فایل های دانشگاهی

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری- قسمت ۴

تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می شود به طور عمده در حرکت به سوی رشد و توسعه تأثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت در دسترس بودن اطلاعات مناسب (صحیح، مربوط و به موقع) می تواند مدیریت را در این امر خطیر یاری رساند. به علاوه با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متأثر از در اختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت مسأله اهمیت بیشتری پیدا می کند (سینگل، ۱۳۷۸). پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت های مختلف امری بسیار پرهزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. در واقع چون گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت های بزرگ غیرممکن است، این شرکت ها به سیستم های اطلاعاتی روی آورده اند. امروزه که با اصطلاحاتی همچون انفجار اطلاعات و آنارشی اطلاعات روبه رو هستیم، از سیستم های اطلاعاتی به عنوان راه رهایی از چنین معضلاتی یاد می گردد. با این حال سازمان ها به سیستم های اطلاعاتی نیاز دارند که متناسب با نیازها و ساختار سازمانی آن ها باشد (خواجوی و اعتمادی جوریابی، ۱۳۸۸).
حسابداری
از دیگر موارد دارای اهمیت برای پرداختن به مقوله اطلاعات حسابداری، بررسی اهداف این سیستم هاست. سیستم اطلاعاتی حسابداری دو هدف بزرگ را در مقابل خواهد داشت (عیسایی خوش، ۱۳۷۹):

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • ارائه اطلاعات برای عملیات و نیازهای قانونی؛

 

 • ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری.

 

اطلاعات حسابداری که به این هدف ها به طور کامل رسیده باشد منافع با ارزشی خواهد داشت. دستیابی به این دو هدف از ملزومات اساسی هر سازمان و شرکت و ضرورت انجام این تحقیق به شمار می آیند. به طور فهرست وار دلایل اهمیت و ضرورت تحقیق به شرح زیر بیان شده است:
تحقیق از لحاظ این که برای بار اول در یک بانک ایرانی انجام شده ، جدید است. انتظار می رود تحقیق موانع و عوامل موجود حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری را مشخص کرده باشد. همچنین انتظار می رود بانک تجارت به طور خاص و جامعه بانکی به طور عام از نتایج انجام تحقیق استفاده نمایند.
با این توضیحات مطالعه سیستم های حسابداری برای دانشجویان، محققین و دیگر کسانی که با این سیستم ها در ارتباط هستند لازم و ضروری است.
۱ ـ ۵ اهداف تحقیق

 

 

  1. شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.

 

  1. شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.

 

  1. شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.

 

  1. رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

 

 1. ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

 

۱ ـ ۶ سؤالات تحقیق
سؤال اصلی تحقیق :
عوامل بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت کدامند ؟ رتبه بندی و درجه اهمیت هر یک از موانع بر تصمیم گیری چگونه است؟
سؤالات فرعی :

 

 

  1. عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری در قلمرو تحقیق کدامند؟

 

  1. عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری در قلمرو تحقیق کدامند؟

 

  1. عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری در قلمرو تحقیق کدامند؟

 

  1. رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری در قلمرو تحقیق چگونه است؟

 

 1. ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری در قلمرو تحقیق چگونه است؟

 

۱ ـ ۷ تعریف عملیاتی واژه ها
تصمیم گیری مدیران:
تصمیم گیری به زبان ساده انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف است. فرایند تصمیم گیری مشتمل بر سه فاکتور اطلاعات وارده، روش تصمیم گیری و تصمیم اتخاذ شده است که مدیران می توانند از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری خود استفاده نمایند. مدیریت مؤثر مبتنی بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است.
سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS):
مجموعه ای از اجزای دارای تأمل با هم است که هدف آن ارائه اطلاعات مالی مناسب برای تصمیم گیری افراد ذینفع اعم از مدیران، صاحبان سهام، بستانکاران، سرمایه گذاران بالقوه و ….. است. وظیفه AIS فراهم کردن اطلاعات در عرصه مالی جهت سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
عوامل فنی:
این عوامل به سنجش کیفیت اطلاعات به دست آمده از سیستم حسابداری مدیریت می پردازد. حفظ دانش فنی و دارایی های غیر ملموس به عنوان یکی از پراهمیت ترین حوزه ها در بحث سازمان در دو دهه اخیر مطرح است و به نظر می رسد این مباحث به گونه ای پرشتاب در دهه های آتی همچنان ادامه خواهد داشت. عوامل فنی مربوط به مدیران در عدم استفاده اطلاعات حسابداری کافی شامل ناآگاهی مدیران از نقش و قابلیت های سیستم حسابداری مدیریت، عدم تمایل مدیران نسبت به الگویابی سیستم های موفق و تغییرات و جابجائی زود هنگام مدیران بوده است.
عوامل فنی مربوط به کارکنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری کافی شامل عدم آشنائی و آگاهی کافی حسابداران با روش های حسابداری ، عدم ارتباط متقابل کافی مدیران و کارکنان بخش حسابداری و عدم ارائه گزارشات اساسی و به موقع برای تصمیم گیری بوده است.
عوامل رفتاری:
رفتار سازمانی مطالعه عملیات، رفتارها و نگرش های مدیران و کارکنان به صورت منظم است. ویژگی های رفتاری بیان کننده این مطلب هستند که اندازه گیری ها و معیارهای حسابداری مدیریت به گونه ای مختلف، رفتار سازمانی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. موانع رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران شامل عدم صمیمیت کارکنان ، عدم توجه به ایجاد سیستم های انگیزشی و رفتاری ، نبود روحیه همبستگی گروهی و عدم کار تیمی به منظور پیشبرد اهداف سازمانی ، نبود سیستم تشویق و ترغیب کارکنان و نبود سیستم تنبیه و بازخواست بوده است.
عوامل فرهنگی:
ویژگی های فرهنگی به باورها، ارزش ها و طرز تفکر اعمال شده در یک معیار اشاره دارد. عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران شامل عدم آموزش در سطح جامعه و آموزش دانشگاهی ، نداشتن روحیه نوآوری فردی و خلاقیت ، نداشتن روحیه تحمل مخاطره و تعارض (تغییر پذیری) و نداشتن روحیه مسئولیت پاسخگوئی بوده است.
۱ ـ ۸ روش کلی تحقیق
تحقیق حاضر بر حسب هدف ، از نوع کاربردی (بر پایه ی نظریات موجود با بکارگیری مدل ها ، روش ها ، فنون و تکنولوژی موجود ، به دنبال حل مسائل و مشکلات یا بهبود وضعیت در بانک تجارت بوده است).
بر مبنای روش استنتاج و گردآوری داده ها ، روش توصیفی و
بر مبنای طرح تحقیق یا چارچوب کلی اجرای تحقیق از نوع پیمایشی بوده است (متغیرهای آن از نوع کیفی بوده و از طریق احراز یا نظرسنجی مورد سنجش قرار گرفته اند).
۱ ـ ۹ قلمرو تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی به شرح زیر صورت گرفته است:
قلمرو مکانی: کلیه شعب بانک تجارت در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
قلمرو زمانی: نیمه ی اول سال ۱۳۹۲ و
قلمرو موضوعی: مطالعات کتابخانه ای و میدانی در شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری مشتمل بر بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک بوده است.
۱ ـ ۱۰ ساختار تحقیق
در فصل اول این پژوهش کلیات تحقیق شامل تعریف موضوع و تبیین مسأله، ضرورت و اهمیت، اهداف و سؤالات، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی و در نهایت قلمرو تحقیق ارائه شده است.
در فصل دوم مروری بر مطالعات به منظور دستیابی به جنبه های مختلف پژوهش ارائه و در پایان فصل پیشینه تحقیق مشتمل بر تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط بیان شده است.
در فصل سوم روش انجام تحقیق بیان شده و مبانی اندازه گیری متغیرها، جامعه آماری و روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شده است.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و بیان یافته های تحقیق پرداخته است. مدل FAHP بر روی داده های گردآوری شده اجرا شده و نتایج حاصل از آن ارائه شده است.
در فصل پنجم بحث، تفسیر، نتیجه گیری، جمع بندی و محدودیت هایی که انجام تحقیق با آن ها مواجه بوده، بیان شده و پیشنهادهایی برای استفاده کنندگان این تحقیق و محققان تحقیقات آتی ارائه شده است.

 

فصل دوم

 

 

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

 

۲ ـ ۱ پیشگفتار
جامعه برای تأمین نیازهای اطلاعاتی خود به طور روزافزون به سیستم های اطلاعاتی حسابداری وابستگی پیدا کرده است و سیستم های اطلاعاتی حسابداری خود به طور وسیع در حال گسترش و پیچیدگی است. به موازات افزایش پیچیدگی سیستم اطلاعاتی حسابداری و وابستگی جامعه بر این سیستم، شرکت ها نیز با مخاطرات فزاینده ای در مورد سیستم های اطلاعاتی خود روبرو می شوند. در اقتصاد جهان امروز که به طور عمده مبتنی بر تبادل اطلاعات و کسب دانش لازم جهت تولید محصولات و خدمات با کیفیت است، موفقیت سازمان ها به توانایی آن ها در مدیریت دارایی ها بستگی دارد. اطلاعاتی را که به مدیریت سازمان در طرح‌ریزی، کنترل، تجزیه و تحلیل ها و تصمیم‌گیری کمک مؤثری می نماید را حسابداری مدیریت در اختیار قرار می دهد. نتایج تحقیقات نشان داده است مهم ترین علل عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت را می توان در عوامل فنی، رفتاری و فرهنگی دسته بندی نمود. لذا در این فصل ابتدا به مرور مفاهیم و نظریات مطرح در مورد اطلاعات و جایگاه آن در سازمان پرداخته شده و سپس موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری در سه دسته عوامل فنی، رفتاری و فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در بخش پیشینه تحقیق نیز ابتدا به مرور تحقیقات داخلی پرداخته و سپس تحقیقات خارجی مرتبط با مسأله تحقیق بررسی شده است.
۲ ـ ۲ مبانی و مفاهیم نظری
۲ ـ ۲ ـ ۱ اطلاعات (جایگاه اطلاعات در سازمان)
دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می تواند منشأ مخاطراتی عمده در تصیم گیری ها باشد. حیات یک سازمان زنجیره ای است از رویدادهایی که بطور مداوم در حال وقوع هستند که می توان آن ها را به دو گروه رویدادهای داخلی و خارجی تقسیم نمود. از طرف دیگر در مباحث مدیریت وظایف مختلفی برای مدیران مطرح و مورد بحث قرار می گیرد که از آن جمله امر هدایت است و شاید بتوان هدایت در سازمان را چنین تعبیر کرد که وظیفه مدیران هدایت این رویدادها و یا حداقل آثار ناشی از آن ها در جهت هدف اصلی این سازمان است. مدیران می توانند رویدادهای داخلی را که عموماً تحت کنترل‌ آن هاست مستقیماً هدایت نمایند. لیکن در برخورد با رویدادهای خارجی که خارج از کنترل مدیریت اتفاق افتاده و صرفاً آثار آن به سازمان منتقل می شود، مدیریت تنها قادر به هدایت آثار انتقال یافته به سازمان در جهت هدف اصلی سازمان خواهد بود. برای آن که امر هدایت در یک سازمان برای مدیریت آن سازمان امکان پذیر گردد، مدیریت وظایف دیگری را نیز بر عهده دارد که بعضی از آن ها نظیر برنامه‌ریزی مقدم بر هدایت است، چرا که باید قبل از شروع هر یک از فعالیت های شرکت و از زمان شروع تا هنگام خاتمه آن فعالیت و یا حتی پس از آن ادامه یابد. فرایند کار مدیریت در انجام عملیات برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها از ابتدا تا انتها متشکل از یک سلسله تصمیم گیری‌ها می باشد.
اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات نیازمند یک سیستم اطلاعاتی است. در تعاریف حسابداری تأکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، باید همواره تامین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، همانا مدیران هستند و اگر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و … نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (همت فر،۱۳۸۸).
۲ ـ ۲ ـ ۲ اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها
آن چه که به عنوان اطلاعات در مورد رویدادها و به منظور تصمیم گیری مورد نیاز تصمیم گیرندگان یک سازمان می باشد اطلاعات مربوط به آثار و ابعاد این رویداد است. رویدادهایی که به هم پیوستن آن ها حیات یک سازمان را تشکیل می دهد و به دو گروه رویدادهای داخلی و خارجی تقسیم می شوند.
رویدادهای داخلی به رویدادهایی اطلاق می شود که وقوع آن ها موجب ایجاد تغییر در کل یک سازمان نگردیده بلکه صرفاً موجب تبدیل منابع در درون آن سازمان خواهند شد. لیکن رویدادهای خارجی در برگیرنده رویدادهایی است که در نتیجه ی آن ها تعهدات و منابع سازمان دستخوش تغییر گردیده و کاهش یا افزایش پیدا کنند. این قبیل رویدادها معمولاً از طریق رد و بدل کردن منابع بین سازمان و اشخاص ثالث خارج از سازمان واقع می گردند و به همین لحاظ آن ها را به عنوان مبادلات می شناسیم. هر یک از این نوع رویدادها پس از وقوع دو گونه تأثیر بر مجموعه سازمان خواهند داشت:
اول اثر عملیاتی که عبارت است از تأثیری که یک رویداد بر گردش عملیات سازمان به جای می گذارد. به طور مثال خرید یک محموله مواد اولیه می تواند ضریب اطمینان مدیریت را در انعقاد قراردادهای جدید برای فروش محصول افزایش دهد.
دوم اثر مالی که عبارت است از ماهیت تغییراتی که در نتیجه رویداد در منابع و تعهدات سازمان ایجاد می شود و بدیهی است که سنجش این اثر تنها هنگامی امکان پذیر است که با اندازه گیری ابعاد مالی رویدادها توأم گردد. به عنوان مثال در اثر خرید یک محموله مواد اولیه از یک طرف میزان موجودی های خریدار و از طرف دیگر بدهی‌های وی افزایش می یابد که این اثر مالی رویداد و مبلغی که از بابت انجام این مبادله به دارایی های او افزوده می شود ابعاد مالی رویدادها می باشند.
کسب اطلاعات در مورد آثار عملیاتی و مالی رویدادها مستلزم برخورداری از مجموعه ای از سیستم های پیوسته که به سیستم اطلاعاتی مدیریت موسوم اند، می باشد و آن بخش از سیستم های اطلاعاتی مدیریت که وظیفه ارائه اطلاعات مربوط به آثار مالی رویدادها را به عهده دارد تحت عنوان سیستم های اطلاعاتی حسابداری شناسایی می شوند (همت فر،۱۳۸۸).
۲ ـ ۲ ـ ۳ تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری
یکی از دلایل پیچیدگی رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری این واقعیت است که روش های حسابداری متفاوتند و اطلاعات حسابداری را متفاوت بیان می کنند. در این بحث منظور از سیستم حسابداری روش هایی است که اطلاعات مالی یک مؤسسه و فعالیت های آن به این وسیله جمع آوری، پردازش و نهایتاً انباشته شده و در مواقع لزوم در اختیار افراد داخل و یا خارج مؤسسه (آن هایی که به نوعی به این اطلاعات علاقه دارند) قرار می گیرد. می توان فرض کرد هر نوع اطلاعاتی که از سیستم حسابداری گرفته شده و یا در آن سیستم به وجود آمده باشد، اطلاعات حسابداری است، چه در یک صورت مالی و یا در یک گزارش خاص و یا حتی در یک گزارش شفاهی ارائه شود. همچنین ذکر این نکته ضروری می نماید که اطلاعات حسابداری مورد استفاده در فرایند تصمیم گیری غالباً اطلاعات جایگزینی[۱] هستند و نه اطلاعات اصلی. موضوع بعد که به عنوان یک ویژگی اصلی اطلاعات حسابداری باید مورد بررسی قرار گیرد مربوط بودن اطلاعات حسابداری است (بدری، ۱۳۷۲).
۲ ـ ۲ ـ ۴ مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
ویژگی ذاتی تصمیم، تأثیر آن در وقایع آتی است. ممکن است یک تصمیم رویداد خاص و یا مجموعه وقایعی را در آینده تحت تأثیر قرار دهد. لیکن بدیهی است که گذشته را نمی توان اصلاح نمود. همچنین روشن است که اطلاعات حسابداری ناشی از رویدادهای گذشته است و حسابداری قادر نیست آن وقایع و یا آثار آن ها را تغییر دهد، مگر از طریق تصمیم گیری که البته تأثیر آن در وقایع آتی خواهد بود[۲].
اکنون یک سؤال مهم به وجود می آید: اطلاعات حسابداری در چه زمانی با تصمیم مربوط می شود؟
ایجری، جدیک و نایت (۱۹۶۶Ijiri, Jaedick and Knight,) در مقاله ای چارچوب مفیدی را در این رابطه ارائه نموده ند که می تواند به عنوان مبنایی برای اطلاعات پیرامون رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. آن ها عنوان نمودند جریان تصمیم گیری عملی است که گروهی از داده های تصمیم (Input) را به تصمیمات منحصر به فردی مربوط می کند که می توان آن را به شکل زیر نشان داد:

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *