برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

سن کشاورز 43/6 80 20 کمتر از 40 سال (40 درصد)
40 سال و بیشتر (60 درصد)
میزان تحصیلات (تعداد سال های تحصیل) 7/72 16 (لیسانس) 0 (بی سواد) کمتر از دیپلم (68 درصد)
دیپلم و بیشتر (32 درصد)
تعداد افراد خانوار 4/22 8 1 کمتر از 5 نفر (58 درصد)
5 نفر و بیشتر (42 درصد)
سابقه کار( سال) 19 60 2 کمتر از 20 سال (50 درصد)
20سال و بیشتر (50 درصد)
عملکرد در هکتار ) تن( 74 125 40 کمتر از 70 تن (33 درصد)
70 تن و بیشتر (77 درصد)
سطح زیر کشت) هکتار) 4/20 12 0/5 کمتر از 5 هکتار (65 درصد)
5 هکتار و بیشتر (35 درصد)
تعداد دفعات آبیاری 14/6 30 8 –
تعداد نیروی کار 35 80 7 –
کود مصرفی
(کیلوگرم در هکتار( 250 500 100 –
سم مصرفی) لیتر در هکتار( 7/23 15 3 –
بذر (واحد در هکتار) 2/45 5 1 –
ماخذ: یافته های تحقیق
4-2- برآورد تابع تولید چغندرقند
در این تحقیق تابع تولید چغندرقند با کمک نرم افزار Eviews5 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در قالب توابع کاب داگلاس و متعالی (ترانسندنتال) برآورد گردید. متغیرهای مستقل لحاظ شده در مدل ها عبارت از تعداد دفعات آبیاری (از آنجا که کشاورزان قادر به بیان میزان آب مصرفی در کشت چغندرقند به واحد متر مکعب نبوده اند از تعداد دفعات آبیاری به عنوان آب مصرفی استفاده شد)، مقدار کود مصرفی بر حسب کیلوگرم که شامل جمع کودهای شیمیایی مصرفی بوده است، مقدار سم مصرفی شامل مجموع سموم مورد استفاده بر حسب لیتر در هکتار، بذر، تعداد نیروی کار، سطح زیر کشت چغندرقند (هکتار)، سن و سابقه کار کشاورز، میزان تحصیلات و تعداد افراد خانوار بوده است. همچنین متغیر وابسته میزان تولید چغندر قند بوده است.
همان گونه که بیان گردید در این مطالعه به منظور تعیین عوامل مؤثر بر تولید چغندرقند از دو مدل تابعی کاب داگلاس و متعالی استفاده و تابع تولید در قالب این دو مدل تخمین زده شد. ابتدا تمامی متغیرهای عنوان شده در مرحله اول جهت بررسی انتخاب و وارد مدل ها گردید. سپس برای تعیین الگوی مناسب و اطمینان از حضور متغیرهای مهم در مدل و حذف متغیرهای غیر ضروری، مدل های متعددی برآورد شد. نتایج مربوط به تخمین نهایی تابع تولید چغندرقند بر اساس مدل متعالی و مدل کاب- داگلاس به ترتیب در جداول (4-2) و (4-3) ارائه شده است.
جدول 4-2- نتایج حاصل از تخمین تابع تولید چغندرقند بر اساس مدل متعالی
متغیرها ضرایب تخمین زده شده انحراف معیار ضرایب آماره t احتمال (سطح معنی داری)
دسته بندی : علمی