پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

متن کامل – بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان- قسمت ۸

حداقل/حداکثر نمره ممکن

۲۸-۰

حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده

۲۸-۰

میانگین

۲۲/۱۱

مطابق جدول ۵-۲۹ به طور کلی، بیشتر پاسخگویان در سطح کمی مورد تشویق قرار گرفتهاند. ۵/۳۸ درصد (۱۵۸ نفر) اظهار کردهاند به میزان کمی برای انجام تقلبعلمی توسط دوستانشان تشویق شدهاند و سهم دانشجویان دختر به میزان ۰/۴۰ درصد بیشتر از دانشجویان پسر به میزان ۵/۳۶ درصد میباشد. پس از آن ۳/۳۷ درصد (۱۵۷ نفر) نیز اظهار کردهاند به میزان متوسطی دوستانشان آنها را برای تقلب علمی تشویق میکنند. ۶/۱۵ درصد (۶۴ نفر) اظهار کردهاند به میزان زیادی دوستانشان آن‌ها را برای تقلب علمی تشویق کردهاند که در این میان دانشجویان پسر به میزان ۲/۱۸ درصد بیشتر از دانشجویان دختر به میزان ۸/۱۳درصد این مسئله را اظهار کردهاند. تنها ۵/۸ درصد (۳۵) نفر از پاسخگویان اظهار داشتهاند که دوستانشان آنها را برای تقلب علمی اصلا تشویق نمیکنند و سهم پسران با ۲/ ۱۸ درصد بیشتر از دختران با ۸/۱۳درصد است. حداقل نمره مشاهده‌شده برای متغیر تشویق در حجم نمونه ۴۱۰ نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهی مشاهده‌شده آن برابر با ۲۸ است. میانگین نمره تشویق در بین نمونه مورد بررسی برابر با ۲۲/۱۱ است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۵-۲-۳-۴- توزیع ابعاد متغیر بازدارندگی

۵-۲-۳-۴-۱- توزیع گویه های بعد بازدارندگی- مؤلفه بازدارندگی رسمی قطعیت

جدول ۵-۳۰- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد بازدارندگی- مؤلفه بازدارندگی رسمی قطعیت

You may also like...

گویه گزینهها پسر دختر جمع کل شاخصهایتوزیعنمراتگویهها
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد میانگین میانه انحراف معیار
ادامه جدول ۵-۳۱- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری(مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد بازدارندگی- مؤلفه بازدارندگی رسمی قطعیت
تقلب در حینبرگزاری امتحان (مثل نوشتن روی ورقه و یا دستهی صندلی، استفاده از موبایل و ….) اصلا وکم ۳۲ ۸/۱۸