دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۹

Group PP-Statistic

۳۹/۲۰- ، (۰۰/۰)

عدم همانباشتگی

فرضیه صفر (عدم وجود همانباشتگی) رد میشود.

Group ADF-Statistic

۷۷/۳- (۰۰/۰)

عدم همانباشتگی

فرضیه صفر (عدم وجود همانباشتگی) رد میشود.

منبع: یافتههای پژوهش

بر اساس نتایج جداول مذکور و طبق هر دو روش آزمون PP و ADF و احتمال صفر مربوط به آنها، فرضیه صفر عدم همانباشتگی میان متغیرهای هر دو پانل رد میشود و این نتایج نشان میدهند که متغیرها در هر دو پانل، یک رابطه تعادلی بلندمدت را تشکیل میدهند.
حال برای تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از کشورها،همانطور که در فصل سه ارائه شد ابتدا باید آزمون لیمر را مورد بررسی قرار داده و بین داده های انباشته و داده های غیرانباشته(اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) انتخاب کنیم.که در آن فرضیه H0 یکسان بودن عرض از مبدأها(روش ترکیبی) در مقابل فرضیه H1 ،ناهمسانی عرض از مبدأها (روش پانل) می باشد.
اگر F محاسبه شده از F جدول با درجه آزادی (n-1) و (nt-n-k) بزرگتر باشد آنگاه فرضیه صفر رد می شود و بنابراین رگرسیون مقید دارای اعتبار نیست و باید عرض از مبدأهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود.در این مطالعه برای انجام این آزمون ، از آزمون نسبت راستنمایی استفاده شده است.در نرم افزار Eviews بعد از انجام آزمون Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio اگر prob خروجی نرم افزار کوچکتر از ۰٫۰۵ باشد ، روش پانل در سطح ۹۵ درصد به بالا پذیرفته میشود ولی اگر بزرگتر از ۰٫۰۵ باشد در این صورت روش ترکیبی پذیرفته میشود.
با توجه به ماهیت داده ها و تعداد مقاطع ( کشور۱۳) و سالهای مورد نظر (۱۱ سال)، آزمون مذبور قابل اجرا نمی باشد،اکنون این پرسش مطرح می گردد که تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور اثرات تصادفی است؟به منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت و در مقابل الگوی اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود.آماره این آزمون کادوی با درجه آزادی برابر تعداد متغیر های مستقل است:
چنانچه در نرم افزار Eviews6 آزمون هاسمن را انجام دهیم و prob بدست آمده کوچکتر از ۰٫۰۵ باشد مدل اثرات ثابت در سطح ۹۵ درصد به بالا پذیرفته می شود،اما اگر بزرگتر از ۰٫۰۵ باشد در این صورت مدل اثر تصادفی پذیرفته می شود.با توجه به اینکه Prob مدل حاضر برابر با صفر است لذا مدل با اثرات تصادفی رد می شود و عرض از مبدا یکسانی برای مقاطع در نظر گرفته شود.
نتایج این آزمونها در جداول زیر ارائه شده است:
جدول۴-۵- آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل

روش آزمون آماره آزمون، (P-Value) فرضیهها انتخاب مدل
LM Test : مدل ترکیبی بهتراست.
: مدل با اثرات تصادفی یا ثابت بهتر است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...