تحقیق درباره عروق کرونر، گروه کنترل

در مطالعه ای که توسط Ohlow MA و همکارانش در سال 2009 در مورد شیوع الکتروکاردیوگرافی غیر طبیعی در بیماران آنوریسم مادرزادی بطن چپ یا دیورتیکولوم بر روی 125 بیمار در کشور المان انجام گرفت نتایج آن به شرح زیر است:از 125 بیمار 54 بیمار نوار قلب نرمال و 71 بیمار نوار قلب غیر نرمال داشتند . همچنین در این مطالعه شیوع نوار قلب غیر طبیعی رادر این بیماران بیشتر از 8/56% گزارش کرده و نوار قلب حساسیت و اختصاصیت کمی برای غربالگری دارد.[75].
در مطالعه ای که توسط Anton P.M. Gorgesدر سال 2009 با عنوان آیا ECG در آنوریسم مادرزادی مادرزادی بطن چپ و دیورتیکول ارزشی دارد یا نه بر روی 125 بیمار دچار آنوریسم مادرزادی بطن چپ و دیورتیکول انجام شد . متوسط سن بیماران 66 سال بود . 8/56 درصد بیماران دچار تغییرات غیر طبیعی نوار قلب بودند به ویژه موج T معکوس بیش از 2 میلی متر در 2 لید ، موج Q غیر طبیعی، RBBB طولانی شدن فاصله PRو فیبریلاسیون دهلیزی [76].
در مطالعه ای که توسط Xia S و همکارانش در سال 2009 در آمریکا بر روی 6 بیمار انجام شد. 5 بیمار دارای آنوریسم خلفی قاعده ای و یک بیمار دارای آنوریسم در قدامی طرفی است . 2 بیمار Q غیر طبیعی داشتند و هیچ کدام از بیماران ST elevation در نوار قلب نداشتند و تمام بیماران دارای آریتمی‌های بطنی شدید بودند[77].
در مطالعه ای که توسط Ohlow M.A و همکارانش در سال 2008 در مورد شیوع و نتایج آنوریسم مادرزادی بطن چپ و دیورتیکول در جمعیت بزرگسال از 12271 بیماری که تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند نتایج زیر حاصل شد: شیوع آنوریسم مادرزادی و دیورتیکول 94 بیمار(76%) بود که از این تعداد 42 بیمار (34%) آنوریسم مادرزادی بطن چپ و 52 بیمار(42%) دیورتیکول داشتند . میزان مرگ ومیر آن 6 درصد بدون ایست قلبی بوده است و بیماران دارای دیورتیکول به طور شایع تری دچار آمبولی شده اند . میزان سنکوپ در بین دو گروه یکسان بوده است و هیچ کدام از بیماران دچار پارگی قلب نشده اند[78].
در مطالعه ای که توسط Borges Periraj و همکارانش در سال 2007 در مورد شیوع آنوریسم بطن چپ در میان بیماران مبتلا به شاگاس مزمن در دو منطقه در کشور برزیل بر روی 261 بیمار انجام شد نتایج آن به شرح زیر است : از 261 بیمار 23 بیمار مبتلا به آنوریسم بطن چپ بودند.17 بیمار در قسمت قدام، 4 بیمار در دیواره ی خلفی و یک بیمار در دیواره ی تحتانی و یک بیمار در دیواره ی بین بطنی آنوریسم داشتند[79].
در مطالعه ای که توسط ChattaV.R.Reddy و همکارانش در سال 2006 در مورد بررسی شکسته شدن قسمتی از QRS در لید‌های سمت چپ در نبود بلوک شاخه ای نشانه ای از آنوریسم بطن چپ بر روی 110 بیمار در بیمارستان Methodist شهر نیویورک انجام شد نتایج آن به شرح زیراست :55 بیمار دچارآنوریسم بطن چپ شکستگی قطعه QRS و 5 بیمار هم شکستگی قطعه QRS و هم ST elevation در لیدهای V1-V3داشتند . حساسیت شکستگی قطعه QRS برای شناسایی آنوریسم بطن چپ 50% و اختصاصیت آن 94.6% و ارزش مثبت کاذب 83.3% و ارزش منفی کاذب 79.2% گزارش شد[80].
در مطالعه ای که توسط John E. Madias و همکارانش در سال 2005 در مورد مطالعه ی تشخیص آنوریسم بطنی و دیگر اختلالات شدید بطن چپ به دنبال انفارکتوس میوکارد در حضور بلوک شاخه ای راست:ارتباط تشخیصی الکتروکاردیوگرام از طریق الکتروکاردیوگرافی ویا کنتراست ونتریکولوگرافی بر روی 175 بیمار بلوک شاخه ای سمت راست که ازاین تعداد 28 بیمار آنوریسم بطن چپ داشتند انجام شد که نتایج آن به شرح زیر است: از 28 بیمار مبتلا به انوریسم بطن چپ 21 بیمار STelevation بیش از 1 میلی متر در لیدهای (V1-V3) داشتند و از 28 بیمار 21 بیمار موج Q درلیدهای (V2_V3) داشتند. حساسیت STelevation 75% و اختصاصیت آن 93% گزارش کردند[81].
در مطالعه ای که توسط smith SW در سال 2005 در کشور آمریکا در مورد نسبت موج T به قطعه QRS بهترین وسیله تشخیصی آنوریسم بطن از انفارکتوس میوکارد قدامی انجام شد . بهترین معیار تشخیصی نسبت مجموع موج T از مجموع موج QRS از V1تا V4 است که در 4 بیمار از 59 بیمار وجود داشت[82].
در مطالعه ای که توسط Perek B. وهمکارانش در سال 2004 در لهستان در مورد پروفایل بالینی ونتیجه ی درمان جراحی آنوریسم کاذب بطن چپ ناشی از انفارکتوس مزمن قبلی بر روی 8 بیمار انجام شد نتایج زیر حاصل شد:متوسط سن بیماران 9/55 سال بود که 50 درصد بیماران دچار CHF، 2 بیمار دارای آنژین صدری ناپایدار ،6 بیمار نوار قلب غیر طبیعی مانند انفارکتوس میوکارد و ST elevation مداوم ، در عکس قفسه ی سینه ی 5 بیمار کاردیومگالی و 2بیمار ادم ریه داشتند[83].
در مطالعه ای که توسط Madias JE و همکارانش در سال 2001 درمورد تشخیص آنوریسم بطن ناشی از انفارکتوس میوکارد در حضور LBBB در آمریکا انجام شد از 4196 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد 128 بیمار مبتلا به LBBB بودند. واز این تعداد 27 بیمار دچار آنوریسم بطن بودند پنج بیمار از 27 بیمار دارای ST elevation در لیدهای پره کوردیال سمت چپ بودند . حساسیت و اختصاصیت نوار قلب در تشخیص آنوریسم قلب به ترتیب 5/18 و 100 درصد بوده است[84].
در مطالعه ای که توسط دکتر محمد یوسف اعرابی مقدم و همکارانش درسال 1383 مورد بررسی فراوانی درگیری قلب در 61 بیمار مبتلا به بیماری کاوازاکی بین آذر ماه1374 لغایت اردیبهشت ماه 1382 انجام شد به شرح زیر است: تغییرات قطعهST و موج T در الکتروکاردیوگرافی 5 بیمار،بزرگی قلب در رادیوگرافی قفسه سینه 5بیمار ، آنوریسم عروق کرونر در اکوکاردیوگرافی 8 بیمار دیده شد[85].
د ر مطالعه ای که توسط دکتر باقر نیک یار در سال 1380 در مورد بروز عوارض قلبی عروقی بیماری کاوازاکی بر روی 54 بیمار بین سالهای 74 تا76 انجام گرفت که نتایج ان به شرح زیر است : بزرگی قلب در CXR 4 بیمار،تغییرات قطعه Tو ST در 4 بیمار، نارسایی دریچه میترال در 3 بیمار، بد کنشی بطن چپ در 4 مورد ،افیوژن پریکارد در 4 مورد و گشادی عروق کرونر در 5 مورد دیده شد[86]. فصل دوم: مواد و روش‌ها
2-1- بیان مسئله و اهمیت آن
آنوریسم بطن چپ از نظر بالینی بصورت قطعه ی نازک و گسسته ی دیواره بطن چپ که هم در طول سیستول و هم در طول دیاستول برآمده است و پایه عریضی دارد تعریف میشود.بیش از95% آنوریسم حقیقی بطن چپ ناشی از بیماری‌های عروقی و انفارکتوس میوکارد است و به ندرت ناشی از میوکاردیت (شاگاس و بیماری کاوازاکی) ، بیماریهای مادرزادی ، تروما و یا ایدیوپاتیک می‌باشد.شیوع آنوریسم بطن چپ در حدود 5% است که به علت پیشرفت امکانات و بهبود رویکرد بالینی به بیمارانانفارکتوس میوکارد مثل استفاده از داروهای ترومبولیتیک و رواسکولاریزاسیون رو به کاهش است [87].این بیماری در اپکس و دیواره قدامی 4 برابر شایع تر از دیواره تحتانی یا تحتانی خلفی است و حدود 4/3 این بیماران درگیری سه رگ قلب را دارند. دیواره آنوریسم حقیقی بطن چپ شامل بافت فیبروتیک ، اسکاردار و عضله نکروز شده است که ناشی از بهبود ترانس مورال انفارکتوس میوکارد است. آن قسمت از دیواره بطن که دچار نکروز شده باعث آکینزی (بدون حرکت) یا دیس کینزی(حرکت پارادوکسیکال) می‌شود [62]که این بافت فیبروتیک بسیار مستعد آریتمی‌های بطنی ، نارسایی احتقانی قلبو یا آمبولی شریانی است.مطالعات متعدد ST elevation وموج Rبرجسته را در لید aVR وشکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ را به عنوان نشانه ای از آنوریسم بطن چپ نشان داده است[86].
در مطالعه ای که در سال 2005 انجام گرفت از 28 بیمار مبتلا به انوریسم بطن چپ 21 بیمار ST elevation و موج Q در لیدهای v1-v3 داشتند و حساسیت ST elevation 75% و اختصاصیت آن 93% وحساسیت و اختصاصیت موج R درلیدهایv1-v375% گزارش کرده اند[81].امروز درمان بیماران انفارکتوس میوکارد با قبل تفاوت‌های زیادی کرده است و به نظر می‌رسد میزان آنوریسم بطن چپ به دنبال انفارکتوس میوکارد کاهش یافته است لذا در این پژوهش در نظر داریم بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام را در بیماران انوریسم بطن چپ ناشی ازانفارکتوس میوکارد بررسی کنیم تا به عنوان مقدمه ای بر سایر مطالعات باشد.
2-2- عنوان طرح
بررسی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد
Evaluation of electrocardiograph findings in patient with left ventricular aneurysm due to myocardial infarction
2-3- جامعه مورد بررسی
این مطالعه بر روی60 بیمار مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد که طی ماههای بهمن 1391 تا اسفند 1392در بیمارستان افشار یزد که تحت آنژیوگرافی قرار گرفته بودند انجام شد.
2-4- حجم نمونه
حجم نمونه بر اساس مطالعات مشابه که در این زمینه وجود داشتو بعد از مشاوره با متخصص آمار تعداد 60 بیمار در نظر گرفته شد.
2-5- نوع و روش مطالعه
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع case series می‌باشد.
2-6- مکان و زمان مطالعه
مطالعه بر روی بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ انجام شده است که طی ماه‌های بهمن 1391 تا اسفند 1392 در بیمارستان افشار یزد انجام شد
2-7- معیار‌های ورود
بیماران با آنوریسم بطن چپ که تحت بررسی قرار گرفتند
2-8- معیارهای خروج
پرسشنامه‌هایی که اطلاعات آن ناقص بود.
2-9- هدف کلی
تعیین یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد
2-10- اهداف ویژه
* تعیین توزیع فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی (St elevation ،شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ، انحراف محور و T معکوس)در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب سن
* تعیین توزیع فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب جنس
* تعیین توزیع فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب وضعیت HTN
* تعیین توزیع فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب وضعیت DM
* تعیین توزیع فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب وضعیت HLP
* تعیین توزیع فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب وضعیت EF
* تعیین توزیع فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب سابقه مصرف سیگار
* تعیین توزیع فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب تعداد عروق درگیر
* تعیین میانگین (PR interval، QRS complex ، ارتفاع موج p ، ارتفاع موج T ،QT interval ) در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب سن
* تعیین میانگین (PR interval، QRS complex ، ارتفاع موج p ، ارتفاع موج T ،QT interval ) در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب جنس
* تعیین میانگین (PR interval، QRS complex ، ارتفاع موج p ، ارتفاع موج T ،QT interval ) در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب وضعیت HTN
* تعیین میانگین (PR interval، QRS complex ، ارتفاع موج p ، ارتفاع موج T ،QT interval ) در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب وضعیت DM
* تعیین میانگین (PR interval، QRS complex ، ارتفاع موج p ، ارتفاع موج T ،QT interval ) در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب وضعیت HLP
* تعیین میانگین (PR interval، QRS complex ، ارتفاع موج p ، ا رتفاع موج T ،QT interval ) در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب وضعیت EF
* تعیین میانگین (PR interval، QRS complex ، ارتفاع موج p ، ارتفاع موج T ،QT interval ) در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب سابقه مصرف سیگار
* تعیین میانگین (PR interval، QRS complex ، ارتفاع موج p ، ارتفاع موج T ،QT interval ) در نمونه‌های مورد بررسی بر حسب تعداد عروق درگیر
2-11- روش انجام کار
برای انجام این کار با مراجعه به مقالات وکتب مختلف اطلاعات مورد نیاز آن تهیه و تکثیر شد و سپس با مراجعه به بخش آنژیوگرافی بیمارستان افشار در طی بهمن 1391 تا اسفند 1392 تعداد 60 بیمار مبتلا به آنوریسم بطن چپ شناسایی شدند .و سپس با مراجعه به بخش بایگانی نوار قلب بیماران دچار آنوریسم بطن چپ مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به هر بیمار در پرسشنامه ای درج گردید.
2-12- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در نهایت داده‌ها پس از جمع آوری و کنترل درمحیط نرم افزار SPSS ver.17 به کامپیوتر وارد شد. جداول و شاخص‌های مورد نیاز بدست آمد و جهت تحلیل آماری از آزمون Fisher’s Exact و ANOVA و Chi- squarاستفاده گردید و P-value0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد .
2-13- متغیرها
در این تحقیق یافته‌های الکتروکاردیوگرافی همچون ST elevation و شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ ، انحراف محور ، T معکوس ، فاصله PR ، کمپلکس QRS ، ارتفاع موج P و T و فاصله QT به عنوان متغیرهای وابسته هستند .
متغیرهایی همچون سن ، جنس ، HTN ، DM ،HLP ،سابقه مصرف سیگار ، وضعیت EF و تعداد عروق درگیر به عنوان متغیرهای مستقل هستند .
وضعیت EF به چهار گروه تقسیم می‌شود :
* Normal: درصد EF بیش از 55
* Mild :درصد EF بین 55-40
* Moderate :درصد EF بین 39-30
* Sever: درصد EF کمتر از 29
PR interval در محدوده 12/0 تا 20/0 ثانیه نرمال و بیشتر از 20/0 ثانیه طولانی و کمتر از12/0 ثانیه کوتاه گویند.
QT interval در محدوده 36/0 تا 44/0 نرمال و بیشتر از 44/0 ثانیه طولانی و کمتر از 36/0 ثانیه کوتاه گویند.
گویندwideکمتر از 12/0 را نرمال و بالاتر از آن را QRS complex
حداکثر ارتفاع موج P ، 5/2 میلی متر می‌باشد.
حداکثرارتفاع موج T ، 10 میلی متر می‌باشد. فصل سوم: یافته‌ها
3-1- نتایج
در این مطالعه بر روی 60 بیمار با تشخیص آنوریسم بطن چپ ناشی از انفارکتوس میوکارد مورد بررسی قرار گرفت . از این تعداد 36 نفر (60%) مرد و 24 نفر (40%) زن بودند . میانگین سنی بیماران 67/12±58/63 با دامنه تغییرات 37 تا 102 سال بود.
3/33 درصد بیماران درگیری یک رگ و 7/31 درصد بیماران درگیری دو رگ و 35 درصد بیماران درگیری سه رگ از عروق کرونر را داشتند 42 نفر (70%) بیماران ST elevation داشتند و 18 نفر (30%) بیماران شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ]]>

Author: mitra1--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *