برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

لازم به ذکر است یکی از معروفترین توابعی که در بیان روابط ساختاری در تولید از گذشته های دور مورد استفاده قرار گرفته است، تابع کاب-داگلاس می باشد. این تابع خصوصیات ضرورت، همگنی، یکنواختی، تقعر، پیوستگی، مشتق پذیری، غیرمنفی و غیر تهی بودن را دارد. پارامترهای تابع کاب – داگلاس کشش های تولید نهاده ها را نشان می دهد. این تابع خصوصیت ضرورت مصرف نهاده را نیز به خوبی نمایان می سازد. البته این تابع بخشی از محدودیتهای ساختاری را نیز اعمال می کند. از جمله محدودیت های این تابع می توان به ثابت بودن کشش های تولیدی نهاده ها در آن اشاره کرد. بدین معنی که بر اساس این تابع، کشش تولید نهاده ها درسطوح مختلف مصرف نهاده ها یکسان است و ارتباطی به مقدار مصرف نهاده های به کار برده شده ندارد، در حالی که در دنیای واقعی معمولاً کشش تولید نهاده ها به در سطوح مختلف مصرف نهاده ها متفاوت است. علاوه بر این، این فرم تنها یک ناحیه تولیدی را برای هر نهاده نشان می دهد و قادر به تبیین هر سه ناحیه از تابع تولید نیست. همچنین بازده نسبت به مقیاس در این تابع بدون توجه به سطح تولید تعیین می شود و برای کلیه سطوح فقط ثابت یا نزولی و یا صعودی و کشش جانشینی آن نیز برابر عدد ثابت یک است (دبرتین، ١٣٧۶).
تابع تولید متعالی کلیه ویژگی های تابع تولید نئوکلاسیک ها را تأمین می کند. علاوه بر این، از آنجا که تابع کاب داگلاس جزئی از تابع ترانسندنتال محسوب می شود که با مقید کردن به دست می آید، لذا امکان آزمون برتری یکی را بر دیگری به راحتی فراهم می آورد. یکی دیگر از علل استفاده از این تابع قدرت آن در اندازه گیری کشش های متغیر تولید است. به کمک این فرم تابع می توان مشخص کرد که هر کدام از مشاهدات مورد بررسی، در کدام ناحیه تولیدی عمل می نمایند. از خصوصیات مطلوب دیگر این تابع آن است که بازده نسبت به مقیاس در آن ثابت نیست، بلکه بستگی به مقدار مصرف نهاده ها دارد. به علاوه این فرم سه ناحیه تولیدی نئوکلاسیک را نشان می دهد. با توجه به این مجموعه صفات، تابع متعالی را می توان یکی از فرم های مناسب برای بیان روابط تولیدی بر اساس نظریه تولید نئوکلاسیک ها، دانست.
3-2- تابع تولید چغندرقند
به منظور تخمین تابع تقاضای آب و تعیین کشش قیمتی تقاضای آب برای محصول چغندرقند، ابتدا بایستی تابع تولید آن برآورد گردد: یکی از معروفترین توابعی که در بیان روابط ساختاری در تولید از گذشته های دور مورد استفاده قرار گرفته است، تابع کاب-داگلاس می باشد. این تابع خصوصیات ضرورت، همگنی، یکنواختی، تقعر، پیوستگی، مشتق پذیری، غیرمنفی و غیر تهی بودن را دارد. پارامترهای تابع کاب – داگلاس کششهای تولید نهاده ها را نشان می دهد. این تابع خصوصیت ضرورت مصرف نهاده را نیز به خوبی نمایان می سازد. در این مطالعه از فرم تابع کاب داگلاس استفاده خواهد شد:
(3-6)
شکل لگاریتمی تابع کاب-داگلاس به صورت معادله زیر می باشد:
(3-7)
که در آن Q مقدار تولید چغندرقند (برحسب تن) و A ضریب فناوری است. X ها نیز عوامل تولید به شرح زیر می باشند: تعداد دفعات آبیاری (از آنجا که کشاورزان قادر به بیان میزان آب مصرفی در کشت چغندرقند به واحد متر مکعب نبوده اند از تعداد دفعات آبیاری به عنوان آب مصرفی استفاده شد)، مقدار کود مصرفی بر حسب کیلوگرم در هکتار که شامل جمع کودهای شیمیایی مصرفی بوده است، مقدار سم مصرفی شامل مجموع سموم مورد استفاده بر حسب لیتر در هکتار، بذر مصرفی بر حسب کیلوگرم در هکتار ، تعداد نیروی کار، سطح زیر کشت چغندرقند (هکتار)، سن و سابقه کار کشاورز، میزان تحصیلات و تعداد افراد خانوار بوده است
فرم کلی تابع متعالی نیز به شکل زیر است:
(3-8)
به منظور تخمین، فرم خطی تابع به صورت زیر نوشته می شود.
(3-9)
3-3-محاسبه ارزش تولید نهایی آب
پس از تخمین تابع تولید چغندرقند، برای محاسبه ارزش تولید نهایی آب (ارزش بهره وری نهایی که عبارت است از: ارزش محصولی که در نتیجه به کارگیری یک واحد اضافی نهاده مورد نظر به دست می آید) می توان مقادیر میانگین تولید محصول چغندرقند در نمونه و میانگین آب مصرفی را در فرمول ارزش تولید نهایی قرار داد و به صورت زیر ارزش بهره وری نهایی آب را در تولید چغندرقنددر منطقه محاسبه نمود:
(3-10)
که در آن ارزش تولید نهایی آب، مقدار متوسط آب مصرفی در هر هکتار، قیمت هر کیلوگرم محصول چغندرقند، کشش تولید آب (استخراج از تابع تولید) و مقدار تولید متوسط محصول چغندرقند در هکتار می باشد.
3-4- تخمین تابع تقاضا آب و محاسبه کشش قیمتی تقاضای آب
اصولاً برای تخمین تابع تقاضا می توان از دو روش حداقل کردن هزینه تولید در سطح مشخصی از تولید یا حداکثر کردن تابع سود استفاده نمود. در این مطالعه از روش حداکثر کردن سود به منظور تخمین تابع تقاضای آب در تولید چغندرقند استفاده گردید.
با در نظر گرفتن تابع تولید (رابطه 3-6)، معادله هزینه تولید چغندرقند را می توان به صورت زیر نمایش داد:
(3-11)
که در آن هزینه تولید چغندرقند، هزینه ثابت تولید چغندرقند، قیمت هر واحد از نهاده ها یا عوامل تولید می باشد. حال از روابط (3-6) و (3-11) می توان تابع سود را استخراج نمود:
(3-12)
که نشان دهنده مقدار سود تولید چغندرقنداست. اگر از تابع سود نسبت به عوامل تولید مشتق گرفته و برابر با صفر قرار قرار داده شود، خواهیم داشت:
(3-13)
دسته بندی : علمی