برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ثابت 2/589 0/902 2/872 0/005*
لگاریتم آب 0/261 0/144 1/814 0/073**
لگاریتم نیروی کار 0/044 0/064 0/698 0/487
لگاریتم کود شیمیایی 0/054 0/097 0/561 0/576
لگاریتم سم 0/198 0/107 1/858 0/066**
لگاریتم بذر 0/205 0/120 1/706 0/091**
لگاریتم سطح زیر کشت 0/882 0/053 16/736 0/000*
لگاریتم سن -0/048 0/133 -0/365 0/716
لگاریتم سابقه کار 0/098 0/059 1/646 0/100**
R-squared 0/80
F-statistic 55/55
Prob(F-statistic) 0/00
Durbin-Watson 1/6
ماخذ: یافته های تحقیق **,*) به ترتیب در سطح 1 و 10 درصد معنی دار است)
بر اساس روش تحقیق به منظور انتخاب مدل مناسب تابعی از آزمون F مقید استفاده شد. با توجه به اطلاعات جداول (4-2) و (4-3) و استفاده از رابطه (3-5) بخش روش مطالعه مقدارF به صورت زیر محاسبه گردید:

از آنجا که F محاسبه شده (40/1) از F جدول (53/1) در سطح احتمال 1 درصد و درجات آزادی مربوطه کمتر است، بنابراین مدل کاب داگلاس به عنوان مدل برتر پذیرفته و تجزیه و تحلیل نهایی بر اساس این مدل انجام گرفته است. در این مطالعه علاوه بر معیار یاد شده، انتخاب تابع برتر با توجه به تعداد کل ضرایب و تعداد پارامترهای معنی دار در الگوهای برآورد شده، نیز انجام شد. در فرم تابع کاب داگلاس تعداد متغیرهای معنی دار شده بیشتر از تابع متعالی است و بعلاوه بزرگتر بودن مقدار F در تابع کاب داگلاس نسبت به تابع متعالی دلایل دیگری بر صحت انتخاب این تابع است.
پس از تخمین با استفاده از آزمون های معمول مربوط به فرضیات روش اقتصادسنجی OLS، به منظور داشتن بهترین تخمین بدون اریب، مدل مورد ارزیابی قرار گرفت.
یکی از آزمون های لازم، بررسی مشکل واریانس ناهمسانی می باشد. شایان ذکر است واریانس ناهمسانی در داده های مقطعی بیش از داده های سری زمانی اتفاق می افتد. نتیجه تست (وایت) حاکی از وجود واریانس ناهمسانی در مدل بود و لذا از روش وایت برای رفع واریانس ناهمسانی استفاده شد. نتایج آزمون وایت در پیوست (جدول 1) ارائه شده است.
یکی دیگر از اقدامات لازم جهت داشتن تخمین مناسب، تست عدم وجود هم خطی شدید میان متغیرها می باشد. وجود هم خطی شدید میان متغیرها باعث بزرگ شدن انحراف معیار شده و نتایج حاصله غیر قابل اعتماد خواهد بود. یکی از راه های تشخیص وجود هم خطی شدید استفاده از شاخص وضعیت می باشد. اگر نتیجه محاسبه این شاخص بین 10 تا 30 باشد هم خطی معتدل و اگر بیش از 30 باشد هم خطی شدید رخ می دهد. در این مطالعه از این روش برای تشخیص وجود هم خطی شدید با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول (4-4) گزارش شده است. بر این اساس نتایج حاکی از عدم وجود هم خطی شدید میان متغیرهای این مدل می باشد. مقدار آماره دوربین-واتسون (6/1) نیز نشان می دهد که پدیده خود همبستگی وجود ندارد. لازم به ذکر است، در صورتی که مقدار این آماره در حدود 2 باشد، پدیده خود همبستگی رخ نمی دهد. معنی داری آماره F (در سطح احتمال 1 درصد) نیز حکایت از معنی دار بودن آماری کل الگو دارد و لذا این تابع برای استفاده در مراحل بعدی مناسب است. ضریب تعیین مدل ( ) 80/0 بدست آمده است که نشان می دهد 80 درصد متغیرهای مستقل، متغیر وابسته را توضیح می دهد. مقدار بالای این ضریب خوبی برازش مدل و قابل اعتماد بودن نتایج را نشان می دهد.
جدول 4-4- نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مدل
Collinearity Diagnosticsa
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions

دسته بندی : علمی