انتخاب رشته تحصیلی و مشکلات مربط به آن

 

انتخاب رشته تحصیلی و مشکلات مربط به آن :

به نظر می رسد دانش آموزان سال اول متوسطه برای انتخاب رشته تحصیلی با مشکلات متعددی مواجه هستند. با توجه به ارتباط بین انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل می توان تأثیر مشکلات هر کدام از انتخاب های فوق را بر یکدیگر به خوبی درک کرد. نوجوانانی که در آستانه انتخاب رشته هستند بعلت آشنائی ناقص، فشار اطرافیان بخصوص والدین برای تحمیل نظراتشان، تأثیر همسالان، وجود شرط معدل و نمره، عدم آشنایی با مقررات و آیین نامه های آموزشی، اطلاعات ناقص در مورد رشته های مختلف تحصیلی و مسائلی از این قبیل، تحت فشار هستند (اخوان تفتی و مرادی،1390).

بررسی اداره کل مطالعات آموزش و پرورش نشان می دهد که دانش آموزان در انتخاب رشته سردرگم بوده اند و 70 درصد دانش آموزان با خانواده ، والدین و دوستان مشورت کرد ه اند. نظر به اینکه هیچکدام از این افراد استعداد و علاقه دانش آموز را به درستی نمی شناسند ، ممکن است او را به رشته ای راهنمائی کنند که تناسبی با خصوصیات فردی و استعدادها و علائق وی نداشته باشد. در انتخاب رشته تحصیلی کمتر به علائق و استعداد دانش آموزان توجه می شود. در نتیجه به رضایت شغلی نمی انجامد. گاهی دانش آموز از رشته تحصیلی اطلاعی ندارد و پس از ورود به دانشگاه به رشته درسی خود بی علاقه می شود و گاهی رشته ها متناسب با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه نیست (احمدی،1387).

دانش آموزان دوره ی دبیرستان، درباره رشته تحصیلی و شغل آینده خود، هنوز تصمیم روشنی ندارند، انتخاب دروس همیشه با تصمیمات آنها درباره شغل هماهنگی ندارد (برک،2005، ترجمه سید محمدی،1390).

تنوع رشته های تحصیلی در آموزش متوسطه و آموزش عالی از یک طرف و دامنه وسیع مشاغل از طرف دیگر، ایجاب می

کند که دانش آموزان برای آینده تحصیلی و شغلی خود برنامه ریزی کنند.

 

اهمیت انتخاب شغل :

نوجوانی زمان رشد جسمی، عاطفی و ذهنی سریع است که همراه با افزایش مسئولیت و تبدیل شدن به یک فرد بالغ است.در مراحل اولیه ، استقلال و در مرحله بعدگسترده کردن نقش اجتماعی و هدف شخصی مطرح می شود. در طول دوره نوجوانی، نوجوانان شروع به تجربه خود در فرایند یادگیری از تصمیم گیری آموزشی می کنند. نقطه عطف مهم در زندگی نوجوان شامل انتخاب حرفه می باشد (لازاروس، اولگن و الفمی ،2013).

انتخاب شغل با ظهور فناوری اطلاعات، پیچیدگی پیدا کرده است. انتخاب شغل تصمیم گیری پیچیده ای برای دانش آموزان است. همانطور که دانش آموزان در دوره متوسطه، سعی می کنند به انتخاب شغل بپردازند، آنها با مشکل تطبیق انتخاب شغل خود با توانایی ها و عملکرد خود در مدرسه مواجه می شوند (ادوارد و کویینتر،2011).

شغل فرد عامل اصلی در داستان زندگی اوست و تا حدود زیادی تعیین کننده ی امید و نا امیدی در زندگی روزانه است. از طریق کار، شیوه هایی که فرد، هویت فردی اش را ابراز می کند، آماده شده و منابع مالی جمع آوری می گردد ( نیومن، 2003 به نقل از زونکر،2006، ترجمه نظری،1388).

آنچه در جامعه فعلی ما در مورد انتخاب شغل صورت می گیرد بیشتر انتخاب تصادفی است. نتیجه این انتخابها را در موقع احراز و اشتغال به کار می توان ملاحظه کرد. وقتی انتخاب شغل درست صورت نپذیرد در فرد برای کسب مهارت بیشتر و ابراز خلاقیت و ابتکار انگیزشی ایجاد نمی کند و باعث رضایت شغلی در فرد نمی شود. انتخاب شغل بخاطر فشارهای اجتماعی و اقتصادی افراد را بصورت مهره هایی در کار در خواهد آورد که نه تنها لذتی از کار خود نمی برند بلکه با خستگی و کوفتگی و بی حوصلگی به کار ادامه می دهند در نتیجه کارآیی آنان به حداقل می رسد (احمدی،1387).

 

 رابطه انتخاب با انتظارات شغلی :

«انتظارات شغلی آن گروه از مشاغل را شامل می شود که فرد در آینده آرزو دارد به انجام آنها بپردازد. انتظارات شغلی بیشتر جنبه رویا دارند و تا حدود زیادی از واقعیت بدورند. برای تعیین انتظارات شغلی فرد می توان این سئوال را مطرح نمود.«اگر تمام امکانات در اختیار شما قرار گیرد و از شما خواسته شود شغلی را برگزینید آن شغل کدام خواهد بود؟» جواب به این سئوال انتظارات فرد را مشخص خواهد نمود. انتظارات شغلی معمولادر زمینه مشاغلی است که فرد تمایل به اشتغال در آن زمینه ها را دارد. انتظارات شغلی بر خواست ها و امیال استوار می باشند. به عبارت دیگر، به هنگام انتخاب شغل فرد به عوامل متعددی توجه می کند و آن شغلی را بر می گزیند که احتمال موفقیت در انجام آن بیشتر باشد. به هنگام ترجیح فرد بیشتر به آن چیزهائی که دوست دارد می اندیشد. در انتظارات شغلی فرد رویاپردازی نموده و به ایده آلها توجه می نماید» (شفیع آبادی،1389).

  1. 39. Lazaarus, Olalckan & Olufemi
]]>

Author: حمیدی