برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نرخ بهره نرخ بهره 10 درصد نرخ بهره 20 درصد
شرح چاه با موتور پمپ برقی (سناریو 1) چاه با موتور پمپ دیزلی
(سناریو 2) چاه با موتور پمپ برقی
(سناریو 3) چاه با موتور پمپ دیزلی
(سناریو 4)
هزینه سالانه هر متر مکعب آب 192/2 242/2 293/7 343/7
کشش قیمتی تقاضای آب 9/9- 86/7- 48/6- 54/5-
ماخذ: یافته های تحقیق
در این قسمت از مطالعه ابتدا با جایگزینی ارزش تولید نهایی آب (به جای قیمت تمام شده آب) و سپس با احتساب هزینه هر مترمکعب آب، کشش قیمتی تقاضای آب محاسبه شده است. کشش قیمتی تقاضای آب بر اساس ارزش تولید نهایی آب به صورت زیر می باشد:

در این تحقیق هزینه هر مترمکعب آب برمبنای نرخ بهره 20 درصد (یعنی نرخ بهره رایج بانک ها) و 10 درصد در 4 سناریو در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال با لحاظ نرخ بهره 20 درصد برای موتور پمپ دیزلی (سناریو 4) هزینه هر متر مکعب آب برابر 7/343 ریال می باشد. کشش قیمتی تقاضای آب بر اساس هزینه هر متر مکعب آب به صورت زیر محاسبه می شود:

بنابراین در قیمتی برابر با قیمت تمام شده آب (7/343 ریال برای هر متر مکعب آب) کشش قیمتی تقاضا برای آب برابر54/5- بدست آمده است. با توجه به کوچکتر از 1- بودن کشش قیمتی مشخص می شود که تقاضا برای آب کشش پذیر است. به عبارت دیگر با یک درصد افزایش قیمت آب، تقاضای آب 54/5 درصد کاهش می یابد. بنابراین با توجه به کشش پذیر بودن تقاضای آب می توان با اطمینان گفت که قیمتگذاری آب نقش تعیین کننده ای در میزان به کارگیری این نهاده خواهد داشت. کشش قیمتی تقاضای آب در سناریوهای دیگر نیز در جدول (4-6) ارائه گردید. در قیمتی برابر با قیمت تمام شده آب در سناریو 3 (293/7) کشش قیمتی تقاضا برای آب برابر48/6- محاسبه شده است. در قیمتی برابر با قیمت تمام شده آب در سناریو 2 (242/2) کشش قیمتی تقاضا برای آب برابر 86/7- محاسبه شده است. در قیمتی برابر با قیمت تمام شده آب در سناریو 1 (192/2) کشش قیمتی تقاضا برای آب برابر 9/9- محاسبه شده است. با توجه به کشش پذیر بودن تقاضای آب در تمام سناریوها می توان با اطمینان گفت که قیمتگذاری آب نقش تعیین کننده ای در میزان به کارگیری این نهاده خواهد داشت. بر اساس نتایج بدست آمده دو فرض آخر مطالعه یعنی فرض تقاضا برای آب در تولید چغندرقند کشش پذیر است و ارزش تولید نهایی محاسبه شده برای آب در تولید چغندرقند با قیمت تمام شده هر واحد آب اختلاف دارد، تایید می گردد.
4-6- قیمت آب
مناسبترین قیمت ( قیمت کالا) برای آب، برابر با سهم آب در جریان تولید (ارزش تولید نهایی آب) می باشد. اما از آنجا که آب کالایی عمومی است، هزینه خصوصی و هزینه اجتماعی دارد و لذا در قیمتگذاری آب باید این دو هزینه منظور شود. بنابراین مناسبترین قیمت برای آب در مزارع چغندرقند برابر با ارزش تولید نهایی آب منهای قیمت تمام شده آب است:

مطلب مرتبط :   صنعت بیمه در ایران و روشهای خصوصی سازی

بنابراین قیمت هر متر مکعب آب در تولید چغندرقند در منطقه مرودشت با لحاظ 4 سناریو یاد شده برابر حداقل 3/1546 تا حداکثر 8/1697 ریال محاسبه گردید.
البته امکان اجرای سیاست قیمتگذاری آب با میزان آب بهای تعیین شده در این تحقیق باید در طول زمان و به صورت تدریجی اجرا شود، زیرا در غیر این صورت کشاورزان با بهره وری پایین از چرخه تولید حذف خواهند شد. همچنین اعمال سیاست چند قیمتی غیر ممکن است. پیشنهاد می شود یک قیمت واحد بین 1546 تا 1698 ریال بر متر مکعب تعیین شده و در طول یک دوره مثلا 5 ساله با اعمال نرخ تورم در قیمت پیشنهادی هر ساله اجرا شود.
4-7- نتیجه گیری
همانگونه که ملاحظه گردید ارزش تولید نهایی آب بسیار بیشتر از هزینه استحصال هر متر مکعب آب در منطقه مورد مطالعه بدست آمد. نتایج حاصل از سایر مطالعات از جمله حسین زاد و همکاران (1383)، اسدی و همکاران (1386) و چیذری و میرزایی خلیل آبادی (1378) نیز وجود اختلاف زیاد بین قیمت حقیقی آب و آب بهای پرداختی کشاورزان را تأیید می کند. براساس مطالعه حسین زاد و همکاران(1383)، آب بها به ترتیب برای گندم و پیاز 12 و 10 درصد ارزش تولید نهایی آب در تولید محصول مورد نظر در سال مورد مطالعه می باشد. همچنین براساس مطالعه اسدی و همکاران (1386)، کشاورزان 10 درصد ارزش تولید نهایی آب را به عنوان آب بها در سال مورد مطالعه می پردازند. چیذری و میرزایی خلیل آبادی (1378) نیز دریافتند که آب بهای پرداختی باغداران پسته شهرستان رفسنجان 8 درصد ارزش تولید نهایی آب در تولید این محصول می باشد. بر اساس مطالعه احسانی و همکاران (1389) کشاورزان شهرستان البرز در استان قزوین نیز 6/5 درصد ارزش تولید نهایی آب برای محصول ذرت دانه ای را به عنوان قیمت هر واحد آب پرداخت می کنند که مبلغ ناچیزی نسبت به ارزش اقتصادی آب می باشد.
همچنین بر اساس مطالعه پاکروان و مهرابی بشرآبادی (1389) قیمت واقعی آب نیز در تولید چغندرقند ٧٠۵ ریال در مترمکعب برآورد شده در حالی که مقدار قیمت بازاری آن ٢٩٢ ریال بوده است. همچنین کشش خودقیمتی تقاضای مشتق شده آب برای این محصول 71/1- برآورد شد و کوچکتر بودن مقدار این کشش از منفی یک نشان می دهد که سیاستهای قیمتی میتوانند عامل مهمی در کنترل مصرف غیر بهینه این نهاده با ارزش باشند لذا در این تحقیق پیشنهاد شده است که شکاف قیمتی محاسبه شده، قیمت پایه ای برای اعمال سیاستهای قیمتگذاری آب برای کنترل مصرف بیرویه ی این نهاده باشد. همچنین در مطالعه شمس الدینی و همکاران (1389) ارزش نهایی هر متر مکعب آب در تولید چغندرقند در مرودشت 6/211 ریال محاسبه شده است. این در حالی است که در این مطالعه مشخص گردیده که متولیان سد درودزن که عرضه کننده آب در منطقه هستند در سال زراعی مورد مطالعه (1385) به ازای هر متر مکعب آب حدود 8/26 ریال دریافت می کنند. بنابراین قیمت دریافتی از ارزش نهایی تولید بسیار پایین تر بوده است. با توجه به نرخ تورم در سال های اخیر و نیز افزایش قیمت ها همچنین تفاوت در زمان و مکان مطالعات، قیمت محاسبه شده آب برای تولید چغندرقند در مطالعه حاضر منطقی و قابل استناد می باشد.

دسته بندی : علمی