برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-2-2- جمع آوری و شناسایی گونه های گیاهی
جهت بررسی فلور منطقه، پیش از انجام هرگونه عملیات صحرایی، در فصل بهار و قبل از شروع فصل چرا اقدام به شناسایی گونه های گیاهی موجود در منطقه شد. بدین منظور سعی شد لیست فلورستیک نسبتاً کاملی از پوشش گیاهی موجود تهیه گردد. در صورت عدم شناخت گونه ها نمونه ای از گیاه جمع آوری و به روش مناسب خشک شده و با استفاده از منابع موجود نظیر فلور رنگی ایران، (قهرمان1380) و رستنیهای خراسان(راشد محصل1367)، کد گیاهان ایران(سازمان جنگلها و مراتع 1370) و همچنین مطالعات هرباریومی اقدام به شناسایی آن گردید. لیست فلورستیک تهیه شده در صحرا پس از کنترل آزمایشگاهی، تائید و گیاهان بر حسب گونه، جنس، خانواده، نام فارسی، فرم رویشی، طول عمر، کلاس خوشخوراکی و نحوه بهره برداری به ترتیب حروف الفبای لاتین مرتب و طبق جدول شماره (4-2) ارائه گردید.
3-2-3- نمونه گیری
1- زمان نمونه گیری
برای تعیین زمان نمونه گیری، هدف از نمونه گیری و صفت مورد بررسی، ملاک عمل خواهد بود. وقتی پوشش گیاهی با هدف مرتعداری مد نظر قرار می گیرد، مهمترین صفات مورد بررسی مقدار تولید، درجه وضعیت، گرایش مرتع و زمان آمادگی مرتع برای چرای دام می باشد. زمان نمونه گیری می بایست براساس تقویم فنولوژی گیاهان کلید تنظیم شود. در جوامعی که دارای گیاهان متفاوت از نظرمراحل فنولوژیکی هستند بهتر است موقعی اقدام به نمونه گیری نمود که کل جامعه گیاهی در مرحله حداکثر رشد باشد. در منطقه مورد مطالعه زمان نمونه برداری از اوایل اردیبهشت ماه شروع و تا اوایل خرداد ماه ادامه می یابد .
2- محل نمونه گیری
انتخاب محل نمونه گیری پس از طبقه بندی اراضی و تهیه نقشه تیپولوژی منطقه صورت می گیرد مساحت محل نمونه گیری باید تا حد لازم بزرگ باشد که بتوان تعداد کافی از آن نمونه گرفت. این سطح بین 1 تا 3 هکتار پیشنهاد می شود(مصداقی-الف 1377). برای انتخاب محل های نمونه گیری در منطقه، ابتدا سه منطقه مرجع ( منطقه قرق ) کلید ( با شدت چرای متوسط ) و بحرانی ( با شدت چرای زیاد) شناسایی شدند. سپس در هر ناحیه 5 منطقه معرف انتخاب و نمونه برداری در آن سطح صورت پذیرفت.
3- روش نمونه گیری
نمونه گیری از پوشش گیاهی به متخصص مرتع کمک می کند تا با مطالعه دقیق بخش کوچکی از یک جامعه گیاهی، درباره کل آن استنتاجاتی انجام دهد. نمونه گیری در منطقه مورد مطالعه به روش تصادفی – سیستماتیک انجام گرفت. مصداقی-الف1377). بدین ترتیب که محل ترانسکت ها به صورت تصادفی به موازات جاده خاکی انتخاب شد و در طول هر ترانسکت، تعداد 25 نقطه با فاصله یکسان نمونه برداری شد.
4- طول ترانسکت
طول ترانسکت بر حسب نوع پوشش گیاهی 10 تا50 متر است و معمولاً حداقل تعداد ترانسکت لازم بین 5 تا 10 عدد است( مصداقی-الف 1377).در این مطالعه بر اساس ضرورت تحقیق و بررسی روش ارزش مرتع طول ترانسکت 25 متر و تعداد آن در هر یک از سه ناحیه مرجع، کلید و بحرانی 5 عدد در نظر گرفته شده است.
3-2-4- وضعیت مرتع
وضعیت مرتع که به سلامت آن نیز تعبیر می شود میزان تشابه یا عدم مشابهت ترکیب پوشش گیاهی موجود هر تیپ مرتعی با ترکیب پوشش گیاهی همان تیپ در حالت کلیماکس را در روش های مختلف به درجات مختلف بیان می گردد(گرون تاسک 1995). از آنجائیکه دستیابی به ترکیب دقیق جامعه کلیماکس در مراتع کشور امری دشوار و بعضاً غیرممکن است، بنابراین تعیین وضعیت مراتع از طریق مقایسه ترکیب پوشش گیاهی موجود با ترکیب جامعه کلیماکس امکان پذیر نبوده و لازم است روش های جدید، متناسب با شرایط اکولوژیکی ایران ابداع و به کارگیری شود.
1- روش مشاهده و تخمین
این روش از سال 1343 به وسیله سازمان جنگل ها و مراتع کشور جهت ممیزی مراتع مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش وضعیت خاک، وجود لاشبرگ گیاهی و فرسایش خاک به صورت کیفی و نظری ارزیابی می شود(مصداقی-الف1377).
جدول (3-5) تعیین وضعیت به روش مشاهده وتخمین
بقایای زادآوری متوسط تولید حفاظت خاک ترکیب درصد طبقات وضعیت
گیاهی کلاس فراوانی (kg/ha) فرسایش خاک لخت خوشخوراکی کلاس تاج پوشش
انبوه 1 زیاد 500 وجود ندارد صفر بالا 1 100-91 عالی
دسته بندی : علمی