برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مساحت قسمت داخلی = 0.4 * 0.95 =0.38
درصد اشغال قسمت مشترک = 0.38 / 0.783 = 0.484 * 100 = 48.4 %
در نتیجه 48.4 درصد فرد را حس کرده و 51.6 درصد هوای اطراف را حس می کند.
برای حالت b داریم:
مساحت دایره= = 3.14 * 0.375 * 0.375 = 0.441
مساحت قسمت داخلی = 0.4 * 0.77 =0.3087
درصد اشغال قسمت مشترک = 0.3087 / 0.441 = 0.701 * 100 = 70.1 %
در نتیجه در این حالت 70.1 درصد فرد را حس کرده و 29.9درصد هوای اطراف را حس میکند.
برای یافتن بهترین نقطه برای قرار دادن سنسور باید به نکاتی توجه کرد، از جمله اینکه سنسور در کجای فضای مورد نظر قرار داشته باشد، و یا اینکه ارتفاع قرار گیری سنسور چقدر باشد. برای اینکه بیشترین محدوده را حس کنیم باید سنسور در ارتفاع متوسط قرار دهیم و طبق آزمایشات انجام شده بهترین ارتفاع 110 سانتیمتری از سطح زمین می باشد، که ارتفاع استاندارد نصب کلید های روشنایی نیز میباشد، و زاویه آن را موازی سطح افق قرار داده تا بهترین پوشش را داشته باشد. البته لازم به ذکر است که سنسور را در هر موقعیت و زاویه ای قرار دهیم مقداری فضای کور خواهیم داشت که تلاش بر این است این فضا حداقل مقدار خود شود. برای اینکه بتوان کل فضای اتاق را پوشش داد لازم است که سنسور بر روی پایه خود چرخش داشته باشد و فضای اتاق را با سرعت مناسبی اسکن کند. شکل (2-11) موقعیت سنسور و زاویه چرخش آن را برای اسکن کردن محیط مورد اندازه گیری نشان میدهد.
شکل (2-11) موقعیت سنسور و زاویه چرخش آن برای اسکن کردن محیط مورد اندازه گیری
نهایتا با توجه به بررسیهای انجام گرفته بهترین جانمایی برای سیستم سنسور در اتاق 3*4 متر در شکل (2-12) نشان داده شده است. بهترین زاویه اسکن 180 درجه میباشد که تمام فضای اتاق را پوشش میدهد ولی با توجه به موقیت درب ورودی اتاق میتوان این زاویه را کاهش داد.
برای اینکه سنسور درب ورودی را پوشش ندهد باید زاویه شروع اسکن موتور سروو را از بعد از درب قرار دهیم و برای این کار باید این زاویه را بدست آوریم. طبق استاندارد طول درب اتاق یک متر است از طرفی فاصله ی سنسور تا درب دو متر است، در نتیجه طبق روابط مثلثاتی داریم:
برای داشتن تقارن از طرف دیگر نیز این درجه را کم می کنیم و سپس زاویه ی سروو موتور 130 درجه بدست می آید.
شکل (2-12) فضای مورد بررسی و بهترین مکان قرار گیری سیستم سنسور
در فصل بعدی مراحل طراحی و ساخت سیستم هوشمند تبرید بیان خواهد شد.
فصل سوم
طراحی و ساخت سیستم هوشمند تبرید
3-1 طراحی و الگوریتم عملکرد سیستم هوشمند
همانطور که در فصل 2 بیان گردید جهت هوشمند سازی سستم های تبرید موجود ( اعم از کولرهای آبی یا گازی) سنسور دماسنج مادون قرمز انتخاب گردید. با توجه به نوع سنسور انتخاب شده، فضای عملکردی آن یک اتاق 3*4 پیشنهاد گردید و مکان مناسب آن در اتاق نیز پیشنهاد گردید. برای فضای مورد مطالعه باید یک کاربری تعریف کرد تا مکان قرار گیری سنسور با توجه به آن تعریف شود. فضای کاربری یک اتاق اداری در نظر گرفته شده و اگر فضا به اتاق خواب تغییر کاربری دهد باید زاویه سنسور کمی به سمت پایین مایل شود تا کارایی بهتری داشته باشد. لازمه عملکرد مناسب این سنسور، نصب آن بر روی یک موتور الکتریکی بوده تا با سرعت مشخص فضای داخل اتاق را اسکن نماید و حضور یا عدم حضور انسان با دمای مشخص را تشخیص دهد. دمای بدن انسان در تابستان و هوای گرم، با لباس بین 30 تا 35 درجه سانتیگراد می باشد. با توجه به اینکه پرتو هایی که از بدن انسان به سنسور مادون قرمز می رسد بازتابش دمای محیط نیز می باشد، این دما در زمستان و هوای سرد به کمتر از 30 درجه می رسد. در این پایان نامه طبق تجربیات بدست آمده، دمای تشخیص انسان همان 30 تا 35 درجه سانتی گراد تنظیم گردید و دمای محیط برای فعال شدن سیستم هوشمند 20 درجه سانتی گراد تنظیم شد. بدین ترتیب که با افزایش دما بیش از 20 درجه، سیستم هوشمند فعال شده و شروع به اسکن محیط مورد نظر می کند و در صورت تشخیص انسان، یک سیگنال برای روشن شدن سیستم تبرید ارسال می کند. در این پایان نامه به دلیل بالا بودن هزینه های تهیه یک کولر گازی، ارسال سیگنال با آلارم مشخص می گردد. سنسور با استفاده از یک واسطه بر روی یک موتور الکتریکی سوار شده است و کل مجموعه ی سنسور و موتور از یک میکرو کنترلر AVR فرمان می گیرد.
زاویه اسکن سنسور نیز 130 درجه تنظیم می شود تا تمام فضای اتاق را پوشش دهد. با توجه به محل قرار گیری سنسور و از آنجا که نمی خواهیم درب ورودی اتاق (و در صورت باز شدن درب، فضای بیرون اتاق) در کار سنسور خللی ایجاد کند، در نتیجه زاویه حرکت سروو موتور را 130 درجه در نظر گرفته می شود. شکل (3-1) بلوک دیاگرام عملکردی سیستم هوشمند تبرید پیشنهادی را نشان می دهد.
شکل (3-1) بلوک دیاگرام عملکردی سیستم هوشمند تبرید
دسته بندی : علمی