دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

جستجوی مقالات فارسی – تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان- قسمت ۱۴

هاگرت [۱۶۴]( ۱۹۹۹ ) نیز از قصه های ساختگی ، برای کمک به کودکان رضاعی که در رابطه با والدین رضاعی شان مشکلات دلبستگی داشتند ، استفاده کرد . او نشان می دهد که چگونه این داستان ها می توانند به این کودکان در شکل دهی دلبستگی به والدین کمک کنند .
پینتر [۱۶۵] سیلورمن [۱۶۶] و کوک[۱۶۷]( ۱۹۹۹ )در یک مطالعه تأثیر قصه درمانی و آموزش رفتاری والدین را در درمان چهار پسر (چهار تا هفت ساله ) لجباز – نافرمان ارجاع داده شده به کلینیک، بررسی کردند . نتایج نشان داد که در هر دو وضعیت درمانی (در حالت اول جلسه قصه گویی درمانی قبل از جلسه آموزش والدین اجرا می شد و در حالت دوم برعکس ) فراوانی و شدت نافرمانی کاهش یافته بود . فریمن [۱۶۸] (۱۹۹۸) گزارش می کند که کاربرد قصه های درمانی (خواندن یا تعریف آن ها ) برای کودکان مبتلا به بیماری های حاد ، احساس قدرت و راحتی را در آنها رشد داده و وضعیت بهداشت روانی شان را بهبود می بخشد .
در خصوص بزرگسالان (دراکر ، ۱۹۹۸ ) طی پژوهشی کوشید از قصه درمانی برای زنانی که تجربههای مکرری از آزار و خشونت جنسی از جانب همسرانشان داشتند ، بهره گیرد .
پژوهش میلر ، ویلی، فانگ [۱۶۹] ، لیانگ [۱۷۰](۱۹۹۷) نیز موید استفاده از داستان برای انتقال ارزشهای اجتماعی و اخلاقی می باشد . هدف این پژوهش پاسخ گویی به چگونگی تأثیر گذاری داستان و داستان سرایی در خانواده های طبقه متوسط کشورهای اروپایی ، آمریکایی و تایوانی بر فرایند اجتماعی شدن کودکان بود . داستان های مورد استفاده در این پژوهش به اعتبار سه سطح محتوا ، عملکرد و ساختار تقسیم شده بود . نتایج پژوهش نشان داد که گرچه خانواده های تایوانی ، آمریکایی و اروپایی برای کودکانشان قصه می گفتند ، خانواده های تایوانی از قصه به عنوان ابزاری آموزشی برای انتقال معیارهای اجتماعی و اخلاقی استفاده کردند، در حالی که خانواده های اروپایی و آمریکایی قصه را به عنوان سرگرمی تلقی کردند .
هرمن[۱۷۱] (۱۹۹۷ ) در پژوهش خود دختر چهار ساله ای را که مورد آزار جنسی قرار گرفته بود با استفاده از قصه و نمایش درمان کرد . قصه به کودک این فرصت را می دهد تا درباره مسأله اش با درمانگر صحبت کند و روش های تازه ای را برای برقراری ارتباط با مشکل خود و ترمیم آسیب وارد شده ، از محتوای قصه و نمایش به دست اورد .
گردر [۱۷۲] (۱۹۹۰ به نقل از فریدبرگ ، ۱۹۹۴) دریافت که داستانها به قالب گیری مجدد شناختی کودکانی که به آنها تجاوز جنسی شده کمک می کند و نقطه نظرهای عینی به آنها داده و مهارت حل مسئله را در آنها تقویت می کند .
اسواگارت [۱۷۳] ، گاگنون[۱۷۴] ، بوسک [۱۷۵] ، ارلس [۱۷۶] (۱۹۹۵ ) مداخله توسط داستان های اجتماعی را، با یک برنامه سنتی آموزش مهارت های اجتماعی ادغام نمودند . قبل از نوشتن داستان های درمانی ، نقص های موجود در مهارت های هر آزمودنی مشخص ، موقعیت های مناسب برای کاربرد یا کاهش مهارت های مورد نظر تعیین، رویداد های مرتبط با کمبود مهارت ها معلوم و برای هر آزمودنی ، داده های خط پایه به عنوان قسمتی از طرح AB تک موردی در مدت زمان دو هفته ، جمع آوری شد در طول دو هفته مداخله یا مرحله B مطالعه ، مداخله توسط داستان های اجتماعی با تقویت های مناسب رفتاری اعمال گردید . برنامه در دو سطح گروهی و فردی ارزیابی شد و نتایج نشان داد که هر دو وضعیت گروهی و فردی در اصلاح نقص های مهارت های اجتماعی افراد مبتلا به اتیسم موفق بوده است .
لازم به یادآوری است که طی مطالعه و بررسی های انجام شده در داخل کشور در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر ، هیچگونه تحقیق و پژوهشی مشاهده نشده است ، اما در حوزه های نزدیک به حوزه پژوهشگر مواردی یافت گردیده ، که به بیان آنها پرداخته می شود .
فرخی (۱۳۹۰ ) از تأثیر قصه گویی بر آموزش مفاهیم محیط زیست به کودکان پیش دبستانی استفاده کرده است . نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر آن است که قصه گویی بر آموزش مفاهیم محیط زیست کودکان پیش دبستانی تأثیر مثبت داشت .
پریوش شهمراد (۱۳۹۱ ) هدف از پژوهش اش تأثیر قصه گویی بر توجه و تمرکز دیداری ، شنیداری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی بود . روش پژوهش وی از نوع شبه آزمایشی که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است . نمونه مورد بررسی دو گروه ۲۶ نفری بودند که یک گروه به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل و به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند . سپس از طریق پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل مورد سنجش قرار گرفتند . از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردیده و یافته های حاصل در سطح معناداری نشان می دهد که روش قصه گویی باعث تغییر در گروه ها شده است .
خجسته پور (۱۳۹۱ ) هدف وی از این پژوهش بررسی تأثیر قصه گویی مبتنی بر ایفای نقش بر افزایش همیاری ، ابراز وجود و خویشتنداری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی بوده است . روش تحقیق نیمه آزمایشی و طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بوده است . در این پژوهش از آزمون مهارت های اجتماعی SSRS استفاده شده است . و از ۱۱ قصه که بر ۱۱ ویژگی که مربوط به مؤلفه های ابراز وجود ، همیاری خویشتنداری بودند در ۱۲ جلسه با استفاده از روش ایفای نقش با همکاری محقق و دانش آموزان در گروه آزمایش اجرا گردیده و برای گروه کنترل هم مداخله ای صورت نگرفته و پس از دو هفته (در پایان جلسات قصه گویی )، مجدداً یک پس آزمون برای دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شده ، نتایج به دست آمده حاکی از آن بوده که قصه گویی مبتنی بر ایفای نقش در افزایش نمره کلی مهارت اجتماعی تأثیر داشته .
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
در این فصل گزارشی از روش پژوهش ارائه می شود . به این منظور نوع مطالعه ، جامعه مورد بررسی و معیارهای انتخاب افراد مورد مطا لعه، توضیح داده می شود . همچنین روش نمونه گیری ، حجم نمونه و ابزار اندازه گیری متغییرها ، روش جمع آوری داده ها ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و شیوه انجام طرح در مانی بیان می گردد .
در پژوهش حاضر تأثیر قصه گویی به عنوان متغییر مستقل ، بر کودکان دارای نشانه های لجبازی – نافرمانی به عنوان متغییر وابسته ، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین صورت که اجرای پیش آزمون ـ پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شده است.
روش پژوهش حاضر در زمره ی پژوهش های آزمایشی است.از آنجا که در علوم انسانی به دلیل ویژگی خاص انسانها امکان رعایت شرایط تصادفی در انتخاب نمونه و دستکاری متغییرها برای پژوهشگر وجود ندارد،از این رو،استفاده از طرحهای نیمه آزمایشی و شبه آزمایشی به جای طرح های آزمایشی ضرورت دارد.(دلاور،۱۳۷۴٫(
۳-۲- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش را کودکان ۴ تا ۶ سال با نشانه های لجبازی_نافرمانی در پایه ی پیش دبستانی و مهد شهر تهران در سال ۱۳۹۳ تشکیل داده اند.
۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری
از آنجا که در این پژوهش به دلیل مشکلات مربوط به اجرای طرح ، همکاری مؤثر اولیای مهد و والدین الزامی بود. با استفاده ازروش نمونه گیری در دسترس ، در۲ مرکز (۱: مهد و پیش دبستان ،۲:مرکز فرهنگی) که آماده به همکاری بودند، جلسه توجیهی برای معلمهای ۴ تا ۶ سال در ارتباط با هدف و شیوه ی انجام طرح پژوهشی و نیز چگونگی پاسخدهی به فرم پرسشنامه ، گذاشته شد . سپس فرم معلم پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4 در مورد همه دانش آموزان ۴ تا ۶ سال (۴۷ نفر ) مهد و پیش دبستان اجرا شد. ۱۰ نفر از دانش آموزان مطابق با ملاک فرم معلم پرسشنامه ، دارای نشانه های لجبازی – نافرمانی تشخیص داده شدند. این گروه به عنوان گروه کنترل پژوهش در نظر گرفته شد.
سپس در مرکز فرهنگی “خانه کودک ” نیز ، فرم معلم پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4 برای ۶۰ نفر اجرا شد، ۱۱ نفر دارای ملاک مورد نظر بودند که در نهایت همه به جز یک نفر حاضر به همکاری شدند. این گروه ۱۰ نفره نیز به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد.
۳-۴- ابزار اندازگیری
در پژوهش حاضر از فرم معلم پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4 و نیز قصه های محقق ساخته و یک سری وسایل لازم برای انجام قصه درمانی استفاده شده است.
۳-۵- پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4
پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4 ، یک مقیاس درجه بندی رفتار است که اولین بار در سال ۱۹۸۴ توسط اسپیرافکین و گادو بر اساس طبقه بندی DSM-III به نام SLUG به منظور غربال ۱۸ اختلال رفتاری و هیجانی در کودکان ۵ تا ۱۲ سال طراحی شد. بعدها در سال ۱۹۸۷ فرم CSI-3R به دنبال طبقه بندی DSM-III-R ساخته شد و در سال ۱۹۹۴ با چاپ چهارم DSM-IV با تغییرات اندکی مورد تجدید نظر قرار گرفت و با نام CSI-4 منتشر شد.
فرمCSI – ۴ همانند فرمهای قبلی دارای دو فرم والد و معلم است. فرم والدین دارای ۱۱۲ سوأل است که برای ۱۱ گروه عمده و یک گروه اضافه از اختلالهای رفتاری تنظیم شده است و فرم معلم دارای ۷۷ سوأل است که ۹ گروه عمده از اختلالهای رفتاری را در بر می گیرد.هر یک از این گروها ، زیر مجموعه خاص خود را داشته و شامل سؤالات مربوط به خود است (محمد اسماعیل ،۱۳۸۳).
۳-۶- اجرا و نمره گذاری پرسشنامه CSI-4
در این پرسشنامه از معلم یا والدین خواسته می شود که هر عبارت را مطالعه کرده و بر اساس درجه شدت و فراوانی مورد نظر از ۴ گزینه مشخص شده را علامت بزنند.
برای نمره گذاری نیز ۲ شیوه وجود دارد:
۳-۶-۱- نمره گذاری براساس نمره برش غربال شده
دراین شیوه نمره گذاری ، علائم و نشانه ها باید به انداره کافی وجود داشته باشند تا با نمره معیار مورد مقایسه قرار گیرند . به عبارت دیگر حداقل نمره باید به اندازه نمره برش ، یا بیشتر از آن باشد (۴( ≤
با این شیوه علائم به صورت زیر نمره گذاری می شوند :
هرگز = ۰ ، گاهی = ۰ ، اغلب = ۱ ، بیشتر اوقات = ۱
۳-۶-۲- نمره گذاری بر اساس شدت نشانه های مرضی
در این شیوه ، نمره گذاری به این صورت می باشد ، که نمره معیار شدت برای پسرها ( ۱۱- ۱۶ ) ، برای دخترها ( ۱۱ – ۱۸ ) می باشد . ( در مورد اختلال لجبازی – نافرمانی)
هرگز = ۰ ، گاهی = ۱ ، اغلب = ۲ ، بیشتر اوقات = ۳
۳-۶-۳- چگونگی نمره گذاری پژوهشگر

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

You may also like...