برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 2-2 نمایی از لوله های حاوی محیط کشت مایع LB
فعالیت ضدباکتریایی عصاره بردو باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس آرئوس و باسیلوس سوبتلیس و نیز دو باکتری گرم منفی اشراشیاکلی و پسودوموناس آئروژینوزا، ارزیابی شد. به هر لوله حاوی محیط کشت LB و غلظت مناسب عصاره ، مقدار یک درصد (V/V) از کشت باکتریایی مربوطه و استاندارد شده، افزوده شد. این لوله ها در انکوباتور شیکردار 37 درجه سانتیگراد و دور rpm100 گرمخانه گذاری شدند و فعالیت ضدباکتریایی عصاره به صورت حداقل غلظت بازدارندگی رشد هر باکتری (MIC)، پس از 48-24 ساعت گرمخانه گذاری، سنجیده شد. همچنین برای سنجش حداقل غلظت باکتری کشی عصاره (MBC)، باکتری مورد نظر در لوله های مشابه حاوی محیط کشت LB و غلظت مشخصی از عصاره و دمای آزمایشگاه (C° 25) قرار داده شد. اثر باکتری کشی عصاره در زمان های مختلف 5، 15، 30، 60 دقیقه و نیز 24 ساعت با روش استاندارد شمارش باکتری های زنده، سنجیده شد.
2-4- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره
2-4-1- مواد و وسایل
2-4-1-1 – گیاه مورد استفاده :
قسمت های مورد بررسی عصاره ساقه، برگ و میوه گیاه عشقه می باشد.
2-4-1-2- مواد مورد نیاز
اتانول، متانول، استات پتاسیم، سدیم کربنات، فروسولفات، فروزین، 1 ,1 – دی فنیل – 2 – پیکریل هیدرازیل (DPPH)، BHT، ویتامین C
– موارد مورد استفاده از شرکت Merck و Fluka تهیه شدند.
2-4-1-3- وسایل مورد نیاز :
اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش – مرئیUV-VIS)) شرکت JENWAY – آون – همزن مغناطیسی
2-4-2- ارزیابی میزان توانایی به دام اندازی رادیکال DPPH
یک روش سریع، ساده و ارزان قیمت برای اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی غذاها استفاده از رادیکال آزاد 1, 1 – دی فنیل -2 – پیکریل هیدرازیل (DPPH ) می باشد. این ترکیب یک رادیکال پایدار است که در بررسی خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات فعال زیستی جدا شده از عصاره گیاهی به عنوان پذیرنده هیدروژن شناخته شده است. در سالهای اخیراین رادیکال برای بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی کمپلکس های زیست شناختی هم به کار رفته است [30]. روش DPPH میتواند برای نمونه های جامد یا مایع استفاده شود و برای ترکیب خاصی به کار نمی رود ، اما کاربرد آنها به طور کلی برای تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه های مورد آزمایش (عصاره ) است [31]. در این روش از ویتامین C و BHT به عنوان استاندارد های مثبت و از یک نمونه بدون آنتی اکسیدان به عنوان کنترل منفی استفاده شده است. رادیکال DPPH به دلیل داشتن الکترون فرد، به رنگ ارغوانی است و در 517 نانومتر جذب دارد. رادیکال DPPH می تواند به طور مستقیم با آنتی اکسیدانها واکنش دهد. زمانی که رادیکال DPPH به وسیله آنتی اکسیدان ها به دام انداخته شود، مولکول پایدار DPPH–H تشکیل می شود که از جذب آن کاسته و به زرد تغییر رنگ می دهد. قدرت آنتی اکسیدان به درصد کاهش رنگ ارغوانی تیره اولیه به رنگ زرد بستگی دارد.
رادیکال DPPH
2-4-2-1- روش DPPH
در این روش 80 میلی گرم از عصاره گیاه را در اتانول 96 حل کرده و به حجم 50 میلی لیتر می رسانیم. سپس غلظت های متفاوتی از محلول عصاره در اتانول به حجم 2 میلی لیتر تهیه می کنیم و سپس 2 میلی لیتر از محلول DPPH ، با غلظت 1/0 مولار، به همه ی آنها اضافه می کنیم. بعد از 30 دقیقه جذب نمونه ها در طول موج nm517 به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر UV در مقابل بلانک متانول خوانده شد. ویتامینC و BHT به عنوان استاندارد استفاده شدند و به جهت بررسی بهتر فعالیت آنتی رادیکالی، از فاکتور IC50استفاده شد که بیان گر غلظتی از عصاره است که قادر به کاهش غلظت رادیکال آزاد DPPH به 50 ٪ مقدار اولیه است.
در این آزمایش غلظت های 8/0 تا 6/1 میلی گرم بر میلی لیتر برای عصاره های مختلف و از هر غلظت سه نمونه تهیه شد. از مقادیر هم حجم حلال (متانول) به همراه DPPH بلانک تهیه شد [32]. در نهایت درصد به دام اندازی رادیکالهای آزاد DPPH با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
رابطه 2- 2 محاسبه درصد فعالیت آنتی اکسیدانی: (%)I
0A : جذب بلانک( شاهد(
دسته بندی : علمی