برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
S.E. of regression 0.116515 Akaike info criterion -1.17911
Sum squared resid 0.991023 Schwarz criterion -0.1225
Log likelihood 114.5677 F-statistic 3.63642
Durbin-Watson stat 1.557174 Prob(F-statistic) 0.000001

منابع و مآخذ
احسانی، م. حیاتی، ب.، دشتی، ق، .قهرمان زاده، م. ، حسین زاد، ج. (1391)، برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید جو در شبکه آبیاری دشت قزوین، نشریه دانش آب و خاک، جلد 22، شماره 1، ص 200-187.
احسانی، م.، حیاتی، ب. و عادلی، م، (1389)، برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ذرت دانه ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال هجدهم، شماره 72.
اسدی، ه. (1376)، قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران: مطالعه موردی در اراضی زیر سد طالقان. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز.
بوستانی، ف. و محمدی، ح. (1386)، بررسی بهره وری و تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند منطقه اقلید. مجله چغندرقند، جلد 23، شماره 2، ص 185-196.
پاکروان.، م.ر.، و مهرابی بشرآبادی، ح. (1389)، تعیین ارزش اقتصادی و تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند استان کرمان، مجله پژوهش آب ایران، سال چهارم، شماره ششم، ص 83-90.
تهامی پور، م.، مهرابی بشیر آبادی،ح. و کرباسی، ع. (1384)، تاثیر کاهش سطح آب های زیر زمینی در رفاه اجتماعی تولیدکنندگان مطالعه موردی: پسته کاران شهرستان زرند. اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 49، ص 97-116.
جعفری، ع. (1385). ارزش و هزینه کامل آب: مطالعه موردی سد علویان. تحقیقات منابع آب ایران، سال دوم، شماره 3، ص 1-12.
چیذری، ا. م.،. شرزه ای، غ. و کرامتزاده، ع. (١٣٨۴)، تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: سد بارزو شیروان)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 71، ص 39-66.
چیذری، ا.ح و میرزایی خلیل آبادی، ح.ر. (1378)، روش قیمتگذاری آب و تقاضای آب کشاورزی درباغهای پسته شهرستان رفسنجان، فصلنامه اقتصادکشاورزی وتوسعه، شماره 26، ص 99-113.
چیذری، ا.ح. و میرزایی خلیل آبادی، ح. ر. (1378) ، بهره برداری اقتصادی از منابع آب، مجله علوم کشاورزی مدرس، شماره 2، ص 75-82.
حسین زاد، ج.، سلامی، ح. و صدر، س. ک. (١٣٨۶)، برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات زراعی با استفاده از توابع تولید انعطاف پذیر (مطالعه موردی: دشت مراغه– بناب، دانش کشاورزی، جلد 17، شماره 2 ص 1-14.
حسین زاده، ج. و سلامی، ح.ا. (1383)، انتخاب تابع تولید برای برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی مطالعه موردی تولید گندم، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 48، ص 53-84.
خلیلیان، ص. و زارع مهرجردی، م.ر. (1384)، ارزشگذاری آبهای زیرزمینی در بهره برداری های کشاورزی مطالعه موردی گندمکاران شهرستان کرمان (1382- 1383)، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 51، ص 1-22.
دبرتین، د. ال. (1376)، اقتصاد تولید کشاورزی،ترجمه موسی نژاد و نجارزاده، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
دشتی، ق.، امینیان، ف.، حسین زاد ، ج. و حیاتی، ب. (1389)، برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان)، مجله دانش کشاورزی پایدار، جلد 2/20، شماره 1، ص 131-121.
رنگانی جهرمی، ا. و محمدی، ح. (1386)، بررسی بهره وری و تابع تقاضای آب در زراعت گندم ( شهرستان جهرم)، توسعه و بهره وری، سال دوم، شماره 5، ص 30-36.
سرخوش سلطانی، م. (1387)، تامین امنیت آبی در بخش کشاورزی. هفته نامه برنامه، سال هفتم، شماره 279، ص 18-21.
سلامی، ح. و محمدی نژاد ، ا. (١٣٨١)، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از توابع تولید انعطاف پذیر (مطالعه موردی دشت ساوه) ، علوم و صنایع کشاورزی، جلد 16، شماره 2 ص 85-97.

دسته بندی : علمی