برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

بررسی وضعیت مرتع مورد نیاز می باشد . در تمام تحقیقات فوق روشهای تعیین وضعیت شامل: روش مشاهده و تخمین، چهار فاکتوری ،شش فاکتوری و ارزش مرتع می باشد . هر روشی در منطقه خاصی طراحی شده است و لذا نظرات کارشناس طراح در نمره دهی به روش خیلی موثر بوده است . بعنوان مثال روش شش فاکتوری تولید کلیماکس را برای نمره دهی به تولید مرتع در نظر گرفته است. لذا این روش در منطقه ای قابل اجرا است که تولید کلیماکس در منطقه وجود داشته باشد. پس باید دقت کافی را در انتخاب روش در منطقه مورد مطالعه اعمال کرد.

3- مواد و روشها
3-1- مواد
3-1-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
مرتع رباط قره بیل ییلاقی ازسمت شمال به حد مراتع ییلاقی اسپاخو و آق چشمه و ایلانی سر و آلوچکلی دردی مرگان ، ازجنوب به تپه آسیاب و تراول خانه و شورچشمه تا حد منطقه امن ، از غرب به حد منطقه امن و از سمت شرق به دره قره‌گیز تا تپه آسیاب محدود می‏گردد . تمامی این مرتع در منطقه حفاظت شده قرخود ، جزو مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد( شکل شماره 1 تا 3) البرزی پور 1385).
مختصات جغرافیایی محدوده مطالعات بر اساس سیستم جغرافیایی در طول 435152 تا 443387 و عرض 4133470 تا 4141260 قرار می گیرد .مرتفع ترین نقطه منطقه 2013 متر و حداقل آن 1020 مترارتفاع از سطح دریا می باشد. از نظر توپوگرافی منطقه کوهستانی و دشتی و حداقل شیب آن 84/5 درصد و حداکثر شیب 77/32 درصد می باشد(البرزی پور 1385).

مطلب مرتبط :   پایان نامه آلودگی محیط زیست و قابلیت اطمینان

شکل 1 : موقعیت استانی و کشوری منطقه مورد مطالعه

شکل 2 : موقعیت منطقه مورد مطالعه

شکل 3 : تصویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه
3-1-2- اقلیم
توزیع بارندگی در طول سال به طور منظم انجام نمی‌پذیرد و میزان بارندگی متوسط سالانه در یک منطقه برای بررسی رفتار یک حوزه کافی نیست. از طرفی توزیع زمانی بارندگی ماهانه و فصلی در مطالعات هواشناسی و در برآورد پارامترهای مختلف اقلیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور تعیین چگونگی توزیع ماهانه بارندگی حوزه از اطلاعات ایستگاه رسالت و چمن بید که در مجاورت حوزه مورد مطالعه قرار دارد و دارای شرایط اقلیمی مشابهی است به عنوان معرف حوزه استفاده گردیدکه این ایستگاه در طول جغرافیایی ً47 – ´44 – ْ56 شمالی وعرض ً8 – ´30 – ْ37 شرقی و ارتفاع850 متراز سطح دریا قرار دارد میانگین آمار 30 ساله (1353 الی 1383) این ایستگاه در جدول 3-1 آورده شده است.
همانطور که از جدول فوق مشهود است میانگین بارندگی سالانه دوره آماری 72/283 میلی‌متر است. بیشترین مقدار بارندگی دوره آماری 5/453 میلی‌متر در سال1370 و کمترین آن 5/149 میلی‌متر در سال آبی1360 بوده است.
بررسی رژیم ماهانه و سالانه بارندگی منطقه نشان می دهد که بیشترین مقدار بارندگی ماهانه در فروردین‌ماه44میلیمتر رخ داده و ماه شهریوربا 15/5 میلیمتر خشکترین ماه سال می باشد .
همان طور که از از جدول 3-1 پیدا است بیشترین بارندگی فصلی در زمستان است که با 25/104 میلیمتر بارندگی 7/36 درصد از بارش سالانه را در بر می گیرد وکمترین بارش فصلی با 48/20 میلیمتر و 2/7 درصد در فصل تابستان اتفاق می افتد. بارش فصلی تابستان تقریباً قابل اغماض است کاهش بارندگی از نیمه بهار به تابستان بسیار شدیدتر از افزایش تابستان به پاییز است. در واقع اوج بارندگی از اواخر زمستان تا اوایل بهار است و بیشترین بارش در فصل زمستان و بهار می باشد .

دسته بندی : علمی