ها : مهارت توانایی پیاده سازی علم در عمل است. مهارت ها از طریق تکرار کاربرد دانش در محیط واقعی به دست آمده و توسعه می یابد.توسعه مهارت منجر به بهبود  کیفیت عملکرد می شود بدون آن ، در بسیاری از موارد، معلومات، منشاء تأثیر زیادی نخواهد بود. در یک تقسیم بندی متداول، مهارت های موردنیاز مدیران در سه نوع دانسته اند و آن ها را بدین صورت تعریف کرده اند: مهارت ادراکی؛ یعنی توانایی فهمیدن پیچیدگی های کل سازمان و آگاهی از این که آیا شخص متناسب با شرایط سازمان عمل می کند یا نه؟ این آگاهی موجب می شود که فرد به جای اینکه فقط بر مبنای هدف ها و نیازهای گروه نزدیک و بلافصل خود عمل کند، اقدامات خود را بر هدف های کل سازمان استوار سازد. مهارت انسانی، توانایی و قدرت تشخیص در کار کردن با مردم و انجام کار به وسیله آن ها بوده که شامل درک و فهم انگیزش و به کار بردن رهبری مؤثر است. مهارت فنی، عبارت است از توانایی حاصل از تجربیات، آموزش و کارآموزی لازم برای به کارگیری دانش، روش ها ، فنون و تجهیزات لازم برای انجام کارهای خاص.

3-  ویژگی های شخصیتی: شخصیت عبارت است از مجموعه الگوهای منحصر به فرد و نسبتا ثابت رفتاری، احساسی و فکری که انسان ها از خود بروز می دهند. برخی از ویژگی های شخصیتی عبارتنداز: اعتماد به نفس، برون گرایی، شجاعت، مسئولیت پذیری و خونسردی.

4-  نگرش:  عبارتست از تصویر ذهنی انسان از دنیا و پیرامون آن. تصویر ذهنی انسان چارچوبی است که میدان اندیشه و عمل وی را تبیین کرده، شکل می دهد. درک انسان از پدیده های پیرامون خود و تصمیم گیری وی برای عمل، بر مبنای تصویر ذهنی اوست( فتحی و شعبانی راوری، 1386).موازین ارزشی تصمیم گیرنده، یکی از مهم ترین عوامل متمایز کننده مدیران از یکدیگر است.

 

ب) ابعاد اجتماعی شایستگی

1- اعتبار حرفه ای: این مقوله به جایگاه مدیر در شبکه ارتباطات حرفه ای بر می گردد و عبارت است از قابلیت برقراری ارتباط موثر و درخواست از آنان با احتمال زیاد پذیرش.

2- اعتبار عمومی: این موضوع به جایگاه غیرحرفه ای یک مدیر در اجتماع بر می گردد.

درگاهی و دیگران(1389) شایستگی ها را مشتمل بر عناصر ذیل می دانند:

  • دانش و آگاهی ها: معلومات شغلی، اطلاعات و تخصص مرتبط با شغل؛
  • قابلیت ها یا مهارت ها: توانایی انجام کارهای مرتبط بااهداف شغل؛
  • نگرش ها و ارزش ها: ترجیحات و یا مفروضات ذهنی فرد؛
  • ویژگی ها: خصوصیات شخصیتی و نحوه واکنش به شرایط و افراد؛
  • انگیزش: محرک های درونی و اشتیاق برای اقدام؛
  • خود انگاری: درک فرد از خود؛
  • نقش های اجتماعی: برداشت دیگران از فرد.

به طور کلی می توان مؤلفه های شایستگی را در شش گروه کلی (ابعاد شایستگی) جای داد( غفوریان، 1380):

1-  دانش و معلومات حرفه ای ؛

2-  مهارت ها( مهارت های رفتاری، مهارت های فکری)؛

3-  ویژگی های شخصیتی (اعتماد به نفس، برون گرایی و …)؛

4-  نگرش و بینش(ارزشها، اصول گرایی)؛

5-  اعتبار حرفه ای ( ارتباطات قوی رسمی، قدرت حرفه ای و…..)؛

6-  اعتبار عمومی(ارتباطات قوی غیر رسمی، شهرت عمومی و …..)

در گزارش سازمان مدیریت صنعتی(1383)آمده است” به طور عمومی می توان شایستگی ها را در ابعاد دانش، مهارت، توانایی و نگرش که از مهارت های اساسی مدیران است تقسیم بندی نمود”.

 

]]>