Comments: 0 Posted by: Posted on:

4 بیمار (66/6 %)،کمپلکس QRS انها wide بود و 13 بیمار (6/21 %)، فاصله QT انها کوتاه و 2 بیمار (33/3 %) ، فاصله QT انها طولانی و 7 بیمار(6/11 %) PR interval کوتاه داشتند.
در این مطالعه 32 نفر(3/53 %) بیماران HTN و 24 نفر (40 %) بیماران DM و 26 نفر (4/43 %) بیماران HLP و 18 نفر (30 %) بیماران سابقه مصرف سیگار داشتند .
در این تحقیق 23 نفر (3/38 %) انحراف محور به چپ و 13 نفر (7/21 %) انحراف محور به راست و 24 نفر (40 %) انحراف محور قلب نداشتند. همچنین 3 بیمار (5 %) ،LBBB و 1 بیمار RBBB داشتند.
از 60 بیمار مورد بررسی 52 بیمار (66/86) آنوریسم دیواره apical و antroapical ، 5 بیمار (3/8 %) آنوریسم دیواره تحتانی و 3 بیمار آنوریسم inferoapical داشتند
جدول 3-1- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب جنس
جنس
یافته‌های
الکتروکاردیوگرام
مرد
n=36
زن
n=24
جمع
n=60
P-value تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد ST Elevatiom
دارد
ندارد
28
8
8/77
2/22
14
10
3/58
7/41
42
18
70
30
107/0
انحراف محور
چپ
راست
ندارد
15
5
16
7/41
9/13
4/44
8
8
8
3/33
3/33
3/33
23
13
24
3/38
7/21
40
200/0
T معکوس
دارد
ندارد
31
5
1/86
9/13
18
6
75
25
49
11
7/81
3/18
321/0
شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ
دارد
ندارد
11
25
6/30
4/69
7
17
2/29
8/70
18
42
30
70
908/0 در این مطالعه توزیع فراوانی ST Elevation را در دو گروه مرد و زن که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 107/0 P-value = تفاوت معنی داری از نظر ST Elevation در دو جنس وجود نداشت.
همچنین توزیع فراوانی انحراف محور را در دو گروه مرد و زن که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 200/0 P-value = تفاوت معنی داری از نظر انحراف محور در دو گروه مرد و زن وجود نداشت.
با توجه به جدول فوق T معکوس در بیماران مرد 1/86 درصد و در بیماران زن 75 درصد بود که توسط Fisher’s exact test مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به321/0 P-value =تفاوت معنی دار از نظر T معکوس در دو جنس مشاهده نشد.
همچنین توزیع فراوانی شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ را در دو گروه مرد و زن که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 908/0 P-value = تفاوت معنی داری از نظر شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ در دو گروه مرد و زن وجود نداشت. جدول 3-2- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب سن
سن
یافته‌های
الکتروکاردیوگرام
64-37
n=28
102-65
n=32
جمع
n=60
P-value تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد ST Elevatiom
دارد
ندارد
23
5
1/82
9/17
19
13
4/59
6/40
42
18
70
30
055/0
انحراف محور
چپ
راست
ندارد
11
5
12
3/39
9/17
9/42
12
8
12
5/37
25
5/37
23
13
24
3/38
7/21
40
790/0
T معکوس
دارد
ندارد
25
3
3/89
7/10
24
8
75
25
49
11
7/81
3/18
154/0
شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ
دارد
ندارد
7
21
25
75
11
21
4/34
6/65
18
42
30
70
429/0 در این مطالعه توزیع فراوانی ST Elevation را در دو گروه سنی 64-37سال، 1/82 درصد و در گروه سنی 102-65 سال، 4/59 درصد بود که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 055/0 P-value = تفاوت معنی داری از نظر ST Elevation در دو گروه سنی وجود نداشت.
همچنین توزیع فراوانی انحراف محور را در دو گروه سنی که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 790/0 P-value = تفاوت معنی داری از نظر انحراف محور در دو گروه سنی وجود نداشت.
با توجه به جدول فوق T معکوس در دو گروه سنی که توسط chi- square test مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به154/0 P-value =تفاوت معنی دار از نظر T معکوس در دو جنس مشاهده نشد. یعنی وجود T معکوس در دو گروه سنی یکسان است.
همچنین توزیع فراوانی شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ را در دو گروه سنی که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 429/0 P-value = تفاوت معنی داری از نظر شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ در دو گروه سنی وجود نداشت. جدول 3-3- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب سابقه HTN
HTM
یافته‌های
الکتروکاردیوگرام
دارد
n=32
ندارد
n=28
جمع
n=60 P-value تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد ST Elevatiom
دارد
ندارد
20
12
5/62
5/37
22
6
6/78
4/21
42
18
70
30
175/0
انحراف محور
چپ
راست
ندارد
13
8
11
6/40
25
4/34
10
5
13
7/35
9/17
4/46
23
13
24
3/38
7/21
40
610/0
T معکوس
دارد
ندارد
25
7
1/78
9/21
24
4
7/85
3/14
49
11
7/81
3/18
448/0
شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ
دارد
ندارد
9
23
1/28
9/71
9
19
1/32
9/67
18
42
30
70
735/0 در این مطالعه توزیع فراوانی ST Elevation را در دو گروهی که فشار خون دارند 5/62 درصد و در گروهی که سابقه فشار خون ندارند 6/78 درصد بود که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 175/0 P-value = تفاوت معنی داری از نظر ST Elevation و سابقه فشار خون مشاهده نشد.
همچنین توزیع فراوانی انحراف محور را در دو گروه بیماران با و بدون سابقه فشار توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 610/0 P-value = تفاوت معنی داری از نظر انحراف محور در دو گروه وجود نداشت.
همچنین در این مطالعه ارتباط بین T معکوس و سابقه فشار خون توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت و به توجه به 448/0 P-value = تفاوت معنی داری از نظر سابقه فشار خون و T معکوس مشاهده نشد.
در این مطاله ارتباط بین شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ و سابقه فشار خون که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 735/0 P-value = تفاوت معنی داری بین شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ و سابقه HTN وجود نداشت. جدول 3-4- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب سابقه DM
DM
یافته‌های
الکتروکاردیوگرام
دارد
n=24
ندارد
n=36
جمع
n=60
P-value تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد ST Elevatiom
دارد
ندارد
16
8
7/66
3/33
26
10
2/72
8/27
42
18
70
30
645/0
انحراف محور
چپ
راست
ندارد
9
7
8
5/37
2/29
3/33
14
6
16
9/38
7/16
4/44
23
13
24
3/38
7/21
40
475/0 T معکوس
دارد
ندارد
21
3
5/87
5/12
28
8
8/77
2/22
49
11
7/81
3/18
500/0
شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ
دارد
ندارد
7
17
2/29
8/70
11
25
6/30
4/69
18
42
30
70
908/0 در این مطالعه ارتباط بین سابقه DM و وجود ST Elevation که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 645/0 P-value = تفاوت معنی داری بین سابقه DM و وجودST Elevation مشاهده نشد.
در این مطالعه ارتباط بین سابقه DM و انحراف محور که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 475/0 P-value = تفاوت معنی داری بین سابقهDM و انحراف قلب مشاهده نشد. یعنی انحراف در بیمارانی که سابقه DM دارند و بیمارانی که سابقه DM ندارند یکسان است.
همچنینارتباط بین سابقه DM و T معکوس که توسط Fisher’s exact test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 500/0 P-value = تفاوت معنی داری بین سابقه DM وT معکوس مشاهده نشد. یعنی اینکه T معکوس در بیمارانی که سابقه DM دارند و بیمارانی که سابقه DM ندارند یکسان است.
همچنین ارتباط بین سابقه DM و شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 908/0 P-value = تفاوت معنی داری بین سابقه DM و شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ مشاهده نشد. جدول 3-5- فراوانی نسبی یافته‌های الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به آنوریسم بطن چپ برحسب سابقه HLP
HLP
یافته‌های
الکتروکاردیوگرام
دارد
n=26
ندارد
n=34
جمع
n=60 P-value تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد ST Elevatiom
دارد
ندارد
18
8
2/69
8/30
24
10
6/70
4/29
42
18
70
30
909/0
انحراف محور
چپ
راست
ندارد
11
6
9
3/42
1/23
6/34
12
7
15
3/35
6/20
1/44
23
13
24
3/38
7/21
40
754/0
T معکوس
دارد
ندارد
21
5
8/80
2/19
28
6
4/82
6/17
49
11
7/81
3/18
000/1
شکستگی قطعه QRS در لیدهای سمت چپ
دارد
ندارد
9
17
6/34
4/65
9
25
5/26
5/73
18
42
30
70
495/0 در این مطالعه ارتباط بین سابقه HLP و وجودST Elevation که توسط chi- square test مورد بررسی قرار گرفت که به توجه به 909/0 P-value = تفاوت معنی داری بین سابقه HLP ]]>