برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

آب زلال شده ( Clarified water ) جهت سرویسهای زیر :
سیستم خنک کاری پمپها
سیستم خنک کاری جاکت کمپرسورها
سیستم خنک کاری کولر نهایی کمپرسورهوای فشـرده و کمپـرسـور گاز کوب واحد
4 – 4 ) شرح فرآیند Process Description
4 – 4 – 1 ) تقطیر جزء به جزء نفت خام ( Crude Fractionation )
خوراک با فشار 4 bar در محدوده واحد دریافت می گردد . دمای خوراک بین 16 تا 43 درجه سانتی گراد است . نفت خام توسط Charge Pump ابتدا به مبدلهای حرارتی E-102 A/B و سپس به مبدلهای E-101 A-L پمپاژ می گردد . در مبدلهای E-102 A/B با بخار خروجی از کندانسور تبادل حرارت نموده در حالیکه در مبدلهای E-101 A-L با بخار بالاسری برج تبادل گرما کرده و دمای آن به حدود 130 °C می رسد . فشار نفت خام در این نقطه توسط سیستم کنترل فشار بالاتر از فشار بخارش نگهداشته می شود تا از تشکیل سیال دو فازی جلوگیری به عمل آید. آنگاه توسط تلمبه تقویت فشار(Booster Pump ) فشار خوراک افزایش پیدا می کند. میزان افزایش فشار به حدی است که به نفت خام امکان جاری شدن در مبدلهای باقیمانده و تبادل حرارت با فرآورده های گرم خروجی به شرح ذیل می دهد :
ته مانده اتمسفری خنک شده Cooled Atmospheric Residuum (E-119A/B)
جریان نفت سفید برگشتی Kerosene Pump Around ( E-116 A-D )
نفت گاز Gas Oil Product ( E-112 A/B )
ته مانده اتمسفری داغ Hot Atmospheric Residuum ( E-118 A-H )
تمامی مبدلهای موجود در مسیر پیش گرمایش نفت خام به صورت دو مجموعه موازی در نظر گرفته شده است . این امر این امکان را می دهد تا در تعمیرات احتمالی نیاز به از سرویس خارج نمودن کل واحد نباشد .
جهت حصول اطمینان از عدم رسوب نمکهای همراه نفت خام در لوله های مسیر ، فشار سیال به اندازه کافی بالا نگهداشته می شود تا از تبخیر شدن سیال جلوگیری به عمل آمده و سیال در فاز مایع باقی بماند . برای این منظور دو سیستم افزایش فشار – چارج پمپها و بوستر پمپها – در دو نقطه از مسیر پیش گرمایش نفت خام در نظر گرفته شده است .
نفت خام پیش گرم شده از کنترل کننده های دبی در ورودی هر پاس کوره گذشته و دبـی آن عـلاوه بـر سنجش ، نـمایش داده شـده و کنترل مـی گـردد . کـوره دارای 8 پاس مختلـف مـی باشـد . تمـامـی کـنترل کنـنده هـای فـوق تـوسـط کـنترل کنـنده اصـلی (Master Flow Controller) فرماندهی می شوند.
نفت خام ابتدا از بخش همرفتی کوره ( Convection ) و سپس از بخش تشعشعی آن ( Radiation ) می گذرد . مخلوط مایع و بخار تشکیل شده در کوره با دمای بیش از 350 °C از آن خارج شده ، وارد برج تقطیر اتمسفری می گردد . یک سیستم سنجش ، ثبت و کنترل دمای خروجی از کوره نصب شده است که وظیفه آن کنترل دمای خروجی از کوره می باشد . این سیستم با کم و زیاد کردن سوخت کوره این هدف را برآورده می نماید .

مطلب مرتبط :   روش انجام کار و جنگ جهانی دوم

شکل 4 – 2 ) مسیر پیش گرمایش نفت خام
محصول ته برج ( Atmospheric Residuum ) در 5 سینی زیر سینی خوراک توسط بخار آب عریان سازی ( Stripping ) می شود . این سینیها از نوعBubble Cap می باشند. ته مانده عریان سازی شده ( Stripped Residuum ) از ته برج خارج شده و پس از انتقال گرمای خود به نفت خام ورودی و آنگاه خنک شدن در کولرهای هوایی ، با دمای 95 °C و فشار 7 bar به بیرون از واحد ارسال می گردد .
سینیهای ششم تا پانزدهم به دلیل پایین بودن جریان مایع برج و جهت بالاتر بردن راندمان این سینیها از نوع Bubble Cap انتخاب شده اند . جریان مایع مربوط به سینی بالای سینی خوراک که اصطلاحاً به آن Over Flash گفته می شود از این سینی خارج شده و پس از گذر از یک سیستم جریان نگار به برج برگشته ، روی سینی خوراک ( سینی شماره 5 ) خواهد ریخت . این امر به اپراتور این امکان را می دهد که میزان جریان مایع داخل برج را تشخیص داده و کنترل نماید . میزان Over Flash با افزودن و یا کاستن بار کوره به ترتیب افزایش یا کاهش داده می شود .
بقیه سینیهای برج از نوع سوراخ دار ( Sieve Tray ) می باشند . سینیهای 10 تا 14 دارای دو پاس ، سینیهای 15 تا 28 دارای 4 پاس و بقیه سینیها دارای دو پاس می باشند. به دلیل دبی بالای جریان بازروانی میانی نفت سفید ( Kerosene Pump Around ) ، سینیهای 16 تا 28 را 4 پاسه انتخاب کرده اند . مایع مربوط به جریان بازروانی میانی گازوئیل Gas Oil Pump Around و نیز برش گازوئیل از سینی شماره 15 خارج می گردد . جریان مایع مربوط به Gas Oil Pump Around توسط سیستم کنترل جریان سنجیده ، نمایش و کنترل می گردد . این مایع به عنوان سیال گرم کننده وارد ریبویلر مربوط به برج عریان ساز نفت سفید می شود . این مایع پس از آنکه در ریبویلر فوق گرمای خود را از دست داد ، خنک شده و به عنوان جریان بازروانی میانی گازوئیل ( Gas Oil Pump Around ) مجدداً وارد برج شده و روی سینی شماره 16 می ریزد . جریان Gas Oil Pump Around جهت ایجاد شیب دمایی مورد نیاز در برج و همچنین دستیابی به درجه خلوص بالاتر استفاده می گردد . جریان مربوط به برش گازوئیل پس از گذر از یک سیستم کنترل کننده سطح مایع در برج عریان ساز وارد این برج می شود . بـرج Gas oil Stripper دارای 6 سـینی بـوده و گـازوئـیل تـوسـط بـخار آب در آن عـریان سـازی می شـود . گـازوئیل عـریان سازی شده آنگـاه تـحت کنـترل دبـی از ایـن بـرج خـارج می گـردد . این مـحصول پس از گـذر از ریبویـلر مـرـبوط بـه بـرج تثبیـت کننده ( Stabilizer Reboiler , E-111 ) و نیز پس از تبادل گرما با نفت خام وارد کولرهای هوایی و آبی شده و بالاخره با دمایی حدود 55 °C و فشاری نزدیک به 7 bar از واحد خارج شده به طرف مخازن ذخیره خواهد رفت .
جریان بازروانی داخلی مربوط به نفت سفید (Kerosene Pump Around Reflux) شامل 5 مرحله تبادلی در زیر سینی مربوط به این فرآورده است . این جریان پس از کنترل دبی آن ابتدا وارد ریبویلر برج Splitter می شود آنگاه با نفت خام ورودی تبادل حرارت نموده و باعث پیش گرم شدن نفت خام می گردد .
خوراک برج عریان ساز نفت سفید ( Kerosene Stripper ) از سینی شماره 28 گرفته می شود . این برج دارای 8 سینی می باشد . میزان خوراک برج یاد شده بر اساس سطح مایع ته آن کنترل می گردد . ریبویلر این برج از نوع ترموسیفون بوده و توسط جریان بازروانی میانی گازوئیل گرم می شود . محصول نفت سفید تحت کنترل کننده جـریان از ته برج خارج می گردد . این سیال پس از گذشتن از ریبویلر مربوط به برج Stabilizer آنگاه با خوراک ورودی به این برج تبادل حرارت نموده و حرارت آن بازیافت می شود . سپس توسط کولرهای هوایی و کولرهای آبی تا 40 °C خنک شده و به طرف مخازن ذخیره ارسال می گردد .
کندانس نمودن جریان بالاسری برج در دو مرحله انجام می شود .
ابتدا حرارت موجود در جریان رفلاکس توسط نفت خام در کندانسور E-101 A-L جذب می گردد. در این مرحله دمای رفلاکس بر اساس نقطه جوش نهایی (End Point ) نفتای سنگین کنترل می شود . همچنین دمای مخزن رفلاکس (Reflux Drum ) بایستی بالای نقطه شبنم آب باشد تا از تشکیل آب در این مرحله جلوگیری به عمل آید . جریان مایع برگشتی به برج پس از گذشتن از سیستم کنترل دبی روی بالاترین سینی برج تقطیر اتمسفری می ریزد .

دسته بندی : علمی