برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(3-19)
که در آن هزینه یکنواخت سالانه، ارزش فعلی هزینه های سرمایه گذاری و ) ضریب تبدیل ارزش فعلی هزینه سرمایه گذاری به یکنواخت سالانه یا ضریب بازگشت سرمایه می باشد. تعداد سال های عمر مفید تجهیزات و نرخ بهره می باشد (سلطانی، 1382). لازم به ذکر است که ارزش اسقاطی تجهیزات صفر در نظر گرفته شد. پس از محاسبه معادل یکنواخت سالانه هزینه های سرمایه گذاری اولیه می توان مقدار مذکور را با هزینه های بهره برداری سالانه (شامل هزینه های تعمیرات و نگه داری و هزینه سوخت یا هزینه برق مصرفی) جمع نمود که مقدار به دست آمده برابر با هزینه سالانه مصرف آب می باشد. با محاسبه میزان استحصال آب از هر حلقه چاه می توان از رابطه زیر هزینه هر مترمکعب آب را به دست آورد:
هزینه هر مترمکعب آب برابر است با هزینه سالانه آب تقسیم بر میزان استحصال سالانه آب.
3-6- روش جمع آوری داده ها
جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی بوده و اطلاعات مربوط به پرسشنامه ها بوسیله مصاحبه حضوری با کشاورزان چغندر کار منطقه مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی تکمیل شد. البته قبل از تکمیل پرسشنامه ها 10 پرسشنامه به صورت پیش آزمون جمع آوری گردید. جمع آوری اطلاعات در بهار و تابستان 1393 صورت پذیرفت. همچنین جهت تکمیل اطلاعات جمع آوری شده از اطلاعات واحد برنامه ریزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت نیز استفاده گردید.
3-7- روش نمونه گیری
برای تعیین زارعین نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بر طبق رابطه (3-20) استفاده خواهد شد و پرسشنامه ها با مصاحبه حضوری به صورت تصادفی از میان بهره برداران تکمیل می گردد.
(3-20)

کل زارعین
تعداد بهره برداران نمونه
واریانس عملکرد در هکتار
: خطای تخمین
در این رابطه دامنه خطای تخمین می باشد که بر اساس کمترین تفاوت در عملکرد چغندرقند در نمونه پیش آزمون مقدار آن 5 تن در نظر گرفته شد. بدین ترتیب میزان خطای تخمین معادل 25/6 محاسبه گردید. از آنجا که تعداد کل زارعین چغندرکار در منطقه مورد مطالعه 820 نفر (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت) و واریانس عملکرد در هکتار نمونه پیش آزمون شده 2/862 بوده است، بنابراین تعداد بهره برداران نمونه 118 نفر محاسبه گردید. لذا تعداد 118 پرسشنامه به طور تصادفی از بهره برداران چغندر کار منطقه تکمیل گردید و اطلاعات آن ها به منظور تجزیه و تحلیل نهایی استخراج گردید.
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه ها از بسته های نرم افزارEXCEL و به منظور تخمین تابع تولید چغندرقند از نرم افزار EVIEWS 5 استفاده شد. همچنین به منظور برآورد دیگر اهداف مطالعه از فرمول های محاسباتی اقتصاد مهندسی و اقتصاد تولید بیان شده در روش مطالعه استفاده شده است. بعلاوه لازم به ذکر است به منظور آزمون همخطی بین متغیرهای مدل از نرم افزار SPSS استفاده گردید.

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع اندازه گیری و نرم افزار

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
4-1- تحلیل توصیفی ویژگی های اعضای نمونه و متغیرهای مورد مطالعه
نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای مورد مطالعه و ویژگی های اعضای نمونه با استفاده از میانگین، حداکثر و حداقل در جدول (4-1) ارائه شده است. بر اساس اطلاعات جدول مذکور میانگین سن کشاورزان چغندرکارمورد بررسی 6/43 سال بوده است. بیشترین سطح تحصیلات اعضای نمونه لیسانس و کمترین آن بی سواد بوده است. تعداد اعضای خانواده 58 درصد از اعضای نمونه مورد بررسی کمتر از 5 نفر و 42 درصد 5 نفر یا بیشتر می باشد. متوسط سابقه کار کشاورزی بین چغندرکاران نمونه مورد مطالعه 19 سال و کمترین و بیشترین آن به ترتیب 2 و 60 سال بوده است. متوسط عملکرد در هکتار چغندرقند در نمونه مورد بررسی 74 تن بوده است. 33 درصد اعضا عملکردی کمتر از 70 تن و 77 درصد آنها عملکردی بیشتر از 70 تن در هکتار داشته اند. حداکثر عملکرد چغندر قند 125 تن در هکتار گزارش شده است. میانگین سطح زیر کشت چغندرقند 2/4 هکتار بوده است و 65 درصد اعضای نمونه سطح زیر کشتی کمتر از 5 هکتار داشته اند.
بیشترین تعداد دفعات آبیاری در یک دوره کاشت چغندرقند برای یک هکتار 30 بار و کمترین آن 8 بار گزارش شده است. از آنجا که در منطقه مورد مطالعه کشاورزان به ازای هر یک بار آبیاری تقریباً بین 1000 تا 1500 متر مکعب آب مصرف می کنند، می توان گفت متوسط مصرف آب برای آبیاری چغندرقند 18250 متر مکعب بوده است. بر این اساس بیشترین میزان آب مصرفی 37500 مترمکعب در هکتار و کمترین آن 10000 مترمکعب در هکتار و میانگین آن 18250 متر مکعب در هکتار بوده است. لازم به ذکر است که نیاز خاص آبیاری چغندرقند در منطقه مرودشت با استناد به طرح بهینه سازی الگوی مصرف آب کشاورزی که حاصل کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کشور می باشد، برابر 9570 متر مکعب در هکتار است که با لحاظ راندمان آبیاری 60 درصد در منطقه مقدار آب مصرفی در هر هکتار تقریبا برابر 15950 متر مکعب می شود. با در نظر گرفتن بازده تقریبا 60 درصدی آبیاری و میانگین مصرف 18250 متر مکعب در هکتار، آب قابل دسترس برای گیاه چغندرقند 10950 متر مکعب است که حدود 1380 متر مکعب بیشتر از نیاز خالص آبی چغندرقند در منطقه می باشد. اطلاعات میانگین، حداکثر و حداقل مصرف سایر نهاده ها در کشت چغندرقند در جدول (4-1) قابل ملاحظه می باشد. شایان ذکر است نهاده کود مصرفی شامل مجموع کودهای شیمیایی (فسفات و اوره) مورد استفاده کشاورزان چغندرکار بوده است. همچنین در مورد نهاده سم نیز این نهاده شامل مجموع سموم شیمیایی مصرفی (شامل آفت کش، علف کش و قارچ کش) بوده است.
جدول 4-1- نتایج تحلیل توصیفی ویژگی های اعضای نمونه مورد بررسی
متغیر میانگین حداکثر حداقل فراوانی نسبی

دسته بندی : علمی