برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
A : جذب نمونه آزمایشی
2-4-3- ارزیابی محتوای فنولی :
یکی از سریع ترین و ساده ترین روش ها برای تعیین ترکیبات فنولی، روش فولین سیو – کالتو (FCR)می باشد. ترکیبات فنولی دسته ی مهمی از عوامل آنتی اکسیدانی هستند. ساختار شیمیایی این ترکیب شامل یک گروه هیدروکسیل و یک حلقه بنزنی است و از طریق الکترون جفت نشده در به دام اندازی رادیکال های آزاد نقش دارند. فنول با فرمول مولکولیC6H5OH با نام هیدروکسی بنزن یا کربولیک اسید نیز شناخته می شود. فنول خالص جامد ، سفید رنگ با دمای ذوب C°42 می باشد، به طور معمول قابل انحلال در آب است و خاصیت اسیدی ضعیفی دارد. فنول در بسیاری از صنایع به عنوان ماده اولیه کاربرد دارد، برخی از ترکیباتی که از این ماده تولید می شوند عبارتند از: آسپیرین، پلی اورتان ، بسیاری از رنگ ها ، علف کش ها ، نرم کننده هاو روغن های روان کننده. فنول ها در سبزیجات و میوه های مختلفی چون سیب، هویچ، پرتقال و گوجه فرنگی نقش آنتی اکسیدانی دارند. بلعیدن مقدار زیادی از فنول می تواند باعث سوختگی داخلی و مرگ شود، از طرف دیگر فنول در علم پزشکی به عنوان یک ماده بی هوش کننده و همچنین یک ماده ضدعفونی کننده مورد استفاده قرار می گیرد [33]. جهت ارزیابی محتوای تام فنولی عصاره های اتانولی، متانولی و… گیاه عشقه، از روش فولین سیو- کالتو استفاده می شود.FCR مخلوطی از فسفو مولیبدات و فسفو تنگستات با فرمول شیمیایی زیر است.
3H2O. P2O5. 13WO3. 5MoO3. 10H2O
3H2O. P2O5.14WO3.. 4MoO3. 10H2O
حرارت
حرارت
اساس این روش اکسایش- احیا است، به این صورت که در محیط قلیایی، اگردر نمونه مورد نظر ترکیبات پلی فنولی وجود داشته باشد، باعث احیا تنگستات و یا مولیبدات در FCR شده و رنگ آبی ظهور پیدا می کند که در nm 760 دارای جذب می باشد.
(phenol-MoW11O40)4- Mo(6) Na2WO4 / Na2MoO4
محیط قلیایی
2-4-3-1- تعیین محتوای کلی فنولی
محتوای ترکیبات فنولی از طریق روش فولین سیو- کالتو انجام شد. غلظتmg/mL 10 از هر عصاره تهیه شد. سپس 5/0 میلی لیتر از هر عصاره با 5/2 میلی لیتر واکنشگر فولین سیو- کالتو 2/ 0 نرمال مخلوط شد و به مدت 5 دقیقه هم زده شد. سپس 2 میلی لیتر از محلول 5/7 % سدیم کربنات در آب افزوده شد و جذب پس از 15 دقیقه که نمونه ها را در اتاق تاریک قرار دادیم، به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر ماورای بنفش در طول موج nm760 در مقابل بلانک خوانده شد. سپس نتایج به صورت مقادیر هم ارز با استاندارد اسید گالیک بیان شد. به این صورت که میانگین جذب حاصل در معادله خط به دست آمده از ترسیم منحنی استاندارد گالیک اسید قرار داده شد و نتیجه به عنوان محتوای تام فنولی عصاره بر اساس میزان معادل میلی گرم گالیک اسید در هر یک گرم عصاره گزارش شد[34]. آزمایشات برای هر عصاره و استاندارد 3 بار تکرار شد.
غلظت ترکیبات فنولی کل در گیاه مورد بررسی بر حسب میلی گرم گالیک اسید در هر یک گرم عصاره از رابطه 2-3 محاسبه می شود.
0873/0+ X0056/0 Absorbance =
رابطه 2-3 محاسبه غلظت ترکیبات فنولی
X : مقدار گالیک اسید بر حسب میلی گرم
2-4-4- ارزیابی محتوای فلاونوییدها :
فلاونوییدها شایع ترین گروه از ترکیبات پلی فنولی در رژیم غذایی انسان و گیاهان هستند. این ترکیبات به علت تاثیر متقابل با رادیکال های آزاد، از ایجاد سرطان جلوگیری می کنند و همچنین به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند. فلاونوییدها موجب کاهش سرعت پیری شده و بدن را علیه بیماریهای قلبی عروقی و باکتری ها محافظت می کنند[35]. آنها آنتی اکسیدان هایی هستند که به مقدار زیاد در میوه هایی از خانواده مرکبات، انواع توت ها، پیازها به ویژه پیاز قرمز، جعفری، چای به ویژه چای سبز و سفید، شراب قرمز و شکلات های کاکائویی وجود دارند. فلاونوییدها ترکیباتی هستند که توانایی مهار پراکسید چربی با روش جمع کنندگی رادیکال هایی مانند سوپر اکسید، آنیون ها، رادیکال های پراکسید چربی و رادیکال های هیدروکسی را دارند. میزان محتوای تام فلاونوییدی موجود در عصاره ها طبق روش رنگ سنجی ارزیابی شد. معرف رنگی در این روش آلومینیوم کلراید می باشد. در شکل زیر جایگاه اتصال فلز از جمله آلومینیوم به فلاونویید مشخص شده است که به دنبال آن رنگ ظاهر می شود.
2-4-4-1 تعیین محتوای کلی فلاونوییدی :
دسته بندی : علمی