برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شستشو با آب جاری به مدت 3 دقیقه
آبگیری با الکلهای صعودی (70,50,30) به مدت 3 الی 5 دقیقه
رنگامیزی با ائوزین به مدت 2 الی 5 دقیقه
آبگیری با الکلهای (90 یا 95 و100) به مدت چند ثانیه
شفاف سازی با زایلن , دوبار هر کدام به مدت 2 الی 3 دقیقه
پس از پایان رنگ آمیزی لام ها را از ظرف مربوط به رنگ آمیزی خارج کرده و با استفاده از چسب انتلان بر روی آنها لامل گذاشته و پس از گذشت مدت مورد نیاز و محکم شدن لامل، لامها را مورد بررسی های میکروسکوپی و هیستولوژیکی قرار می دهیم.
3-6-2)روش رنگ آمیزی گرم
1)ابتدا از نمونه اسمیر تهیه می کنیم
2)سپس آن را به وسیله شعله فیکس می کنیم
3)رنگ کریستال ویوله را یک دقیقه روی نمونه ریخته و سپس با آب می شوییم.
4)سپس لوگل روی نمونه ریخته شود و یک دقیقه بعد شسته شود.
5)سپس الکل – استن روی آن ریخته و سریعا شسته شود.
6)رنگ سافرانین را روی نمونه ریخته و بعد از 30 ثانیه شسته شود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها )یافته ها(

تحلیل آماری نتایج و ترسیم هیستوگرام ها
نتایج بدست آمده به صورت اعداد خام به کامپیوتر داده شدو آنگاه تحلیل و مقایسه میانگین ها با استفاده از نرم افزار17 SPSS در P< 0.001,P<0.01,P<0.05با در نظر گرفتن انحراف معیار SEM)) با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA) و تست توکی (Tukey) انجام گردید و سپس با استفاده از نرم افزار Excel هیستوگرام ها ترسیم شدند.
4-1)نتایج
نتایج بدست آمده از تجربیات حاصل مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفت. اعداد به دست آمده را به طور خام به کامپیوتر دادیم و آنگاه تحلیل و مقایسه ی بین میانگین این اعداد را با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و با در نظر گرفتن انحراف معیار (SE) انجام دادیم و سپس با استفاده از نرم افزارExcelهیستوگرامها را رسم نمودیم.
نتایج در سه گروه شامل کنترل، تجربی1 و تجربی2 مورد بررسی قرار گرفتند. بیضه دو هفته پس از گاواژ خوراکی موش خارج گشته و مورد بررسی های میکروسکوپی وماکروسکوپی قرار گرفتند.
در بررسی های میکروسکوپی ابتدا مقاطع سریال به طور عرضی و با ضخامت 6 میکرومتر تهیه شده سپس به وسیله میکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفتند و فاکتورهایی از قبیل تعداد و قطر توبول های بیضوی ، تعداد سلول های اسپرماتوگونیA1، اسپرماتوگونی B، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید، اسپرم، سرتولی، لیدیگ، تعدادرگ خونی ،تعداد لوله های سمینی فر، قطر لوله های سمینی فر ، قطرتونیکا آلبوژینا مورد بررسی قرار گرفتند(تصاویر1تا4).
و در بررسی های ماکروسکوپی نیز وزن وحجم بیضه مورد بررسی قرار گرفت.

دسته بندی : علمی