برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فضای بین لوله های منی ساز را بافت همبندی ،رگ های خونی ، لنفی و اعصاب پر می کنند.بافت هم بندی بین لوله ها شامل سلول های فیبروسیت ،پلاسماسل،ماست سل،ماکروفاژها،گلبول های سفید خون و سلول های لیدیگ است. در طی بلوغ سلولهای بینابینی (Interstitial) یا لیدیگ (Leydig) که سلول های گرد یا چند وجهی ، با هسته مرکزی و سیتوپلاسمی ائوزینوفیل غنی از قطرات کوچک لیپیدی ظاهر می شوند. (پوستی و همکاران ،1385).این سلول ها هورمون مردانه یعنی تستوسترون را تولید می کنند که مسئول تکامل صفات ثانویه جنسی در مردان می باشد.تستوسترون توسط آنزیم های موجود در میتوکندری ها و شبکه آندوپلاسمی صاف با روشی مشابه آن چه در سلول های بخش قشری غده فوق کلیه اتفاق می افتد سنتز می شود.همان طور که محرک سلول های سرتولی هورمون FSH است ، سلول های بینابینی تولید کننده تستوسترون توسط هورمون دیگر گونادوتروپیک غده هیپوفیز ، به نام هورمون LH که هورمون محرکه سلول های بینابینی هم نامیده می شود ، تحریک می شوند. در اواخر دوره جنینی تحت تاثیر هورمون های گونادوتروپیک مترشح از جفت، سلول های لایدیگ جهت رشد مجاری و بخش های دیگر دستگاه تولید مثل مذکر تستوسترون می سازند. این سلول های لایدیگ بسیار فعال ماههای سوم و چهارم حاملگی فعالیت خود را از دست داده و مانند سلول های فیبروبلاست تا زمان بلوغ که دوباره تحت تاثیر هورمون های گونادوتروپیک هیپوفیز فعال گردند ، خاموش باقی می مانند. (کوئیرا 1389، 512،513).
1-5-6)مجاری داخل بیضه ای
مجراهای تناسلی داخل بیضه ای عبارتند از لوله های مستقیم یا StraightTubules ، شبکه بیضه (Rete testis ) و مجاری کوچک وابران (Ductules efferent) . این مجاری اسپرماتوزوئید ها و مایع را از لوله های منی ساز به مجرای اپی دیدیم منتقل می کند.اکثر لوله های منی ساز قوسی شکل اند و انتهای آنها به وسیله لوله های مستقیم کوتاه به شبکه بیضه می پیوندند. این لوله ها بر اساس کاهش تدریجی سلول های اسپرماتوژنیک شناسایی می شوند به طوری که دیواره بخش ابتدایی فقط توسط سلول های سرتولی و به دنبال آن دیواره بخش اصلی توسط بافت پوششی مکعبی با غلافی از بافت هم بند متراکم مفروش شده است.همه لوله های مستقیم به شبکه بیضه تخلیه می شوند، شبکه بیضه از مجاری به هم مرتبط با اپی تلیوم مکعبی در بافت هم بند مدیا ستینوم تشکیل شده است . شبکه بیضه به حدود 20 مجرای کوچک وابران متصل می گردد. این مجاری با اپی تلیوم غیر معمول یعنی بافت پوششی مکعبی بدون مژه و دسته ای از سلول های طویل مژه دار پوشیده شده است. همین مساله به اپی تلیوم ظاهری موج دار می دهد. سلول های بدون مژه بیشتر مایعی را که توسط لوله های منی ساز ترشح شده را جذب می کنند.این جذب و فعالیت مژه ها جریانی را ایجاد می کند که موجب حرکت اسپرم ها به سمت اپی دیدیم می شود. یک لایه ای نازک از سلول های عضلانی صاف حلقوی و خارج تیغه پایه اپی تلیومبه حرکت اسپرم ها کمک می کند.مجاری کوچک وابران به مجرای اپی دیدیم تخلیه می شوند. (کوئیرا 1389، 513).
1-5-7)مجاری تناسلی خارج کننده
مجاری تناسلی خارج کننده شامل مجرای اپی دیدیم ، مجرا (کانال ) دفران (Ducts(vas) deferents) وپیشابراه (Urethra) می باشد.این مجاری در هنگام انزال ، اسپرم را از اپی دیدیم به آلت تناسلی مرد (Penis) منتقل می کند.مجرای اپی دیدیم لوله ای پیچ خورده است که حدود 5-4 متر طول دارد.این مجرای طویل همرا ه کپسول هم بندی و عروق خونی اطراف آن سر، تنه و دم اپی دیدیم را تشکیل داده و در سطوح فوقانی و خلفی هر بیضه قرار می گیرد. اسپرم ها در اپی دیدیم ذخیره می شوند و در آنجا صفات نهایی خود یعنی قابلیت تحرک ، رسپتورهای غشایی برای پروتئین های منطقه شفاف (Pellucida zona) بلوغ آکروزوم و قابلیت باروری را کسب می کنند. (کوئیرا 1389، 513).مجاری کوچک وابران به سر اپی دیدیم متصل می شوند و دم اپی دیدیم به مجرای دفران متصل می گردد. مجرای اپی دیدیم با اپی تلیوم مطبق کاذب استوانه ای که ترکیبی از سلول های قاعده ای گرد و سلول های استوانه ای دارای میکروویلی های بلند، شاخه شاخه و نامنظم به نام مژه های ثابت می باشد(Stereocilia)پوشیده شده است. سلول های پوششی مجرای اپی دیدیم آب را جذب کرده و در برداشت و هضم اجسام باقی مانده ای که در طول اسپرمیوژنز تولید شده اند نقش دارند. این سلول ها بر روی تیغه پایه ای قرار دارند که توسط سلول های ماهیچه ای که انقباضات دودی آنها موجب حرکت اسپرم ها در طول مجرا می شود نیز توسط بافت هم بند غنی از مویرگ ها پشتیبانی می شوند.مجرای دفران لوله ای راست ، بلند با دیواره ضخیم و عضلانی است که از اپی دیدیم تا پیشابراه پروستاتی ادامه دارد . مجرای دفران بخشی از طناب اسپرماتیک (بند بیضه ) را تشکیل می دهد که این طناب از شریان بیضه ای ، شبکه وریدی پمپینی فرم و اعصاب تشکیل شده است.مجرای دفران پس از عبور از روی مثانه متسع شده تا آمپول دفران را تشکیل دهد. در این ناحیه اپی تلیوم ، ضخیم تر و دارای چین خوردگی های بیشتر و وسیع تری است. به بخش انتهایی آمپول کیسه های سمینال وزیکول (Seminal vesicles) متصل می گردند. از آنجا به بعد مجرای دفران وارد غده پروستات شده و به پیشابراه پروستاتی باز می شود.بخش ورودی به پروستات را مجرای انزالی می نامند. مخاط مجرای دفران در طول مجرای انزالی ادامه یافته اما لایه عضلانی بعد از آمپول ناپدید می شود. (کوئیرا 1389، 513).Bloom and Fawcett.,1998)).
1-5-8)غدد ضمیمه (Accessory glands)
غدد ضمیمه دستگاه تناسلی مرد ترشحاتی تولید می کنند که طی انزال به اسپرم ها اضافه می شوند تا منی (Semen) را تولید نمایند، این ماده برای تولید مثل ضروری می باشد.غدد ضمیمه دستگاه تناسلی عبارتند از : سمینال وزیکول (Seminal vesicles)،غده پروستات(Prostate gland) و غدد پیازی- پیشابراهی (Bulbourethral glands ) (کوئیرا 1389، 517،516).
1-6)گیاه پنیرک
گیاهان به عنوان اولین حلقه تشکیل دهنده زنجیره اکولوژی، ‌نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کنند. به تدریج با آگاهی ازعوارض جانبی بسیاری از داروهای شیمیایی یا ساختگی،‌ اهمیت انجام مطالعات گسترده جهت شناسایی گیاهان با خواص دارویی مورد توجه قرار گرفته است و هر روز فرآورده های دارویی جدیدی از این گیاهان در اشکال مختلف به بازارهای جهانی عرضه می شوند. یکی از این گیاهان دارویی، گیاه پنیرک با نام علمی Malva sylvestris می باشد. اثرات مفید استفاده آن در کتاب های مرجع طب سنتی ایران و مقالات علمی بیان شده است. پنیرک، گیاهی خودرو است که در اکثر اقلیم های معتدل و یا خشک و از جمله در بیشتر نقاط ایران می روید و به همین دلیل به پرورش آن توجه چندانی نمی شود. برگ، گل، ریشه و حتی گیاه کامل قسمت های مورد استفاده برای حصول فرآورده های گیاهی پنیرک است.
1-6-1)شکل ظاهری
پنیرک، گیاه علفی و پایا یا دو ساله است که بلندی آن به 80 سانتی متر می رسد. این گیاه دارای برگ های متناوب با دمبرگ های دراز و 5 تا 7 لوب دندانه دار، ساقه ای راست، استوانه ای و کرک دار،‌ ریشه ای گوشتی، سفید رنگ و با قوام، گل هایی با رنگ گلی مایل به بنفش و با خطوط تیره، و میوه های کپسولی مدور است.(اشراقی1388) برای بدست آوردن بیشترین ماده موثره که عامل اصلی بروز خواص دارویی- درمانی است، باید به زمان مناسب جمع آوری هر یک از قسمت های گیاه توجه داشت. بطوری که، در ارتباط با گیاه پنیرک، بهتر است تا گل ها در دوران شکوفه بودن یعنی در اواخر بهار و تا اوایل تابستان، قبل از اینکه شکفته شوند، چیده و در سایه خشک شوند، ریشه در پاییز از خاک بیرون کشیده شود و پس از شست و شو خشک گردد، و برگ ها نیز در فصل بهار به ویژه در ماه خرداد برداشت و در سایه خشک شوند. .(اشراقی1388)
مخصوص نواحی پر آب می باشد .ترکیب تقریبی برگ ها وگلهای آن شامل اسید چرب،مواد معدنی ،موسیلاژبه مقدار فراوان،فلاونوئیدها، آنتی اکسیدانتها، تانن نیتران،اسیدهای روغنی وپالمیتیک ،و … می باشد. .( Tabaraki,2012 (

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع حاملهای انرژی و توجیه اقتصادی

شکل1)گیاه پنیرک
1-6-2)ترکیبات
گل های پنیرک بیش از 10 درصد موسیلاژ دارند. این موسیلاژ در اثر هیدرولیز، تبدیل به گالاکتوز، آرابینوز، گلوکز، رامنوز و اسید گالاکتورونیک می شود. هم چنین گل های پنیرک حاوی مقدار کمی تانن و حدود یک دهم درصد لوکوآنتوسیانین ها و 7 درصد آنتوسیانین ها می باشد(نسبت به وزن خشک گل)،برگ پنیرک حاوی حدود 8 درصد موسیلاژ می باشد که پس از هیدرولیز، تولید قندهای آرابینوز، گلوکز، رامنوز، گالاکتوز و اسید گالاکتورونیک اسید میدهد. هم چنین حاوی مقدار تانن و فلاونوئید است. فعالیت بیولوژیکی این گیاه وابسته به آنتی اکسیدانت ها،پلی فنول ها،ویتامین C، ویتامین E،بتنا کاروتن و مواد شیمیایی مهم دیگر آن می باشد.( Tabaraki,2012 (با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی و مقدار قابل توجه میزان ویتامین C و E موجود در این گیاه ، اثرات آن براسپرم ومراحل اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفت .
1-6-3)کاربرد آن درطب سنتی
گیاه پنیرک به علت دارابودن ترکیبات شیمایی مختلفکاربردهای متفاوتی دارد ولی بطور رایج درطب سنتی برای درمان سرفه، درد معده وگلو درد استفاده می شود. .(اشراقی1388)
1-7)اهداف و ضرورت انجام این طرح تحقیقاتی
در این تحقیق گیاه دارویی پنیرک که دارای آنتی اکسیدان می باشد انتخاب شده تادر صورت حصول نتایج مطلوب برای کاربردهای بالینی بخصوص افزایش کیفیفت اسپرم وتسریع مراحل اسپرماتوژنز مورد استفاده قرار بگیرد انشالله.
1-7-1)فرضیه تحقیق
گیاه پنیرک به علت داشتن آنتی اکسیدان بر کیفیت اسپرم ومراحل اسپرماتوژنز اثر مطلوب در جهت افزایش باروری دارد.
1-7-2)سوالات تحقیق
آیا گیاه پنیرک بخاطر داشتن آنتی اکسیدان در ترکیب برگ وگل آن بر روی اسپرم ومراحل اسپرماتوژنز اثر دارد یا خیر؟

دسته بندی : علمی