پایان نامه های سری اول

فایل – بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

الف
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)
عنوان
بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن
استاد راهنما
دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی
استاد مشاور
دکتر عبدالحمید مرتضوی
نگارنده
مهدی وحدتی
سال تحصیلی
۱۳۹۰-۱۳۹۱
ب
تقدیم به
پدرم
مادرم
و
همسرم
ج
سپاس و قدردانی از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر فخرالدین اصغری اقمشهدی و استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر عبدالحمید مرتضوی که همیاری و همدلی ایشان موجب دلگرمی اینجانب و پیشرفت این تحقیق گردید و همچنین ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر پهلوان که علاوه مدیریت صحیح ، همکاری در معرفی اینجانب به مراجع قضایی جهت بررسی میدانی موضوع و همچنین تشکر قدردانی از جناب آقای دکتر محمد رضا زندی معاونت آموزش دادگستری استان تهران که ضمن موافقت با تحقیق اینجانب در دادسرای ویژه جرائم رایانه ای در تهران و همچنین جناب آقای حسن زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه جرائم رایانه و همکاری بازپرسان محترم در این امر.
د
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
الف – بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۴
ج – مروز ادبیات و سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۴
د- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
ه – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
و – تقسیم مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
فصل دوم : ماهیت سند الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………….. ۷
مبحث اول: سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
گفتار اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
بند ۱ : تعریف سند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

You may also like...