برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

از حل روابط 1 و 2 در یک دستگاه خواهیم داشت:
(3-14)
از حل روابط 1 و n در یک دستگاه خواهیم داشت:
(3-15)
حال چنانچه مقادیر به دست آمده برای xها را در تابع تولید چغندرقند (رابطه 3-6) قرار داده و تابع تولید برحسب (مقدار مصرف آب) حل شود، آنگاه تابع تقاضا برای آب از رابطه زیر بدست می آید:
(3-16)

چنانکه قبلاً داشتیم:
(3-17)

حال می توان برای محاسبه کشش قیمتی تقاضای آب در محصول چغندرقند با استفاده از فرمول کشش قیمتی تقاضا به صورت زیر عمل نمود:
(3-18)

کشش قیمتی تقاضای آب در تولید چغندرقند توضیح می دهد که چنانچه یک درصد قیمت آب تغییر کند، تقاضا برای آب چند درصد در جهت عکس تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر اگر یک درصد قیمت آب افزایش یابد تقاضا برای آب چند درصد کاهش می یابد.
همان طور که درمعادلات سود، تقاضا برای نهاده ها وتابع تقاضا برای آب مشاهده می شود، قیمت نهاده ها در معادلات و توابع مذکور وجود دارند. در زمینه کلیه نهاده ها (غیر از آب) به راحتی می توان قیمت هر واحد از نهاده ها را از بازار به دست آورد. اما در مورد آب از آنجا که قیمتگذاری آب باید سه هدف کارایی اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ منابع آبی برای آیندگان را در بر گیرد. در مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن مطالعه شجری و همکاران (1388) می توان به صورتی که در ادامه توضیح داده می شود، عمل نمود.
3-5- قیمت آب
مهمترین قیمت و به عبارتی قیمت کارا برای یک نهاده مثلاً آب، قیمتی است که برابر سهم آن نهاده در افزایش ارزش تولید باشد. از سوی دیگر چون آب کالایی است که دو نوع هزینه خصوصی و هزینه اجتماعی را در بر می گیرد. بنابراین:
آب بها برابر است با ارزش تولید نهایی آب منهای قیمت تمام شده هر واحد آب.
این آب بها مناسبترین قیمت برای آب کشاورزی در هر منطقه است. البته باید هدف قیمتگذاری آب به گونه ای باشد که مدیریت مردمی کار نظارت بر دریافت آب بها را به عهده گیرد و آب بهای دریافتی صرف بهبود منابع آب منطقه شود. در مورد ارزش تولید نهایی آب ونحوه محاسبه آن قبلاً توضیح داده شد. اما قیمت تمام شده آب در واقع هزینه استحصال و انتقال هر مترمکعب آب تا محل آبیاری است. با توجه به اینکه در منطقه مورد مطالعه آب آبیاری از دو طریق سطحی (کانال های سد درودزن) و آب زیرزمینی می باشد، دو نوع هزینه استحصال آب وجود دارد. هزینه هر متر مکعب آب که عرضه کنندگان آب (متولیان سد درودزن) از تولیدکنندگان یا کشاورزان به عنوان آب بها دریافت می کنند و دیگری هزینه استحصال آب از چاه در مزارعی که از آب چاه جهت آبیاری استفاده می شود. هزینه استحصال آب از چاه به دو دسته تقسیم می شود: اول هزینه های سرمایه گذاری که در برگیرنده حفرچاه، تجهیزات، خرید ونصب موتورپمپ ومتعلقات آن وشبکه انتقال آب است و دوم هزینه های بهره برداری که نگهداری، مدیریت، سوخت وتعمیرات، حمل ونقل، نظارت و… را در برمی گیرد.
برای تبدیل هزینه های سرمایه گذاری اولیه (شامل حفر چاه، تجهیزات و خرید موتور پمپ) به هزینه یکنواخت سالانه، از فرمول زیر استفاده می شود:

دسته بندی : علمی