دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد

سایت مقالات فارسی – تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف …

در کلیه مراحل انجام این پایان‎نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
تاریخ:
امضاء دانشجو:
مالکیت نتایج و حق نشر
کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن ( مقالات مستخرج، کتاب، برنامه‎های رایانه‏ای، نرم‎افزارها و تجهیزات ساخته شده ) متعلق به دانشگاه شاهرود می‎باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان‎نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی‎باشد.
چکیده
کود نیتروژن معمولا تأثیر مثبت بر عملکرد و اجزاء عملکرد غلات و به ویژه ذرت دارد. مصرف مناسب و به موقع این کود می تواند بر روی عملکرد گیاه تأثیر مثبتی داشته باشد. اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی، سبب افزایش بیومس ریشه و اندام هوایی می شود. به منظور بررسی تاثیر تقسیط نیتروژن و کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط حضور علفهای هرز، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تقسیط نیتروژن در چهار سطح: A1 (شاهد ( بدون مصرف نیتروژن))، A2(مصرف ۳/۱ در زمان کاشت + ۳/۱ در زمان ۶ تا ۸ برگی + ۳/۱ در زمان ظهور گل تاجی)، A3 ( عدم مصرف نیتروژن در زمان کاشت + مصرف ۲/۱ در زمان ۶ تا ۸ برگی + مصرف ۲/۱ در زمان ظهور گل تاجی)،A4 (مصرف ۲/۱ در زمان کاشت + عدم مصرف نیتروژن در زمان ۶ تا ۸ برگی + مصرف ۲/۱ در زمان ظهور گل تاجی) به عنوان فاکتور اول و کاربرد اسید هیومیک (۲۵/۱ لیتر در۱۰۰ کیلوگرم بذر) در دو سطح عدم کاربرد (H1) و کاربرد (H2) بعنوان فاکتور دوم و کنترل علف هرز نیز در دو سطح عدم وجین(C1) و وجین (C2)به عنوان فاکتور سوم بودند. نتایج نشان داد که تقسیط نیتروژن بر روی صفات وزن بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، وزن صد دانه، قطر و وزن خشک چوب بلال، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و همچنین تعداد و وزن خشک علفهای هرز تاثیر معنی داری داشت. کنترل علف های هرز نیز بر روی تمام صفات مورد بررسی در آزمایش به جز ارتفاع گیاه، وزن صد دانه و شاخص برداشت تاثیر معنی داری نشان داد. اما اثر اسید هیومیک فقط بر روی تعداد ردیف دانه در بلال معنی دار بود. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر صفات مورد بررسی ذرت در تیمار عدم مصرف نیتروژن در زمان کاشت + مصرف ۲/۱ در زمان ۶ تا ۸ برگی + مصرف ۲/۱ در زمان ظهور گل تاجی بدست آمد. همچنین کمترین تعداد و وزن خشک علفهای هرز بعد از تیمار شاهد (بدون مصرف نیتروژن) متعلق به تیمار A3 ( عدم مصرف نیتروژن در زمان کاشت + مصرف ۲/۱ در زمان ۶ تا ۸ برگی + مصرف ۲/۱ در زمان ظهور گل تاجی) بود.
براساس نتایج این پژوهش کاربرد اسید هیومیک و زمان کاربرد کود های نیتروژنه، بر رشد و رقابت ذرت با علف های هرز تاثیر گذار است و بنابراین در برنامه مدیریت تلفیقی علف های هرز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: زمان کوددهی، کود آلی، کود معدنی، مدیریت تلفیقی علف های هرز
مقالات مستخرج
بررسی تأثیر تقسیط نیتروژن و کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علفهای هرزدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، ۱۶-۱۴ شهریور- ۱۳۹۱٫
تاثیر کاربرد اسید هیومیک و تقسیط نیتروژن بر جمعیت و تولید ماده خشک علف های هرز ذرتچهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران- ۱۳۹۰٫
فهرست مطالب صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ..۱
۱-۲- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲-۱- اهمیت غلات در تغذیه انسان …………………………………………………………………………………………۵
۱-۲-۲- اهمیت اقتصادی ذرت …………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۲-۳- ویژگیهای گیاهشناسی ………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۲-۴- ارزش غذایی ذرت …………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۲-۵- مراحل رشد ذرت ……………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۲-۶- اکولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۲-۶-۱- حرارت ………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۲-۶-۲- نور ………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۲-۷-کاشت ذرت ………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۲-۸- آبیاری ذرت …………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۲-۹- نیاز غذایی ذرت …………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۲-۹-۱- کودهای حیوانی و سبز …………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۲-۹-۲- کود فسفر ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۲-۹-۳-کود پتاس……………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۲-۹-۴- نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۲-۱۰- اسید هیومیک …………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۲-۱۰-۱- تفاوت اسید هیومیک با اسید فولیک …………………………………………………………………….۱۳
۱-۲-۱۰-۲- اهمیت اسید هیومیک ……………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۲-۱۰-۳- خواص اسید هیومیک ……………………………………………………………………………………………۱۴

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...