پایان نامه های سری اول

جستجوی مقالات فارسی – بررسی مؤلفه های منشور اخلاق حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان سمنان- قسمت ۸۸

مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با جامعه
مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با دانش آموزان
مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در رابطه با والدین
در ادامه نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان در منشور اخلاق معلمان در دوره متوسطه بدون توجه به گروه بندی مولفه ها، از دیدگاه معلمان در جدول شماره۳-۸-۲-۴ ارائه شده که بیانگر وجود تفاوت معنادار در ترتیب اولویت این مؤلفه‌ها می‌باشد
(۹۵/۱۰۷۰=Chi-Square؛ ۰۰۰/۰=sig). فهرست مؤلفه‌های مورد بررسی از مهم‌ترین مؤلفه تا کم اهمیت‌ترین آن در زیر ارائه شده است:
احترام به همکاران و رعایت ادب در گفتار و کردار در رابطه با آنان
اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه
خودداری از اتهام به سایر همکاران- محترم شمردن و حفظ حریم همکاران و عدم سرکشی در زندگی خصوصی آنان
احترام به فرهنگ، آداب و اعتقادات دانش آموزان
حفظ اسرار دانش آموزان-رعایت اصل امانت داری در برخورد با دانش آموزان
عدم تبعیض در برخورد با دانش آموزان- رعایت عدالت در کلاس درس- ارزشیابی بی‌طرفانه دانش آموزان
شرکت دادن دانش آموزان در فرایند تدریس
داشتن حیاء و عفت در رفتار با دانش آموزان
رعایت نظم و انضباط در محیط کار
احترام به منزلت و حقوق اجتماعی و شهروندی افراد و پاسداری از آن
حفظ محیط زیست
برقراری ارتباط مناسب با مدیر و معاون و سایر همکاران- همکاری با اولیاء مدرسه جهت پیشبرد برنامه‌های مدرسه
عدم شرکت در فعالیت‌های مخل وحدت و یکپارچگی ملی- مانند طرح ریزی برای تجزیه کشور، کمک به بیگانگان و…
برقراری ارتباط مناسب با دانش آموزان
صداقت در برخورد با دانش آموزان
محترم شمردن و حفظ حریم والدین دانش آموز و عدم سرکشی در زندگی خصوصی آنان
سادگی و پرهیز از خودآرایی
اهمیت دادن به نظرات دانش آموزان
حضور به موقع در کلاس درس
پرهیز از تحقیر و تمسخر دانش آموزان
تلاش در جهت بهبود آموزش و پرورش در جامعه
داشتن انگیزه کافی در تدریس
احترام به شخصیت و کرامت انسانی دانش آموزان
اطلاع رسانی درست و به موقع از وضعیت دانش آموزان به مدیر
توجه به آراستگی ظاهر و پوشش مناسب
تبادل اطلاعات با همکاران
احترام گذاشتن به قوانین سازمان آموزش و پرورش
تلاش برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی
راهنمایی و کمک به همکاران کم تجربه تر
توسعه‌ی حرفه‌ای خود از طریق مطالعه و پژوهش مستمر
عدم استفاده از امکانات سازمان آموزش و پرورش جهت امور شخصی
حضور فعال در مسائل مهم جامعه مانند انتخابات و …
توجه به تفاوت‌های فردی و علمی دانش آموزان
پذیرش انتقادات همکاران
اطلاع رسانی درست و به موقع از وضعیت دانش آموز به خانواده او

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...