برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

17- صفائیان، ن. و شکری، م.1383. پیشنهاد روشی برای طبقه بندی کاربردی گیاهان مرتعی ایران ( مطالعه موردی در مراتع جلگه ای مازندران ) سومین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران. کرج.
18- علیزاده، ع. 1379. روش های ارزیابی و اندازه گیری مراتع. سازمان جنگل ها و مراتع کشور. دفتر فنی مرتع. 37 ص .
19- فیاض، م.1374. تیپهای گیاهی منطقه بجنورد- غلامان، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع،(139) : 46ص.
20- قلیچ نیا، ح. 1380. مقایسه پوشش گیاهی مناطق مرجع. کلید و بحرانی پارک ملی گلستان و مراتع همجوار. مجله پژوهش و سازندگی. (30) : 72 – 75 ص.ص.
21- قلیچ نیا، ح. 1383. ارزیابی ویژگی های سطح خاک برای تعیین وضعیت مرتع. خلاصه مقالات سومین سمینار ملی مرتع و مرتعداری. کرج .
22- قهرمان، ا. 1381. فلور رنگی ایران. مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع. کارتکس رنگی.
23- گرگین، م. 1383. استراتژی مدیریت بهره برداری پایدار براساس اصول اکولوژیک در کمازاران سارال کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری. دانشکده منابع طبیعی ساری. 83 ص .
24- مریدی، ت. 1384. رابطه تنوع تولید و وضعیت در گرسلندها و بوته زارهای زاگرس. پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری. دانشکده منابع طبیعی ساری. 97 ص .
25- مصداقی، م -الف1377. مرتعداری در ایران. چاپ سوم با تجدید نظر کلی و اضافات. انتشارات آستان قدس رضوی. دانشگاه امام رضا. 259 ص .
26- مصداقی، م. 1380. توصیف و تحلیل پوشش گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 287 ص.
27- مصداقی، م. 1384. بوم شناسی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 187 ص .
28- مصداقی، م-ب 1377. روشهای آماری در تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی تهران. 283 ص .
29- مظفریان، و. ا. 1377. فرهنگ نام های گیاهان ایران. انتشارات فرهنگ معاصر. 671 صفحه .
30- مقدم، م. 1377. مرتع و مرتعداری، انتشارات دانشگاه تهران، 470 ص.
31- مقدم، م.1380. اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی(ترجمه)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران. 285 ص.
32- مهدوی، م. و چائی چی، م. ر. و جوری، م. ح.1384. مقایسه برخی روش های تعیین وضعیت مرتع به منظور انتخاب مناسب ترین روش برای مراتع شمال شرق ایران ( مطالعه موردی مراتع اینچه برون گلستان ). پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر.3(3) : 41 – 51 ص.ص .
33- میمندی نژاد، م. 1381. شالوده بوم شناسی(ترجمه)، دانشگاه تهران.808 ص.
34- وهاب زاده،ح . 1383. مبانی محیط زیست(ترجمه) ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 344 ص .
35. Bhattarai, K.R., Vetaas, O.R. & Gryttnes, J.A. 2004. Relationship between plant specices richness and biomass in an arid sub- alpian grassland of the cnteral himalayas, Nepal. Folia Geobotanica 39: 57-71 p.p.
دسته بندی : علمی