Comments: 0 Posted by: Posted on:

انواع و روش های نظارت و راهنمایی آموزشی

هدف نظارت و راهنمایی آموزشی اصلاح فرآیند آموزش و یادگیری از طریق همکاری حرفه ای متقابل راهنمای آموزشی با معلم است این امر صرفاً به کمک به معلمان در حل مسائل و مشکلات مثلی یا فوری آنان محدود نمی شود، بلکه صرفاً نوعی همکاری حرفه ای است در مطالعه و تحقیق مستمر درباره اصلاح روش تدریس و آموزش آتی معلمان؛ بنابراین اصلح فرآیند آموزش برنامه ای بلند مدت و مستلزم برنامه ریزی است. در این راستا خورشیدی(1382ص 201-203) انواع نظارت و راهنمایی آموزشی به شرح زیر بیان نموده است:

نظارت مبتنی بر مشورت 2- نظارت مبتنی بر مشورت منجر به تقویت 3- نظارت به مثابه حمایت از برنامه تحصیلی4- نظارت و راهنمایی آموزشی به مثابه هشدار 5- نظارت همتا      6- نظارت به مثلبه نمایش تدریس7- نظارت به مثابه تدریس مشترک 8- نظارت کشانگ (واکنشی) 9- نظارت پویا 10- نظارت و راهنمایی مستقیم11- نظارت و راهنمایی غزر مستقیم 12- نظارت غیر رسمی 13- نظارت سینرژیک 14- نظارت به مثابه حا مسأله       15- نظارت درونی – بیرونی 16- نظارت به مثابه کمک به معلمان برای استفاده از وسایل کمک آموزشی17- نظارت سیستمی 18- نظارت بالینی (معلم محور) 19- نظارت سنتی   20- نظارت سیستمی21- نظارت به مثابه ارزشیابی دانش آموزان .

گلیکمان و همکاران(2007 ص 118) انواع نظارت و راهنمایی آموزشی را در دو دسته شامل  روش های کمک مستقیم به معلمان و روش های کمک غیرمستقیم به معلمان به شرح زیر یبان نموده اند:

الف) روش‌های کمک مستقیم به معلمان:

1- نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی (مشاهده مستقیم رفتار معلمان در کلاس درس)، 2- نظارت و راهنمایی همکار (مربیگری یا هدایت همکار)، 3- نمایش تدریس، 4- کمک به معلمان برای استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی، 5- کمک به معلمان در حل مساله (مشکل گشایی)، 6- کمک به معلمان در ارزشیابی صحیح دانش‌آموزان، 7- کارآموزی نظارت، 8- نظارت تحولی و راهنمایی آموزشی، 9- تدریس مشترک.

ب) روش‌های کمک غیر مستقیم به معلمان:

1) نظارت دانش‌آموزان، 2) نظارت اولیاء، 3) آموزش های ضمن خدمت.

با توجه به مطالب ارائه شده می توان اذعان داشت که نظارت و راهنمایی آموزشی از طریق مجموعه ای از اقدامات حرفه ای و تخصصی به معلمان کمک خواهد کرد به گونه ای که منجر به بهبود و اثربخشی آموزشی آنها می شود و در این راستا وظایفی را ایفا می کند.

2-2-1-4- وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی

اگر چه وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی در ابتدا بسیار ساده بود و هدف اصلی آن تفتیش و یا بازرسی محیط های آموزشی بود اما امروزه تحولاتی در آن به وجود آمده است. صاحب نظران وظایف متعددی را برای نظارت و راهنمایی آموزشی قائل شده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است: در این باره، خورشیدی(1382 ص115)، برای نظارت و راهنمایی آموزشی وظایف زیر را مطرح نموده است: کمک به معلمان در برنامه ریزی جهت آموزش، کمک به معلمان در ارائه تدریس مؤثر، کمک به معلمان در ارزیابی آموزشی، کمک به معلمان در مدیریت کلاس، هاریس وظایف نظارت آموزشی را در یک فهرست مفصل شرح داده است :

  • توسعه برنامه درسی2- سازماندهی برای آموزشی 3- پیش بینی نیروی انسانی آموزشی 4- تأمین امکانات5- تهیه مواد 6- برنامه ریزی آموزشهای ضمن خدمت 7- راهنمایی و معارفه کارکنان آموزشی8- خدمات ویژه مرتبط با دانش آموزان 9- توسعه روابط عموم 10- ارزشیابی آموزشی(اولیوا و پاولز، 2004).

جوزف و باندی (2004)، وظایف عمومی رهبری نظارتی را شامل موارد زیر بر شمرده اند :ایجاد و اجرای نظریه زمینه ای 2- بهسازی سازمان و محیط کار 3- تعیین موازین  4- برای ایجاد فضای باز سازمانی5-ایجاد روابط میان فرد مؤثر 6- برنامه ریزی و شروع به اقدام 7- فعال نگهداشتن مجاری ارتباطات .

.Tractive

.Dynamic

.Clinical

. Glickman et al

.Hares

]]>