برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تکه ای از متن پایان نامه :

          در این پژوهش برای آزمون فرضیات، آغاز تمام داده های صورت جریان وجوه نقد بر مبنای مدل جریان وجوه نقد مرتب شده اند، سپس از مدل های رگرسیون چند متغیره ها بهره گیری شده می باشد.

4-2- آزمون فرضیه های پژوهش

         داده هایی که مطابق با معادلات جریان وجوه نقد از طریق نرم افزار Excel جمع آوری گردیده بود، به کمک نرم افزار Spss  مورد آزمون قرار گرفت. به مقصود انسجام اطلاعات و انتقال راحت تر مطالب، هر یک از مدل های رگرسیون را بر اساس معادلات جریان وجوه نقد ایران وFASB، در قالب جداولی بطور جداگانه و تفکیک یافته و به صورت دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت طی سال های (86-84) و در سطح اطمینان 90% (10%=) مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، در این جداول اطلاعات ذیل نیزگنجانیده شده می باشد.

1- مقدار β محاسبه شده در دوره زمانی t و t-1 و  t-2نشان دهنده ضریب حساسیت یا همان شیب خط مدل می باشد. در مدل های رگرسیونی، ازحاصلضرب ضریب حساسیت در مقدار عددی متغیر(های) مستقل، میزان تاثیر متغیر های مستقل بر روی متغیر( های) وابسته بدست می آید.

         نتایج رگرسیون های پژوهش، برای نمونه کلی در نگاره های (4-1)،(4-2) و (4-3) نشان داده شده می باشد، در واقع نگاره های (4-1)، (4-2) و (4-3) نتایج حاصل از داده های صورت جریان وجوه نقد بر مبنای مدل های رگرسیون پژوهش، در قالب ضرایب حساسیت، مطابق با استاندارد ایران و FASB  بر روی نمونه کلی می باشد.

مطلب مرتبط :   پایانامه در رابطه با : بررسی تاثیر برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

         به عنوان مثال در ستون سوم، ضرایب حساسیت جریان وجوه نقد در زمان t، چگونگی بهره گیری از یک واحد جریان نقدی ورودی در همان سال را نشان می دهد. ضرایب متغیر( های) جریان وجوه نقد در دوره های t-2 ,t-1  به ترتیب در ستون های دوم و اول منعکس شده می باشد، که این ضرایب اساساً برای تفسیر جریان های نقدی ورودی در هر دو سال بعدی بر روی تأمین مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری و سایر اقلام می توانند کار ساز باشند. ستون آخر بر حسب Lt-term به این سه ضرایب اضافه شده، که در مجموع تأثیرات جریان های نقدی ورودی تحت عنوان تأثیرات بلند مدت در یک دوره 3 ساله را نشان می د هد، که این ستون از حــاصل جمع ستون های t-1 ,t t-2 بدست آمده می باشد، به عبارت دیگر این ضرایب می توانند، حساسیت های جریان وجوه نقد در بلندمدت را تفسیر نمایند.                          

4-3- 1- وجوه نقد نگهداری شده[1]

  1. cash holding

 مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

   برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
مطلب مرتبط :   بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران - دانلود پایانامه کارشناسی ارشد
دسته بندی : پایان نامه حقوق