Comments: 0 Posted by: 90 Posted on: فوریه 9, 2019

سرمایه گذاری خارجی میباشد، ر میتواند با نرخ های بال او یا بالاترین نرخی که درکشورمحل اقامت شایع است مشمول مالیات گرداند .
از نقطه نظر دولت محل اقامت، مطلوب ترین چهارچوب سیاست گذاری، سرمایه گزاری و میزان اشتراک گذاری درآمد می باشد. این سیاست گزاری ها، مبتنی بر معیارهای سه گانه ((معافیت،اعتبار،کسور))میباشد و میتواند به صورتی یک جانبه در جهت نیل به اهداف به کارگرفته شوند و بعضاًً دیده می شود که اقدامات یکجانبه دولت محل اقامت و میزبان، برای اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف کافی میباشد.
چگونگی تخصیص درآمد، تفاوت اصلی بین اقدامات یکجانبه ومعاهدات مالیاتی می باشد از این رو دولتها در انعقاد معاهدات مالیاتی که به نظر میرسد تمایل بیشتری به سمت کشورهای محل اقامت دارند، میکوشند تا با کاهش نرخهای مالیاتی و درپارهای موارد با محدودکردن صلاحیت کشور میزبان در وصول مالیات از پارهای از درآمدها، سهم بیشتری را به کشور محل اقامت اختصاص دهند. با این حال می توان گفت که انعقاد معاهدات مالیاتی، شرط لازم برای کاستن از بار مالیاتی مضاعف نمی باشد و عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری وجود دارد که در انعقاد این نوع معاهدات دخیل میباشند و دولتها را به انعقاد این نوع معاهدات تشویقمینمایدو اما این مهم را نبایستی از یاد برد که معاهدات مالیاتی تنها وسیله و روش برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف میباشد.
س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامههای مالیاتی
موافقتنامههای مالیاتی، به منظور درک و تفسیر صحیحی از یک اصطلاح، آن را در همان معنای رایج و مصطلح بینالمللی به کار میگیرند.در زیر با برخی از مهمترین آنها آشنا میشویم.
دولت متعاهد: دولتی است که معاهده را منعقد نموده است و یکی ازطرفین این معاهده محسوب
میگردد.
دولت محل اقامت: دولتی است که شخص درآنجا اقامت دارد.
دولت منبع: دولتی است که درآنجا درآمد یجاد میگردد.
دولت مقر: دولتی است که شخص در آنجا مقردائم دارد.
شخص: این اصطلاح به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص اطلاق میگردد.
شرکت: این اصطلاح به هرشخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد، اطلاق میگردد.
مؤسسه: به انجام هر نوع کسب و کار اطلاق میگردد.
کسب وکار: شامل انجام خدمات حرفهای و سایر فعالیتهای دارای ماهیت مستقل میباشد.
مؤسسه یک دولت متعاهد: مؤسسهای است که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد اداره میشود.
مؤسسه دولت متعاهد دیگر: مؤسسهای است که بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میشود.
مقردائم: در اکثر موافقتنامهها به محلی ثابتی اطلاق شده که از طریق آن موسسه یک دولت متعاهد کلاًً یا جزئاًً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد. اصطلاح مقردائم به ویژه شامل موارد زیر
میشود:
الف) محل اداره. ب) شعبه. پ) دفتر. ت) کارخانه. ث) کارگاه معدن و… .
تبعه: که در مورد یک دولت متعاهد اطلاق می شود به:
1- هر شخص حقیقی دارای تابعیت یا شهروندی آن دولت متعاهد.
2- هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که شخصیت خود را از قوانین نافذ در آن دولت متعاهد کسب نموده است .
مقام صلاحیتدار: این مقام توسط هر یک از دولتهای متعاهد تعیین می گردد، که در معاهدات مالیاتی ایران وزیر اموراقتصادی ودارایی و یا نماینده مجاز او میباشد.
ع) ساختار موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
اکثر موافقتنامههای مالیاتی، مبتنی بر دو الگوی غالب UNوOECD میباشند. علی رغم وجود برخی تفاوتهای جزئی در این نوع موافقتنامهها، بطورکلی در خصوص موضوعات تحت شمول، زبان مورد استفاده، و همچنین ترتیب و نحوه چیدمان مواد آن، شباهتهای زیادی به یکدیگر دارند . لذا می توان ساختار این موافقتنامهها را به سرفصلهای زیرتقسیم نمود:
جدول 1 – ساختار موافقتنامه های مالیاتی
شماره ماده سرفصل شرح
1 دامنه شمول موافقتنامه موافقتنامه برای چه اشخاصی اعمال میگردد؟
2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه مالیات بر درآمد و سرمایه میباشد
3 تعاریف کلی مربوط به اشخاص، شرکتها، حمل و نقل بینالمللی، مقام صلاحیتدار
4 مقیم مقیم یک دولت متعاهد چه کسی میباشد.
5 مقر دائم به چه محلی مقردائم اطلاق میگردد.
6 درآمد حاصل از اموال منقول تعریف اموال منقول و چگونگی درآمد ناشی از آن
میپردازد.
7 سود های تجاری تعیین درآمد و سودهای مکتسبه ناشی ازکسب و کاردر محل مقر دائم
8 کشتیرانی، حمل و نقل در آبراههای داخلی حمل و نقل هوایی تعریف محل تحقق سود حاصل از فعالیتها و چگونگی وصول آنها
9 مؤسسات شریک مؤسساتی با مدیریت مشترک و وصول مالیات از سودهای حاصله از مدیریتی که ارتباط نزدیکتری با آن دارد.
10 سود سهام تعریف و وصول مالیات از سود سهام و نرخهای اعطایی مالیات در وضعیت خاص
11 بهره تعریف وصول مالیات از بهره، نرخ مالیاتی اعطائی در وضعیت خاص، وصول مالیات از بهره پرداختی مازاد بر نرخ پرداختی به دلیل یک رابطه خاص
12 حق الامتیاز تعریف حق الامتیاز، موارد مشمول مالیات، چگونگی برخوردبامازاد حق الامتیاز پرداختی به دلیل رابطه خاص، کشوری که مشمول آن میگردد.
13 عواید سرمایهای تعریف، چگونگی وصول مالیات، نرخهای اعطایی، معافیت از مالیات، کشوری که مشمول مالیات میگردد.
14 خدمات شخص مستقل انواع خدمات مشمول،کشوری که مشمول مالیات
میگردد.
15 خدمات شخص وابسته (درآمد حاصل از استخدام) تعریف کشوری که مشمول مالیات میگردد.

16 حق الزحمه مدیران تعریف نوع کشوری که مشمول مالیات میگردد.
17 درآمد هنرمندانو ورزشکاران انواع فعالیتهای مشمول، شیوه کشوری که در آن مشمول مالیات میگردد.
18 حقوق بازنشستگی کشوری که درآنجا مشمول مالیات میگردد.
19 خدمات دولتی انواع خدمات دولتی وکشوری که مشمول مالیات میگردد.
20 محصلین تعریف و موارد معافیت از مالیات
21 سایر درآمدها شیوه وصول مالیات و کشوری را که در آن مشمول مالیات است.
22 سرمایه تعریف، شیوه وصول و کشوری که مشمول مالیات است.

23 آیین حذف مالیات مضاعف روش اعتبار/ روش معافیت
24 مقررات ویژه اصل برابری در وصول مالیات از اتباع یک کشور و اتباع خارجی
25 آیین توافق دو جانبه زمانی که مالیات وصول شده برطبق مفاد این موافقتنامه نباشد، شخص میتواند پرونده خود را به شیوهای که دراینموافقتنامه پیشبینی شده است به مقام صلاحیتدارتسلیم نماید.
26 مبادله اطلاعات مقامات صلاحیتدار، مبادرت به تبادل اطلاعات به منظور اجرای این کنوانسیون نموده، روش شناسی
27 مساعدت در وصول انواعمالیاتها
28 مأموران دیپلماتیک و کنسولی امتیازات این گروه بدون تغییر میماند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

29 قلمروی اجرایی
30 لازم الاجراء تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء میگردد و سال ارزیابی، از زمانی خواهد بودکه آن اجرا میگردد.
31 اختتام زمان/ شیوه
ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی
حال که با ساختار اصلی این نوع موافقتنامهها آشنا شدیم، میتوان به منظورتجزیه و تحلیل دقیقتر و استفاده کاربردی، مواد موافقتنامهها را به شش گروه زیر تقسیم نمود:
1- دامنه شمول موافقتنامه که عبارتنداز: ماده1(اشخاص مشمول موافقتنامه )، ماده2 (مالیاتهای مشمول)، ماده3 (لازم الاجراء شدن موافقتنامه)، ماده31 (اختتام معاهده). این مقررات، همان طوری که مشاهده میشود به تعیین اشخاص، مالیاتها، و مدت زمان اجرای معاهده میپردازد.
2- مواد مربوط به تعریف که عبارتند از: ماده3 (تعاریف کلی)، ماده 4(مقیم)، ماده5 (مقردائم) و همچنین تعریف اصطلاحات در برخی از مقررات ماهوی، به عنوان مثال: تعریف اموال غیر منقول در بند (2) ماده 6
3- مقررات ماهوی: مواد6 تا 22 برای دسته خاصی از در آمدها به کارگرفته میشوند. ازجمله: عواید سرمایهای، تعیین نمودن صلاحیت وصول مالیات بین دوکشور.
4- مقرراتی برای حذف مالیات مضاعف: ماده 23 که در این ارتباط از اهمیت بالایی برخوردار است و ماده24 را که به نوعی میتوان در این دسته قرار داد.
5- مقررات ضد اجتناب که عبارتند از: ماده 9 (موسسات شریک) و ماده 26 (تبادل اطلاعات مالیاتی)
6- مقررات متفرقه: این گروه شامل ماده 24 (عدم تبعیض)، 28 (دیپلماتیک) و ماده 29 (قلمروی سرزمینی)
تقسیم بندی فوق که ما را تا حدودی با شاکله اصلی معاهدات مالیاتی، آشنا مینماید، میتواند در روند
بهره برداری و کاربرد این نوع معاهدات، به ما یاری رساند .
ص) چگونکی کاربرد موافقتنامههای مالیاتی
به طورکلی بهرهگیری و استفاده از موافقتنامههای مالیاتی شامل مراحل زیر میگردد:
1- تعیین اینکه آیا موضوع مطرح شده، توسط شخصی عنوان گردیده است که به موجب مقررات موافقتنامه ذی صلاح بوده است؟ (بررسی ماده 1 و بند 1ماده3 و بند1 ماده4 )
2- تعیین اینکه آیا موضوع طرح شده، تحت شمول مالیاتهای موضوع موافقتنامه مالیاتی میباشد؟ (بررسی ماده 2 که مالیاتهای تحت شمول موافقتنامه را بیان میکند.)
3- بررسی این موضوع که موافقتنامه مالیاتی، دردوره زمانی مورد بحث (دوره زمانی طرح مسئله) لازم الاجراء بوده است؟ (بررسی مواد 29و 30موافقتنامه)
4- استفاده از تعاریف مرتبط: به عنوان مثال، وقتی که مؤدی مالیاتی، مقیم هردو دولت متعاهد میباشد میبایستی به منظور تعیین اقامتگاه واحد از نظر مالیاتی مقررات بند2 و 3ماده 4 رادر نظرداشته و به همین نحو، اگر بخواهیم بدانیم که مؤدی درکشوری مقردائم دارد، در این صورت مقررات ماده 5 مرتبط قلمداد میگردد.
5- تعیین مقررات ماهوی: مقررات ماهوی برای گروههای مختلف درآمدی به کارگرفته میشود و این امر مستلزم ((توصیف)) میباشد. اگر چه فرآیند ((توصیف)) در اکثر موارد آسان بوده است، اما بعضاًً دشواریهای خاص خود را نیز دارد. به عنوان مثال، پرداختی که تحت عنوان ((حق الامتیاز)) صورت گرفته است، ممکن در هر یک از گروههای درآمدی، از جمله ماده 7 (سودهای تجاری)، ماده 12 (حق الامتیاز)، ماده13 (عوایدسرمایه ای)، ماده14(خدمات شخصی مستقل) قرارگیرد.
6- استفاده ازمقررات ماهوی
ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی
به طور کلی مقررات ماهوی موجود در موافقتنامه های مالیاتی به سه صورت می باشد :
الف) دولت منبع میتواند بدون هیچ گونه محدودیتی، مالیات اخذ نماید
دراین خصوص میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- درآمد حاصل از اموال غیر منقول واقع در آن کشور (شامل درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلدری) درماده 6 موافقتنامه
2- منافع حاصل از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 موافقتنامه (بند1ماده 13)
3-سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده6 (ماده 22)
4-در آمد حاصل از فعالیتهای هنرمندان و ورزشکاران فعال صرفنظر از اینکه چنین درآمدی به خود هنرمند یا ورزشکار یا شخصی دیگر تعلق بگیرد. (رجوع شودبه ماده17موافقتنامه)
5- حق الزحمههای پرداختی توسط شرکتی که مقیم آن دولت متعاهد میباشد. (رجوع شودبه ماده 16)
6- پرداخت بابت فعالیتهای استخدامی انجام شده روی عرشه کشتی یا در وسایط نقلیه هوایی فعال درحمل و نقل بینالمللی یا روی قایق، مشروط به آنکه محل مدیرت مؤثر در آن دولت واقع باشد و همچنین پرداخت بابت استخدام دربخش خصوصی (رجوع به ماده15).
7- درآمدهای حاصل از مقر دائم واقع در آن کشور (ماده7)
ب) دولت منبع درآمد میتواند مالیات محدودی را وضع نماید:
در این خصوص می توان به مواردزیراشاره نمود:
1- سود سهام: اگر دارایی مستقر درکشور منبع درآمد فاقد ارتباط مؤثر با مقردائم دولت منبع باشد و مالک منافع شرکتی باشد که حداقل 25 درصد از سرمایه شرکت پردازنده سود سهام را به طور مستقیم داشته باشد، آن دولت باید مالیات خود را به 5 درصد از مبلغ ناخالص سود سهام محدود سازد (ماده10).
2- هزینههایمالی: در اینجا نیز، بر اساس همان شرط موجود درمورد سود سهام، دولت منبع باید مالیات خود را به10درصد از مبلغ ناخالص هزینههای مالی محدود

]]>

Leave a Comment