برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3) در نمره دهی به فاکتورهای روش های تعیین وضعیت مرتع دقت بیشتری شود.
4) روش های تعیین وضعیت مرتع در شرایط مختلف کشور مورد آزمون قرار گیرد و در هر منطقه ای روش مخصوص به آنجا استفاده شود.
منابع
ارزانی، ح. 1384. طرح ارزیابی مناطق آب و هوایی ایران. گزارش نهایی 5 ساله طرح، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع.37ص .
البرزی پور، ح. 1385، طرح مرتعداری حوزه سیل گلستان (14 سامان) ، شرکت آبادگران فلات شرق، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی. 2400 ص.
البرزی پور، ح. 1386، طرح مرتعداری گلول و سرانی شهرستان شیروان، شرکت آبخیزگستر شرق، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی. منتشر نشده.
باغی،ن و مصداقی، م.1385 . بررسی تنوع الگوی مکانی گونه های مهم مرتعی پارک ملی گلستان و مناطق همجوار. مجله کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .(13)3 : 161-171ص.ص.
بارانی، ح. 1375. بررسی و مقایسه برخی روش های ارزیابی وضعیت مرتع مناسب با توان رویشگاه در چند منطقه آب و هوایی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری. دانشگاه تهران.60 ص.
6-ثابت پور، ط. 1382. بررسی رابطه وضعیت و ظرفیت مراتع ییلاقی جواهرده. پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور. دانشکده تربیت مدرس. 75 ص .
7- ثابتی، ح. ا. 1355. درختان و درختچه های ایران. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی. 807 ص .
8- چمنی، ع.1374، بررسی تنوع و غنای گونه ای موجود در رویشگاه های گیاهی دشت میرزا بایلو و جنوب کوه آلمه(پارک ملی گلستان). پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.84 ص .
9- خطیبی، ر.1384. نگرش اکولوژیک در ارزیابی مراتع تفتان. پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی ساری.106 ص .
10- راشد محصل،م.1367. رستنیهای خراسان،نشریه شماره 4هرباریم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.325ص.
11- سازمان جنگل ها و مراتع کشور، دفتر فنی مرتع. 1370. کد گیاهان مرتعی. 31 ص .
12- سعید فر، م. 1384. ارزیابی روش های تعیین وضعیت مرتع در مراتع استپی استان اصفهان. پایان نامه دکترا. دانشگاه تهران. 138 ص.
13- سلیمانی، ف. 1384. انتخاب مناسب ترین روش تعیین وضعیت مرتع براساس شاخص تولید در مراتع کبیر کوه زاگرس. پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری. دانشکده منابع طبیعی ساری. 82 ص .
14- شیدایی، گ. و نعمتی، ن. 1357. مرتعداری و تولید علوفه در ایران. انتشارات وزارت کشاورزی. سازمان جنگل ها و مراتع. 292 ص .
15- صدقی، س. 1385. بررسی و انتخاب مناسب ترین روش تعیین وضعیت و ظرفیت در مناطق خشک و بیابانی یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی ساری.85 ص .
16- صفائیان، ن. و شکری، م. 1381. یک روش ابداعی به منظور تعیین وضعیت و ظرفیت مراتع در شمال کشور. مجله منابع طبیعی ایران. 55 (4) : 597 – 605 ص.ص.
دسته بندی : علمی