برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
اسدی (1376) قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران را در اراضی زیر سد طالقان مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان می دهد در اکثر نواحی مورد بررسی کشش قیمتی تقاضای آب منفی و کوچکتر از یک است. به عبارت دیگر تقاضای آب نسبت به قیمت آن کشش ناپذیر می باشد. همچنین ارزش بازده نهایی آب کشاورزی در نواحی مختلف از هزینه تمام شده آب و آب بهای دریافتی بیشتر است. در آخر نویسنده افزایش تدریجی قیمت آب به منظور ممانعت از مصرف بی رویه آب، اجرای الگوی کشت بهینه به منظور افزایش ارزش اقتصادی آب و بهره برداری بهینه از آب و سهمیه بندی آب بر اساس نوع محصول و میزان سطح زیر کشت را پیشنهاد می کند.
چیذری و میرزایی (1378) با بکارگیری روش تابع تولید کاب داگلاس، قیمت تمام شده آب کشاورزی باغهای پسته رفسنجان را معادل 85 ریال محاسبه کردند.
صمدی نژاد و اسلامی (1380) برای تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت مرکزی ساوه از تخمین تابع تولید انعطاف پذیر درجه دوم (روش مستقیم) برای هر یک از محصولات عمده منطقه استفاده نمودند. آنها با مقایسه ارزش اقتصادی برآورد شده با قیمت های دریافتی از کشاورزان نتیجه گرفتند که ارزش اقتصادی آب به مراتب بیشتر از مبالغ دریافتی از تولیدکنندگان است و لذا در چنین شرایطی عدم استفاده بهینه از نهاده آب و نبود سرمایه‌گذاری در فناوری آب اندوز اتفاق می افتد.
در مطالعه حسین زاد و سلامی (1383) با استفاده از تابع تولید قیمت اقتصادی هر متر مکعب آب در اراضی زیر سد علویان مراغه برای تولید گندم 39 تومان محاسبه شد.
خلیلیان و زارع مهرجردی (1384) برای بررسی هدف های تحقیق خود تابع تولید مناسبی برای کشت گندم در کرمان تخمین زدند و با استفاده از آن ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب را محاسبه نمودند. متوسط ارزش اقتصادی آب برای کشاورزان گندم کار کرمان 28 تومان در متر مکعب برآورد گردیده است.
بر اساس نتایج مطالعه تهامی و همکاران (1384) ارزش اقتصادی آب در تولید پسته در شهرستان زرند 72 تومان به ازای هر متر مکعب برآورد گردیده است. در این مطالعه از تخمین تابع تولید به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب استفاده شده است.
بوستانی و محمدی (1386) در مطالعه ای بهره وری و تابع تقاضای آب زارعین چغندرکار منطقه اقلید را بررسی کردند. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تولید چغندرقند در این مطالعه از تابع تولید کاب- داگلاس استفاده شد. براساس نتایج تابع تولید مشخص گردید نهاده های آب مصرفی، سم، ماشین آلات، سطح زیرکشت و اعتبارات دارای اثرات معنی دار بر تولید هستند که اثر آب مصرفی و هزینه عملیات ماشینی مثبت می باشد. میانگین بهره وری متوسط و نهایی آب مصرفی به ترتیب 89/0 و 304/0 بدست آمده است. هم چنین یافته های این مطالعه نشان داده است که کشش قیمتی تقاضای آب بیشتر از یک می باشد و این نشان دهنده کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت نهاده می باشد.
شجری و ترکمانی (1386) تناسب شبیه سازی های تصمیم گیری چندمعیاری را به منظور بررسی تقاضای آب آبیاری در حوضه آبریز درودزن در استان فارس مطالعه کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که گروه های مختلف کشاورزان در مقابل افزایش نرخ آب بها واکنشهای متفاوتی در مورد ترکیب کشت محصولات و کاهش مصرف آب در هکتار نشان می دهند. همچنین با افزایش نرخ آب بها، الگوهای مصرف آب در طول منحنیهای تقاضای آب آبیاری برای هر یک از گروههای همگن تغییر می کند. از دید آنها به منظور صرفه جویی قابل ملاحظه در مقدار آب مصرفی به وسیله گروههای همگن کشاورزان باید تعرفه های بالاتر از سطح قیمت آستانه برای آب آبیاری به کار برده شود.
شجری و همکاران (1388) در تحقیقی به تعیین کشش قیمتی تقاضای آب و ارزش بهره وری نهایی آب در تولید خرما و همچنین تعیین قیمت تمام شده آب و مقایسه آن با ارزش بهر ه وری نهایی آب در تولید خرما پرداختند. آمار و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از یک روش نمونه گیری چند مرحله ای از طریق مصاحبه حضوری با باغداران خرما در شهرستان جهرم وتکمیل پرسشنامه در سال 1385 جمع آوری گردید. در این مطالعه بهره وری نهایی و ارزش تولید نهایی آب در روش های آبیاری قطره ای و غرقابی به ترتیب 194/0 کیلوگرم و 06/204 ریال و 134/. کیلوگرم و 73/140 ریال بدست آمده است. همچنین هزینه هر مترمکعب آب برمبنای نرخ بهره 20 درصد 23/67 ریال محاسبه گردیده است. در قیمت تمام شده آب، کشش قیمتی تقاضا برای آب در روشهای آبیاری قطره ای و آبیاری غرقابی به ترتیب برابر 035/3- و 093/2- بدست آمده است که نشان می دهد تقاضا برای آب در هر دو روش کشش پذیر است.
احسانی و همکاران (1389) در مطالعه ای به تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید متقاضی در ورودی مزرعه با استفاده از رهیافت تابع تولید در بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین و با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در سال زراعی 1386 پرداخته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در تولید ذرت دانه ای در سال مورد مطالعه 847 ریال به ازای هر مترمکعب آب بوده که اختلاف بسیار زیادی با مبلغ پرداختی کشاورزان به عنوان آب بها (48 ریال) داشته است.
در تحقیق پاکروان و بشرآبادی (1389) ارزش اقتصادی و تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند استان کرمان محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که آب موثرترین نهاده در تولید این محصول است، زیرا ضریب برآورد شده برای آن در تابع تولید 25/0 است. بیشترین مقدار را در بین نهاده های تاثیرگذار دارد. همچنین کشش خودقیمتی تقاضای مشتق شده آب برای این محصول 71/1- برآورد شد و کوچکتر بودن مقدار این کشش از منفی یک نشان میدهد که سیاستهای قیمتی می توانند عامل مهمی در کنترل مصرف غیر بهینه این نهاده با ارزش باشند. قیمت واقعی آب نیز در تولید چغندرقند ٧٠۵ ریال در مترمکعب برآورد شد که مقدار قیمت بازاری آن 39/٢٩٢ ریال است. لذا در این مطالعه پیشنهاد شده است که شکاف قیمتی محاسبه شده، قیمت پایه ای برای اعمال سیاست های قیمتگذاری آب برای کنترل مصرف بیرویه این نهاده می باشد.
تحقیق شمس الدینی و همکاران (1389) به تعیین ارزش اقتصادی آب با استفاده از تحلیل تابع تولید در میان بهره برداران چغندر قند شهرستان مرودشت پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد تابع تولید نشان داده است که نهاده های آب، نیروی کار و کود شیمیایی بر تولید اثر مثبت دارند. همچنین ارزش هر متر مکعب آب مورد استفاده در تولید چغندرقند برابر 6/211 ریال بر پایه قیمت های سال 1385 بدست آمده است. در حالی که به ازای هر متر مکعب آب از تولیدکنندگان تنها حدود 8/26 ریال دریافت می شود.
مطالعه دشتی و همکاران (1389) با هدف برآورد ارزش اقتصادی آب از دیدگاه تقاضا کننده (ارزش تولید نهایی) با استفاده از برآورد تابع تولید در محصول گندم انجام گردید. اطلاعات لازم برای نیل به هدف این تحقیق از تعداد 184 کشاورز گندمکار شهرستان دامغان در سال زراعی 86-87 جمع آوری شده است. با توجه به معیارها و آزمونهای اقتصاد سنجی تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته به عنوان تابع برتر برای این مطالعه شناخته شده است. نتایج این تحقیق ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب در گندم را معادل 2/403 ریال برآورد کرده است که این مقدار از ارزش رایج آب در منطقه زیادتر بوده است.
تحقیق منتظر و میرشفیعی (1391) با هدف توسعه یک مدل چند معیاره فازی به منظور قیمتگذاری آب در شبکه های آبیاری ورامین انجام گرفته است. در توسعه مدل، 13 معیار کمی و کیفی موثر بر قیمت واقعی آب شبکه های آبیاری در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که سه معیار نوع شبکه آبیاری، میزان استقلال از حمایتهای دولتی و میزان درآمد در واحد سطح شبکه موثرترین عوامل بر تعیین قیمت آب می باشند. همچنین قیمت آب بهای فعلی رایج شبکه مورد مطالعه(96 ریال بر متر مکعب) تفاوت فاحشی با مقادیر قیمت آب برآوردی مدل (33/547 ریال بر مترمکعب) و روش هزینه استحصال آب (33/944 ریال بر متر مکعب) داشته که بیانگر فاصله ارزشی قابل توجه بین ارزش واقعی آب و آب بهای رایج بوده است.
در مطالعه شرزه ای و امیر تیموری (1391) به تعیین ارزش اقتصادی آب های زیرزمینی شهرستان راور کرمان در تولید پسته با استفاده از تخمین تابع تولید و محاسبه ارزش بهره وری نهایی نهاده آب پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی هر متر مکعب آی زیرزمینی در شهرستان راور 19870 ریال می باشد. در این مطالعه ذکر شده است که با توجه به سهم 49 درصدی آب از کل ارزش پسته و کمیاب بودن این نهاده در منطقه لازم است قیمت آن به تدریج به قیمت واقعی خود نزدیک شود.
هدف مطالعه احسانی و همکاران (1391) برآورد ارزش اقتصادی آب از دید تقاضا کننده در تولید جو در ورودی مزرعه در شبکه آبیاری دشت قزوین با استفاده از دو رهیافت باقیمانده و تابع تولید بوده است..بر اساس نتایج این مطالعه، ارزش اقتصادی نهاده آب از روش باقیمانده 909 ریال برای هر متر مکعب و از روش تابع تولید براساس قیمت مبادله ای و قیمت تضمینی محصول جو به ترتیب 907 و 546 ریال برای هر متر مکعب برآورد شد.
مطالعه شهسواری (1393) با اهداف تعیین کشش قیمتی تقاضای آب و ارزش بهره وری نهایی آب در تولید خرمای قصب در شهرستان فراشبند استان فارس و همچنین تعیین قیمت تمام شده آب و مقایسه آن با ارزش بهره وری نهایی آب در تولید خرما صورت گرفته است. جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه حضوری با باغداران خرما به روش نمونه گیری تصادفی در سال 1392 انجام شده است. پس از مقایسه های اقتصادسنجی و آماری، تابع تولید کاب داگلاس برای خرمای قصب به عنوان مدل برتر انتخاب شده است. نتایج، رابطه مثبت و معنی داری را بین تعداد اصله نهال بارور، تعداد دفعات آبیاری و میزان کود حیوانی با میزان تولید خرما نشان داد. همچنین بهره وری نهایی و ارزش تولید نهایی آب برای خرما 052/0 کیلوگرم و 790 ریال بدست آمد. هزینه هر مترمکعب آب نیز با لحاظ نرخ بهره 10 و 20 درصد و دو نوع موتور پمپ برقی و دیزلی و در 4 سناریو محاسبه شده و حداقل و حداکثر هزینه هر مترمکعب آب در این سناریوها 261 و 462 ریال بدست آمده است. در تمامی سناریوها در قیمتی برابر با قیمت تمام شده آب، کشش قیمتی تقاضا برای آب کوچکتر از یک (بین 02/3- و 71/1-) محاسبه شد. بدین ترتیب نتیجه گرفته شده است که کشش پذیری تقاضای آب نشان می دهد که سیاست های قیمتگذاری می توانند به عنوان اهرم مناسبی برای کنترل مصرف بی رویه آب در تولید خرمای قصب فراشبند باشد.
2-2- مطالعات خارجی
در گزارش سومین کنفرانس مدیریت آب جهانی و کارگاه آموزشی قیمتگذاری آب برای آمریکا (2002) آمده است که قیمتگذاری آب قسمت مهمی از سیاستگذاری برای مدیریت و برنامه ریزی منابع آب است و اساساً به طور جزئی یا کلی هزینه های خدمات آب را می پوشاند و از طریق اثر بر رفتار مصرف کنندگان، استفاده منطقی از آب را فراهم می نماید. همچنین این نتیجه به دست آمده است که قیمتگذاری آب چنانچه به طور مناسب نهادینه شود می تواند تخصیص ناصحیح آب را کاهش و کارایی بهره برداری و کیفیت آب را افزایش دهد و موقعیت مالی سازمانهای دولتی آب را بهبود بخشد.
پترا و هلگرز (2002) معتقدند که کاربرد آب به عنوان یک کالای اقتصادی، به مفهوم گرفتن تصمیماتی در مورد استفاده از آب و تخصیص آن در میان مصرف کنندگان براساس تجزیه و تحلیل های مبادله ای اقتصادی – اجتماعی است. آنها معتقدند که علاوه بر کارایی اقتصادی، معیارهای دیگری مانند برابری اجتماعی و ضرورت وضعیت مطلوب اجتماعی نیز ممکن است در این باره ایفای نقش کنند.
ابوزید (2002) در زمینه قیمتگذاری آب در کشاورزی آبی معتقد است که قیمتگذاری آب با توجه به دیدگاه های مختلف در مورد آب که یک نیاز انسانی، یک ضرورت مالی، یک ضرورت اجتماعی و یکی از منابع طبیعی راهبردی و دارای ارزش اقتصادی و مالی است، بسیار مشکل است. او بر این باور است که اگر هزینه های تصفیه، تنظیم، تعمیر و نگهداری و جایگزینی تسهیلات سیستم آب از طریق مصرف کنندگان مستقیم آب تأمین نشود، انگیز های برای حفاظت از منابع آبی و استفاده منطقی از آب وجود نخواهد داشت. در نهایت او چنین نتیجه گیری می کند که ساز و کار قیمتگذاری آب به گونه ای است که تأثیر معنیداری در کارایی آبیاری ندارد و این وضعیت می تواند استفاده بیش از حد آب را تشویق کند و منجر به کاهش کارایی استفاده از آب گردد.
آنور وگوپتا (2002) قیمتگذاری آب در ترکیه را مورد بررسی قرار دادند. آنها در مطالعه خود با ارائه این تصویر که مدیریت تقاضا و اصلاحات بخش آب ترکیبی از مدیریت شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی (شامل انتقال مدیریت آب از انحصارات دولتی به اتحادیه های مصرف کنندگان آب، تشویق مشارکت بخش خصوصی، توسعه بازارهای آب و معرفی حقوق آب قابل مبادله به منظور قیمتگذاری آب برای پایداری مدیریت تقاضای آب) می باشد، هدف نهایی از اصلاحات بخش آب را تشویق تلاش های حفاظت آب، کارایی استفاده از آب و حداقل کردن ضایعات آب و برابری و بهبود دسترسی به منابع آبی و اطمینان از پایداری بلندمدت سیستم های آبیاری و برنامه عرضه آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی معرفی می نماید.
داپلر و همکاران(2002) در کرانه رود اردن به بررسی تاثیر راهبردهای قیمت آب در تخصیص بهینه آب آبیاری پرداختند. آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر از مدلهای برنامه ریزی خطی استفاده و قیمت جاری آب را 024/0 دلار برآورد کردند و نتیجه گرفتند که با تعیین قیمت و تخصیص بهینه آب می توان درآمد کشاورزان منطقه را افزود و ریسک آنان را کاست.
بوس ورث و همکاران (2002) در مطالعه ای با استفاده از هزینه تامین به تعیین قیمت آب در دره اردن پرداختند و قیمت آب را تا سال 1990 معادل 2/4 دلار به ازای هر متر مکعب و در سال 1999 برابر با 1/21 دلار به ازای هر متر مکعب برآورد کردند. آنها قیمت های آب این کشور را حدود 50 درصد هزینه های بهره برداری و نگهداری تخمین زدند و نتیجه گرفتند که در این منطقه با افزایش قیمت آب، بهره وری آن افزایش می یابد.
دسته بندی : علمی