برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

4-1-1)نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوگونی نوع A1
اسپرماتوگونی A1 سلولی بیضی شکل و چسببیده به جداره لوله های منی ساز می باشد. تحلیل های آماری تغییر معنی داری را در تعداد این سلول ها در گروهای تجربی با گروه کنترل نشان نمی دهند.
(جدول 4-1-1 هیستوگرام 4-1-1تصاویر2 تا 4)
4-1-2)نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوگونی نوعB
اسپرماتوگونی نوع B سلول هایی کروی با هسته کروی هستند که فاصله بیشتری از جداره دارند و شبکه کروماتین در آنها منظره دانه دانه ای را نشان می دهد و پر رنگ ، رنگ می گیرند. تحلیل های آماری تغییر معنی داری را در تعداد این سلول ها در گروهای تجربی با گروه کنترل نشان نمی دهند.جدول4-1-2)(هیستوگرام 4-1-2تصویر 2 تا 4)
4-1-3) نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوسیت اولیه
اسپرماتوسیت اولیه بزرگترین سلول های اسپرماتوژنیک بیضه ای می باشد، فاصله بیشتری از جداره دارد و به علت آغاز تقسیم میوز و قرار گیری در مرحله طولانی پروفاز میوز I معمولا در این مرحله قابل تشخیص هستند و بر حسب اینکه در چه مرحله ای از پروفاز میوز اول باشند رشته های کروماتین در هسته آنها نازک یا ضخیم است. در بررسی های مورفولوژیکی تغییراتی بین گروه کنترل و سایر گروهها مشاهده شد. بررسی های آماری افزایش معنی داری را در تعداد این سلول ها در گروه تجربی 1 و کاهش معنی داری را در گروه تجربی 2 نشان می دهد.)جدول 4-1-3)(هیستوگرام 4-1-3تصاویر 2 تا 4)
4-1-4) نتایج حاصل از بررسی اسپرماتید
اسپرماتید ها با انجام فرایندی به نام اسپرمیوژنز تبدیل به اسپرم می شوند. فرایند اسپرمیوژنز از سه مرحله اصلی گلژی، آکروزومی و رسیدگی تشکیل می شود. در فاز ابتدایی (گلژی)، اسپرماتید ابتدایی یا اسپرماتید در فاز گلژی، سلول کروی، با هسته کروی است، از جداره فاصله بیشتری دارد و به سمت حفره وسط لوله های منی ساز نزدیک تر است. رنگ پذیری هسته بسیار کم بوده و ممکن است یک یا چند هستک در داخل هسته دیده شوند که در مراحل بعدی حذف می گردند. اندازه ی آنها از اسپرماتوسیت های اولیه کوچکتر است.اسپرماتید در مراحل انتهایی(آکروزومی) سلولی کشیده است که رنگ پذیری بالایی دارد و تاژک در حال تشکیل است.تحلیل های آماری افزایش معنی داری را در تعداد این سلول ها در گروه تجربی 1 وکاهش معنی داری را در گروه تجربی2 نشان می دهد.)جدول 4-1-4)(هیستوگرام4-1-4تصاویر 2تا 4)
3-1-5)نتایج حاصل از بررسی سلول های سرتولی
سلول های سرتولی هسته مثلثی شکل دارند و در داخل هسته آنها یک یا چند هستک مشخص دیده می شود. حدود مرز سیتوپلاسمی آنها مشخص نمی باشد و سیتوپلاسم آنها در بین سلول های اسپرماتوژنیک پخش است. تحلیل های آماری حاصل از تعداد سلول های سرتولی کاهش معنی داری را در گروه تجربی 1 وکاهش معنی دار در گروه تجربی2 ، نسبت به کنترل نشان می دهد.(جدول3-1-5)(هیستوگرام 4-1-5تصاویر2تا4 )
جدول4-1-1) نتایج تحلیل آماریتعداد اسپرماتوگونی A1 در گروههای کنترل, تجربی1 , تجربی2 ( ± SE )
تجربی1 تجربی 2 کنترل مشاهده/تیمار
2.31±27 1.55±14.5 2.06±15 اسپرماتوگونی A1
جدول4-1-2) نتایج تحلیل آماری تعداد اسپرماتوگونی B در گروههای کنترل ، تجربی1 ، تجربی2 ± SE ) (
تجربی1 تجربی 2 کنترل مشاهده/تیمار
2.09±23.1 2.23±25.7 3.21±31.7 اسپرماتوگونی B
جدول4-1-3) نتایج تحلیل آماری تعداد اسپرماتوسیت اولیه در گروههای کنترل ، تجربی1 ، تجربی2 ± SE
تجربی 1 تجربی 2 کنترل مشاهده/تیمار
50.18±46.7 2.49±42.9 3.12±31.5 اسپرماتوسیت اولیه
جدول4-1-4 ) نتایج تحلیل آماری تعداد اسپرماتید در گروههای کنترل ، تجربی1 ، تجربی2 ± SE ))
تجربی1 تجربی2 کنترل مشاهده/تیمار
7.34±51.05 7.38±87.6 7±91.8 اسپرماتید
جدول4-1-5) نتایج تحلیل آماری تعداد سلول های سرتولی در گروههای کنترل ، تجربی1 ، تجربی2 ± SE
دسته بندی : علمی