برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

تکه ای از متن پایان نامه :

بدهی ها = 2x

دارائی ها / سرمایه در گردش = 3x

دارائی جاری / بدهی جاری = 4x

عدد 1 اگر بدهیها بیشتر از دارائیها شده و گرنه عدد صفر = 5x

کل دارائیها / درآمد خالص = 6x

کل بدهی / وجوه حاصل از فعالیت = 7x

عدد 1 اگر درآمد خالص منفی برای دو سال گذشته باشد وگرنه عدد صفر = 8x

میزان تغییر درآمد خالص = 9x

مطابق نظر اوهلسون اگر0 < y گردد شرکت‌ها ورشکسته خواهند گردید. او این مدل را روی یک نمونه 105 شرکت ورشکسته و 205 شرکت غیر ورشکسته امتحان کرد که نرخ دقتی حدود 85% برای یک سال قبل از ورشکستگی بدست آمد.

2-3-5-2-ه- مدل فولمر

فولمر از تجزیه و تحلیل چند متغیره برای ارزیابی کاربرد 40 نسبت مالی برای یک نمونه 60تایی شامل 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت غیر ورشکسته بهره گیری کرد.

 

9x 98/0-8x08/1-7x57/0+6x33/2-52×1/0+ 4x2/1-3x07/0+2x21/0-1x5/5 =F

کل دارایی / سود تقسیمی = x1

کل دارایی / فروش =x2

دارایی خالص / سود قبل از مالیات = x3

کل بدهی / جریان نقد = x4

کل دارایی / کل بدهی = x5

کل دارایی / بدهی جاری = x6

لگاریتم کل دارائی های محسوس = x7

کل بدهی / سرمایه در گردش = x8

بهره / لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات = x9

مطابق این مدل اگر 0 < F باشد شرکت ورشکسته خواهد گردید.

تحقیقات این دانشگاه نشان می دهد که دقت این مدل 98% برای یکسال قبل از ورشکستگی و 81% برای بیش از یک سال قبل از ورشکستگی بوده می باشد(روپشتی و نیکومرام، 1385).

مطلب مرتبط :   بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل - دانلود پایانامه

 

 

2-3-5-2-و- مدل زمیجوسکی

زمیجوسکی از نسبت های مالی برای ایجاد مدل خود بهره گیری کرد که فقط بر اساس دیدگاه نظری انتخاب نشده بودند بلکه آنها بر مبنای مطالعات پیشین زمیجوسکی روی نسبت‌های مالی انتخاب شده بودند.

3x004/0-2x7/5+1x5/4-3/4- =Z

کل دارایی / سود خالص = X1

کل دارایی / کل بدهی = X2

بدهی جاری / دارایی جاری = X3

گردد.ریسک ورشکستگی بانک ها در دنیا صفر شدن درصد کفایت سرمایه آن هاست و اگر به این

 مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل