دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۴۱

۰٫۰۰

-۴٫۷۹

-۰٫۰۰۰۲

DIS

۰٫۰۰

۴٫۶۳

۰٫۴۲

LOG( POP)

۰٫۰۰

۳٫۶۳

۰٫۵۱

LOG(POPI)

۰٫۰۴

۲٫۰۰

۰٫۰۱

LIN

منبع: یافتههای پژوهش
همان طور که از خروجی تخمین مشاهده می شود، علامت تمامی ضرایب با تئوری اقتصادی سازگار می باشد و تمامی ضرایب معنی دار هستند.ضمن اینکه و بیانگر توضیح دهندگی متغیرهای مستقل می باشد.یعنی حدو ۶۰ درصد از تغییرات حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای منتخب ، توسط متغیرهای مستقل قابل توجیه می باشد.. ضمن اینکه آماره D-W فاصله فاحشی با عدد ۲ ندارد و از سوی دیگر با توجه به روش پنل دیتا و کوتاه بودن سالهای مورد مطالعه (۱۱ سال) می توان عدم خود همبستگی را ادعا کرد.
GDP : تولید ناخالص سرانه داخلی به عنوان شاخص اندازه اقتصادی کشورها نقش مهمی در تجارت خارجی آنها دارد و انتظار میرود با افزایش این متغیر پتانسیل تجاری کشور افزایش یابد.ضریب این متغیر برابر با ۰٫۵۴ می باشد یعنی اگر تولید ناخالص داخلی کشورهای شریک یک درصد افزایش یابد ، پتانسیل تجاری کشور ایران بیش از ۵۰ صدم درصد افزایش خواهد یافت.با وجود prob=0 می توان معنی داری آن را ادعا کرد.
GDPI: عامل موثر دیگر بر پتانسیل تجاری ایران ، تولید ناخالص سرانه داخلی کشور است .که ضریب آن برابر با ۰٫۵۶ می باشد و از بین متغیر های موجود بیشترین تاثیر را بر رو حجم تجارت خارجی کشور داشته است.ضمن اینکهprob کمتر از ۰٫۰۵ گواه معنی دار بودن متغیر مذکور می باشد.
DIS: سومین عامل موثر در تحقیق حاضر فاصله جغرافیایی بین پایتخت کشور ها می باشد.انتظار میرود کشورهای که فاصله زیادی با یکدیگر دارند بنا به دلایلی نظیر هزینه حمل و نقل ، عدم اشتراکات فرهنگی و.. پتانسیل کمتری برای افزایش تجارت داشته باشند .ضریب این متغیر با عدد ۰٫۰۰۰۲ – بیانگر ارتباط معکوس و ناچیز فاصله جغرافیایی با حجم تجارت است .
POPوPOPI : عامل دیگری که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته جمعیت کشور ایران و شرکای تجاری منتخب است ،همانطور که مشاهده می گردد رابطه ای بین متغیرهای مذکور با حجم تجارت مثبت و معنی دار است.کشش جمعیت ایران و جمعیت کشور های شریک به ترتیب برابر ۰٫۵۱ و ۰٫۴۲ می باشد یعنی اگر جمعیت کشورها یک درصد افزایش یابد ، حجم تجارت دو کشور حدود ۰٫۵۰ درصد افزایش می یابد.
LIN: از متغیر لیندر جهت شاخص تشابه اقتصادی کشورها استفاده شده است و انتظار میرود که هرچه مقدار متغیر لیندر بیشتر باشد حجم تجارت دو کشور افزایش خواهد یافت.ضریب متغیر مذکور برابر با ۰٫۰۱ می باشد که نشاندهنده رابطه مثبت و معنی دار با متغیر وابسته می باشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

You may also like...