برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در این تابع مقدار تقاضای آب در تولید چغندرقند در منطقه مورد مطالعه، مقدار تولید چغندرقند، قیمت نهاده آب برحسب ریال برمترمکعب، قیمت هر لیتر سم شیمیایی بر حسب ریال، قیمت نهاده بذر برحسب ریال برکیلوگرم، هزینه فرصت زمین زیر کشت جغندر و هزینه فرصت کار کشاورزی می باشد.
4-5- محاسبه کشش قیمتی تقاضای آب
با مشتق گیری ازتابع سود نسبت به نهاده آب و مساوی صفر قرار دادن، تقاضای آب بدست می آید:

به گونه ای که در آن قیمت هر کیلوگرم چغندرقند و کشش تولید آب است. آنگاه کشش تقاضای آب از رابطه زیر بدست می آید:

کشش قیمتی تقاضای آب در تولید چغندرقند توضیح می دهد که چنانچه یک درصد قیمت آب تغییر کند، تقاضا برای آب چند درصد در جهت عکس تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر اگر یک درصد قیمت آب افزایش یابد تقاضا برای آب چند درصد کاهش می یابد. به منظور تکمیل این محاسبات نیاز به محاسبه هزینه استحصال هر مترمکعب آب بوده است. منبع تامین آب مورد نیاز در کشت چغندر قند در منطقه مورد مطالعه چاه و کانال های سد درودزن می باشد. اما از آنجا که در سالهای اخیر به منظور کشت چغندر قند از آب سد درودزن استفاده نشده است (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، 1393). تنها منبع آب مورد استفاده برای کشت چغندرقند چاه بوده است. جدول (4-5) متوسط هزینه یکنواخت سالانه استخراج و انتقال آب را در منطقه مورد مطالعه بر اساس اطلاعات پرسشنامه ها در دو نرخ بهره 10 و 20 درصد نشان می دهد. در این جدول هزینه ها با توجه به نوع موتور پمپ مورد استفاده برای استحصال آب به دو گروه موتور پمپ برقی و دیزلی تقسیم بندی شده است. بدین ترتیب محاسبات بعدی مطالعه بر اساس نرخ بهره و نوع موتور پمپ چاه تحت 4 سناریو انجام شده است.
جدول 4-5- متوسط هزینه های یکنواخت سالانه استخراج و انتقال آب در مرودشت واحد:ریال
شرح نرخ بهره 10 درصد نرخ بهره 20 درصد
چاه با موتور پمپ برقی چاه با موتور پمپ دیزلی چاه با موتور پمپ برقی چاه با موتور پمپ دیزلی
هزینه سالانه یکنواخت حفرچاه و تجهیزات 58355000 58355000 110440000 110440000
هزینه سالانه یکنواخت خرید موتور پمپ و نصب آن 21220000 21220000 40160000 40160000
هزینه سالانه تعمیرات و نگه داری 30000000 30000000 30000000 30000000
هزینه سالانه مصرف برق 25000000
25000000
هزینه سالانه مصرف سوخت
60000000
60000000
کل هزینه سالانه 134575000 169575000 205600000 240600000
ماخذ:یافته های تحقیق
با توجه به اطلاعات پرسشنامه ها، از هر حلقه چاه به طور متوسط سالانه میزان 700000 متر مکعب آب استخراج می شود. بدین ترتیب جدول (4-6) هزینه هر متر مکعب آب را در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد. لازم به یادآوری است که محاسبات انجام شده تنها بر مبنای اطلاعات پرسشنامه ها و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت می باشد.
جدول 4-6- هزینه هر مترمکعب آب واحد:ریال

دسته بندی : علمی