برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در این فرمول M , m بر حسب درجه کلوین و P بر حسب میلیمتر می‌باشد.
همانطور که در نمودار 16 ملاحظه می‌شود صفحه اقلیم نمای آمبرژه به قسمتهای مختلف تقسیم شده است که هر کدام مشخص‌کننده اقلیم خاصی می‌باشد. نوع اقلیم با استفاده از پارامتر P,M, m برآورد شده جهت حوزه مورد مطالعه تعیین گردید.
P=72/283mm
M= 78/305=273+78/32
m= -21/270=273+79/2

مشاهده می‌شود که گستره اقلیمی سامان عرفی قره بیل ییلاقی (( نیمه خشک سرد )) می‌باشد(البرزی پور 1385).
3-1-3- ویژگیهای ژئومرفولوژی و زمین شناسی
با بررسی تصاویر ماهواره ای ,نقشه زمین شناسی و بازدیدهای صحرایی، سنگ ها و سازندهای مختلفی با تکیه بر تفاوت بافت و رنگ قابل تفکیک است. سازندهای منطقه شامل سازند نیور(Sn)با تشکیلات سنگ آهک فسیلدار و شیل سبز و سازند پادها(Dpd) با تشکیلات سنگ ماسه قرمز کوارتز آرنیتی، سنگ ماسه قهوه ای ،کوارتزیت سفید و سنگ آهک کریستالیزه شده خاکستری تیره همراه با ژیپس است , سازند خوش ییلاق(Dkh) با تشکیلات سنگ آهک فسیل دار خاکستری تیره و شیل ژیپس دار خاکستری است و سازند چمن بید(Jcb) با تشکیلات مارنهای سبز روشن با میان لایه هایی از سنگ آهک نازک و متوسط لایه خاکستری روشن در سرآغاز توالی و تناوبهایی از سنگ آهک نازک و متوسط لایه خاکستری روشن و مارن سبز روشن در بردارنده آمونیت فراوان تشکیل شده است و رسوبات کواترنر جوان و کهن می باشند(البرزی پور1385).
3-1-4- خاکشناسی
بر اساس مطالعات موجود.البرزی پور (1385)، خاک های منطقه طبق طبقه بندی آمریکایی ، در رده انتی سل قرار می گیرد. گروه های بزرگ این خاک ها : لیتیک ، توریوتنس و تیپ توریوتنس است. ذرات تشکیل دهنده خاک شامل 51 درصد شن، 27 درصد رس و 22 درصد سیلت بوده و با توجه به درصد ذرات و استفاده از مثلث بافت خاک، بافت خاک منطقه شنی – لومی تا لومی با ساختمان توده ای، بلوکی یا ورقه ای می باشد. گروه هیدرولوژیکی خاک حوزه C و میزان نفوذپذیری آن کم و در نتیجه میزان تولید رواناب منطقه زیاد است(البرزی پور1385).
3-1-5- ساختار اقتصادی – اجتماعی حوزه
در داخل مرتع مذکور هیچ گونه جمعیت ثابتی زندگی نمی‌کند و تمامی بهره‌برداران در طول فصل چرا ، از روستای رباط قره بیل که درپایین مرتع رباط قره بیل ییلاقی واقع شده است به منطقه عزیمت می‌نمایند که در هنگام بررسی مرتع رباط قره‌بیل قشلاقی به آن اشاره خواهد شد .
از لحاظ ساختار اجتماعی ، بهره‌برداران مرتع رباط قره بیل با توجه به قدمت بسیار زیاد روستا از گذشته تا کنون دارای ساختار روستایی می‌باشند که در هنگام ییلاق از مرتع مذکور استفاده می‌کنند .
تعداد دامداران و مرتعداران درمرتع رباط قره بیل ییلاقی 12 خانوار می‌باشندکه همگی ساکن روستا هستند .
ترکیب دام های موجود در منطقه بز و گوسفند است و از مراتع مذکور به صورت ییلاقی و در فصل بهار و تابستان جهت تعلیف دام استفاده می شود. در فصل زمستان تامین علوفه از طرق خرید علوفه دستی و پس چر مزارع و نیز با استفاده از مراتع قشلاقی خارج از حوزه صورت می گیرد. محصولات دامی منطقه شامل گوشت قرمز، پوست و شیر می باشد(البرزی پور1385).
3-2- روش پژوهش
3-2-1- تفکیک تیپ های مرتعی و تهیه نقشه تیپولوژی منطقه
منظور از تیپ بندی مراتع ، تقسیم بندی آنها به واحدهای همگن از لحاظ پوشش گیاهی و یا فرم زمین است. تیپ بندی اولیه با استفاده از عکس های ماهواره ای منطقه با مقیاس 1:20000 و با توجه به عوارض طبیعی و تغییرات رنگ زمینه (تن) صورت گرفته و پس از تطبیق با طبیعت و کنترل زمینی روی نقشه توپوگرافی پایه با مقیاس 1:50000 پیاده شده است. این نقشه به عنوان نقشه پایه جهت شناسایی و تفکیک واحدهای پوشش گیاهی منطقه به کار می رود و هر تیپ با یک یا دو و سه گونه گیاهی که غالبیت ترکیب پوشش گیاهی را دارد نام گذاری شده است. تیپ بندی منطقه مورد مطالعه از طریق گشت زنی های میدانی در سطح منطقه و براساس نمود ظاهری و غلبه گونه های گیاهی به صورت فیزیونومیک – فلورستیک انجام شده است.

دسته بندی : علمی