برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(Constant) نیروی کار سم سطح زیر کشت سن سابقه کود آب بذر
1 1 8/049 1/000 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00 /00
2 /377 4/622 /00 /02 /03 /11 /00 /14 /00 /01 /01
3 /198 6/374 /00 /29 /01 /33 /00 /12 /03 /00 /00
4 /133 7/771 /00 /56 /02 /45 /02 /07 /01 /00 /00
5 /092 9/357 /00 /01 /38 /07 /00 /02 /49 /00 /00
6 /059 11/642 /00 /07 /47 /03 /01 /03 /28 /17 /16
7 /040 14/218 /01 /04 /00 /00 /50 /43 /04 /00 /31
8 /039 14/320 /01 /00 /00 /00 /08 /09 /00 /73 /34
9 /013 25/363 /97 /01 /08 /01 /38 /09 /15 /09 /18
ماخذ: یافته های تحقیق
با مبنا قرار دادن تابع کاب داگلاس و بر اساس اطلاعات جدول (4-3) از مجموع 8 متغیر لحاظ شده در مدل 3 متغیر معنادار نشده است و دیگر متغیرها همگی در سطح 1 و یا10 درصد معنی دار بوده اند.
نتایج حاصله بیانگر آن است که متغیرهای کود شیمیایی، نیروی کار و سن کشاورز بر تولید چغندرقند مؤثر نبوده است. دیگر متغیرهای مدل یعنی تعداد دفعات آبیاری، میزان بذر، سم، سطح زیر کشت و سابقه کار کشاورزی کشاورز بر میزان تولید چغندرقند اثر دارند. با وجود قابل انتظار بودن علامت ضریب سن کشاور اما این متغیر از لحاظ آماری معنی دار نشده است. علامت منفی این ضریب نشان می دهد که با افزایش سن کشاورز از میزان تولید وی کاسته می شود.
مثبت و معنی دار بودن ضریب پارامتر سابقه کار کشاورزی به این معنی است که کشاورزان با تجربه بیشتر به دلیل آگاهی از فنون کاشت، داشت و برداشت چغندر، به سطوح بالاتری از عملکرد دست پیدا می کنند. به عبارت دیگر سابقه فعالیت آنها در زمینه کشاورزی اثر مثبتی روی تولید کشاورزان خواهد داشت. با توجه به علامت و معنی داری ضرایب متغیرهای تعداد دفعات آبیاری، میزان بذر، سم، سطح زیر کشت و سابقه کار انتظار می رود با افزایش مصرف این نهاده ها میزان تولید افزایش یابد. ضرایب مذکور با توجه به شکل تابع تولید، بیانگر کشش های جزئی تولید نیز است. بر این اساس یک درصد افزایش در تعداد دفعات آبیاری مشروط بر ثابت بودن سایر عوامل، حدود 26/0 درصد افزایش در تولید را به همراه خواهد داشت. یک درصد افزایش در نهاده بذر و سم شیمیایی (مشروط بر ثابت بودن سایر عوامل)، میزان محصول تولیدی چغندرقند به ترتیب 20/0 و 19/0 درصد افزایش خواهد یافت. در این مطالعه اثر متغیرهای کود شیمیایی و نیروی کار از نقطه نظر آماری معنی دار نشده است. در این خصوص می توان این دلیل احتمالی را مطرح کرد که الگوی استفاده از کود شیمیایی و نیروی کار در سطح یک منطقه مشخص و در میان بهره برداران تا حدودی مشابه است و تفاوت های اندکی وجود داشته است و این مشابهت در الگوی استفاده از این نهاده ها مانع از بروز اثر معنی داری این متغیرها شده است.
بدین ترتیب فرضیات مطالعه مبنی بر مؤثر بودن بذر، سم شیمیایی و آب بر میزان تولید چغندر تایید و فرضیات مربوط به مؤثر بودن کود شیمیایی و نیروی کار بر میزان تولید چغندرقند رد می شود.
4-3-محاسبه ارزش تولید نهایی آب
بر اساس آنچه در روش مطالعه نیز بیان گردید، به منظور محاسبه ارزش تولید نهایی آب باید ابتدا تولید نهایی را تعیین و در قیمت چغندرقند ضرب نمود:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه تحلیل عاملی تاییدی و تغییرات قیمت سهام

که در آن تولید نهایی آب، مقدار متوسط آب مصرفی در هر هکتار، قیمت هر کیلوگرم محصول، کشش تولید آب (استخراج از تابع تولید) و مقدار تولید متوسط محصول چغندرقند در هکتار می باشد. همانگونه که در قسمت های پیشین گفته شد، مقدار متوسط آب مصرفی چغندرقند در هر هکتار 18250 متر مکعب و میزان متوسط تولید چغندرقند در منطقه 74 تن در هکتار تعیین گردید. همچنین بر اساس اطلاعات پرسشنامه ها متوسط قیمت هر کیلوگرم محصول 1800 ریال و هر تن ریال 1800000محاسبه شد. بدین ترتیب بهره وری نهایی و ارزش تولید نهایی هر مترمکعب آب برابر است با:

همانگونه که مشاهده می شود، بهره وری نهایی آب 05/1 کیلوگرم بدست آمد. یعنی به ازای هر مترمکعب آب اضافی، 05/1 کیلوگرم به تولید چغندرقند اضافه می شود. البته منظور از افزایش مصرف آب لزوماً افزایش در مقدار مصرف آب در واحد سطح نمی باشد، بلکه افزایش آب قابل دسترس برای گیاه با استفاده از روش های آب اندوز می باشد که در نهایت افزیش بازده آبیاری را به دنبال خواهد داشت. چراکه براساس اطلاعات بدست آمده از نمونه مورد بررسی، در منطقه مورد مطالعه، مقدار آب مصرفی به طور متوسط 18250 مترمکعب در هکتار بوده است. این در حالی است که نیاز خالص آبیاری چغندرقند در این منطقه بر اساس آنچه که در قسمت های پیشین مطالعه بیان گردید 9570 مترمکعب در هرهکتار است. این اختلاف نشان دهنده مصرف تقریباً 2 برابر نیاز آبی گیاه می باشد و به نظر می رسد که یکی از دلایل آن پایین بودن قیمت آب یا عدم آگاهی از ارزش واقعی آب باشد. البته با در نظر گرفتن بازده تقریبا 60 درصدی آب قابل دسترس برای گیاه چغندرقند 10950 متر مکعب است که حدود 1380 متر مکعب بیشتر از نیاز خالص آبی چغندر در منطقه می باشد. بنابر این کشاورزان با توجه به ارزش تولید نهایی آب که بر اساس محاسبات 1890 ریال بدست آمد و مقدار قابل توجهی می باشد حتی با کاهش 1380 متر مکعبی در مصرف آب می توانند نیاز خالص آبی چغندرقند را برآورده ساخته و در مصرف آب نیز صرفه جویی نمایند. از طرف دیگر ارزش تولید نهایی نشان می دهد که با افزودن هر مترمکعب آب اضافی بر جریان تولید چغندر قند، درآمد زارعین 1890 ریال افزایش می یابد.
4-4- تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند با استفاده از روش حداکثرسازی سود
همان طور که قبلاً توضیح داده شد، تابع تقاضای آب را می توان از طریق حداکثر کردن تابع سود به دست آورد. تابع تقاضای آب با استفاده از رابطه (16) ارائه شده در فصل روش پژوهش به صورت زیر است:

دسته بندی : علمی