دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۱۱

نظارت و کنترل
عدم اطمینان محیطی
مدیریت مشارکتی
عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی
نمودار ۲-۱- مدل تحلیلی پژوهش (برگرفته از کار سید جوادین و پورولی ۱۳۸۸).
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
۳- روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن پدیده خاصی رخ می‌دهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن پدیده رخ نمی‌دهد؛ به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن است که تحت چه شرایط خاصی پدیده رخ می‌دهد. پیش از شروع بحث درباره مراحل روش علمی و صورت‌بندی مسئله تحقیق لازم است تعریف روش‌شناسی، روش و تحقیق مورد نظر قرار داده شود. (اژدری، ۱۳۹۰).
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده زیرا هدف تحقیق توسعه دانش کاربردی در سازمان است و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی است زیرا تأثیرگذاری و وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه در مورد جامعه آماری، نحوه نمونه‌گیری و تعیین اندازه آن مطالبی خواهیم آورد. آنگاه ابزار جمع‌آوری اطلاعات را در این تحقیق معرفی و در پایان روایی و پایایی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۳-۲- روش شناسی تحقیق
از آنجایی که هدف پژوهش شناسایی راه کارها و عوامل مؤثر در جهت همسو سازی نسبی اهداف فردی و سازمانی میباشد، تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جهت نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب میگردد.
قلمرو زمانی این پژوهش سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱، قلمرو مکانی آن درستاد نظارت گمرکات استان بوشهر و قلمرو موضوعی آن بررسی عوامل مؤثر بر همسو سازی اهداف فردی و سازمانی است.
۳-۳- ابزار گردآوری داده‏ها
در این تحقیق برای تهیه ادبیات و مبانی نظری از روش کتابخانهای استفاده میشود، و برای جمع آوری دادههای آزمون فرضیهها، از پرسش نامهای ۴۲ سؤالی که پایه و اساس آن توسط سید جوادین و پوردلی (۱۳۸۸) تهیه و مورد آزمون و تایید قرار گرفته بود استفاده گردیده است. این پرسشنامه با طیف ۵ تایی لیکرت در نظر گرفته شد. پایایی و اعتبار محتوایی سؤالات پرسشنامه مذکور قبلاً توسط سید جوادین و پوردلی (۱۳۸۸) مورد تایید قرار گرفته است.
جدول ۳-۱- ارتباط بین ابزار جمعآوری اطلاعات و مدل تحقیق

شاخص سؤال تعداد سؤال
مدیریت بر مبنای ارزش ۱-۲-۳-۴-۶ ۵
مدیریت مشارکتی ۷-۸-۹-۱۰-۱۱ ۵
نظام انگیزش ۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸ ۶
شفافیت
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...