دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی- قسمت ۳۶

پیشنهاد می شود محققان در آینده مبحث را بیشتر مد نظر قرار دهند چرا که در این زمینه کارهای پژوهشی چندانی انجام نگرفته است.
پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان تأثیر معنویت در محیط کار بر اهداف فردی و سازمانی انجام گیرد.
پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان تأثیر شفاقیت بر اهداف فردی و سازمانی انجام گیرد.
پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان تأثیر عدم اطمینان محیطی بر اهداف فردی و سازمانی انجام گیرد.
پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان تأثیر مدیریت مشارکتی بر اهداف فردی و سازمانی انجام گیرد.
پیشنهاد می شود نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های مشابه مقایسه گردد. ودر سازمان های دیگر بررسی شود.
فهرست منابع
منابع فارسی
اژدری، اعظم، (۱۳۹۰)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری.
استونر، جمیز و ادوارد فریمن. (۱۳۷۵). مدیریت. ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
استیفن رابینز (۱۳۷۶). تئوری سازمان. ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانای فرد – نشر صفار سال ۱۳۷۶٫
آیات مبارک قرآن کریم
الوانی سید مهدی و قاسمی سید احمدرضا (۱۳۷۶). مدیریت و مسئولیتهای اجتماعی سازمان، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
بزرگی، فرزاد. (۱۳۸۳). اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی، ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره ۱۴۴٫
دنهارت، رابرت. (۱۳۸۲) تئوریهای سازمان دولتی. ترجمه: مهدی الوانی، حسن دانایی فرد، چاپ دوم، تهران: انتشارات صفار.
دفت ریچارد ال (۱۳۷۴). تئوری سازمان و طراحی ساختار – ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان – موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چاپ اول.
رضائیان، علی (۱۳۸۳). مبانی سازمان و مدیریت. چاپ ششم، تهران: سمت.
سید جوادین، سید رضا (۱۳۸۴). برنامه ریزی نیروی انسانی. چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
سید جوادین، سید رضا و پورولی، بهروز (۱۳۸۸) همسوسازی اهداف فردی و سازمانی، مدیریت فرهنگ سازمانی، (۲۰)۷، ۷۸-۵۷٫
لاریجانی، منصور ، (۱۳۶۹). اسماعیل – مدیریت اسلامی – مجتمع شهید مطهری – چاپ اول.
هارولد کونتز، سیریل اودانل و هاینز ویهرخ (۱۳۷۰). اصول مدیریت، ترجمه محمدعلی طوسی، سید امین علوی و علی اکبر فرهنگی و اکبر مهدویان، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
هچ، مری جو (۱۳۸۵). تئوری سازمان (مدرن، نمادین و تفسیری و پست مدرن). ترجمه حسن دانایی فرد، تهران: نشر افکار.
هربرت. جی هیکس، سی ری گولت. (۱۳۷۶). تئـوری های سازمان و مدیریت ترجمه، گوئل کهن. تهران نشر دوران.
منابع لاتین:
Anita Jose And Marys. Thibodeaux Institutionalization Of Ethics, The Perspective Of Managers. 1999. Journal Of Business Ethics.
Allen, T. D., Fredman, D. M., & Rentz, J. O. (2001). survivor reactions to downsizing: does time ease the pain?. journal of occupational and organizational psychology. 74, p.145.
Ashmos, D. P., & Duchon, D. (2000). spirituality at work: a conceptualization and measure. Journal of Management Inquiry, 9(2), p.134.
Barone D, Yu E., Won J., Jiang L., and Mylopoulos J.. (2010).. Enterprise modeling for business intelligence. The Practice of Enterprise Modeling, pages 31-45,.
Bernshteyn, R. (2007). Organizational Transparency drives company performance. Journal of Management Development, 26(5), successfactors, san mateo, California, usa.
Cheng Chien, Chun; Tsung Hung, Shuo. (2008). Goal Orientation, Service Behavior And Service PerformanceAsia Pacific Management Review 13(2) 513-529
Coleman, J. C. (1990). Foundation of social Theory. Cambridge, MA: Belknap press of Harvard university press.
Cooper, Cary L,. And Ch – Argyris, (1998). Encyclope Dial Of Management, Social Responsibility” Oxford, Black Well.
Frankental. Peter. (2001). “Corporate Social Responsibility – Apr Invention? “Corporate Communicationts: An International Journal V.6 Number. 1, Pp 18-23.
Gray., Daniel H. (1971). ”Standards Of Corporate Responsibility Are Changing” Financial Analysts Journal, Vol Xxv Ii No 5.
Kaplan, R., & Norton, D. (2006). Alignment. Boston, MA: Harvard Business school press.
Mankins, M., & steele, R. (2005). Turning great strategy into great performance. Harvard Business Review, Reprint Ro507E.
Mat_e A. and Trujillo J. (2012). A trace metamodel proposal based on the model driven architecture framework for the traceability of user requirements in data warehouses. Information Systems, 37(8):753 – 766.
Mitroff, I. A., & Denton, E. A. (1999). A Spiritual Audit of corporate America: A hard look at spirituality, Religion, and values in the workplace. san Francisco, CA: Jossey-Bass.
Neal, J. A., & Bennett, J. (2000). Examining mul-level or holistic spiritual phenomena in the workplace. Newsletter, Academy of Management, Winter, 1-2.
Samuel. Cetro Max. E Douglas. Stewart W. , (1987) Hasted, Business, Dubvque Ia. Wcb Publication, 1987.
 

You may also like...