فایل های دانشگاهی

تحولات عملیات حفظ صلح با تاکید بر مداخلات بشردوستانه

دانشگاه علامه طباطبائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
موضوع:
تحولات عملیات حفظ صلح با تاکید بر مداخلات بشردوستانه
استاد راهنما:
دکتر همایون حبیبی
استاد مشاور:
دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی
نگارنده:
قدسیه ملکیان نائینی
رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق بین­الملل
زمستان ۱۳۸۸

تقدیم به
لاله­ های
به خون تپیده وطن
شهدای راه حق و آزادی
چکیده:
عملیات حفظ صلح یکی از ابزارهای سازمان ملل متحد جهت کنترل منازعات داخلی و بین ­المللی و حفظ صلح و امنیت بین ­المللی می­باشد. این عملیات در ابتدا با وی‍‍ژگیهای بیطرفی، عدم توسل به زور مگر در دفاع مشروع و با کسب رضایت طرفین درگیر، در صحنه انجام می­شد. ولی به تدریج وظایفی غیر از حفظ صلح بر عهده نیروهای حافظ صلح قرار گرفت. وظایفی همچون تحکیم صلح و بنای صلح. تحول عظیم در عملیات حفظ صلح ورود عنصر مداخلات بشردوستانه بوده که سبب گردید عملیات حفظ صلح وظایف اجرا و تحمیل صلح را نیز دربرگیرد. مداخلات بشردوستانه با وجود ریشه ­های تاریخی و نیز گسترش استفاده از آن در قرن بیستم، هنوز نظام حقوقی مدونی نیافته است. ایده مداخله بشردوستانه تلاش دارد به توسل به زور در جهت حفاظت از بشریت صورتی مشروع بخشد. شورای امنیت نیز با تفسیر موسع از اصطلاح حفظ صلح و امنیت بین ­المللی جنایات بشری را از مصادیق تهدید یا نقض صلح و امنیت دانسته و فرمان توسل به زور را صادر نموده است. در این مسیر اجرای تصمیمات شورای امنیت، گاهی بر عهده نیروهای حافظ صلح بوده است. با توجه به سوابق تاریخی به نظر می­رسد استفاده از نیروهای حافظ صلح در مداخلات بشردوستانه برای حفظ حقوق اساسی افراد در قبال جرائم خطیر بین­المللی، گامی جهت حفظ صلح و امنیت بین ­المللی می­باشد.
فهرست مطالب
مقدمه———————————-۱
بخش اول- کلیات
فصل اول- حفظ صلح: مفاهیم، ساختارها و تحولات
گفتار اول- صلح وامنیت، امنیت دسته‌جمعی: تعریف مفاهیم و ساز و کار تحقق آنها در منشور——————————————۱۳
بند اول- مفهوم صلح——————————————–۱۴
بند دوم- مفهوم امنیت——————————————-۱۵
بند سوم- مفهوم امنیت دسته جمعی———————————-۱۷
الف- تعریف امنیت دسته جمعی———————————۱۷
ب- سابقه تاریخی مفهوم امنیت دسته­جمعی————————-۲۱
بند چهارم- ساختارهای تعریف شده در منشور به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی-۲۳
الف- شورای امنیت——————————————-—۲۶
ب- مجمع عمومی———————————————-۳۰
ج- نهادها و موافقت نامه های منطقه ای——————————–۳۲
گفتار دوم- عملیات حفظ صلح: تعاریف، اصول و تحولات——-۳۳
بند اول- تعریف عملیات حفظ صلح———————————۳۴
بند دوم -اصول و ویژگی های عملیات حفظ صلح سنتی——————–۳۵
بند سوم –دسته­بندی عملیات حفظ صلح——————————-۳۹
الف- نسل اول——————————————-۴۰
ب- نسل دوم——————————————–۴۲
ج- نسل سوم——————————————–۴۹
د- دسته بندی های دیگر عملیات حفظ صلح ———————۵۱
بند چهارم- گزارش اخضر ابراهیمی: رویکردی متفاوت به عملیات حفظ صلح–۵۳
الف- ریشه های صدور و رئوس مطالب گزارش——————–۵۳
ب- پیشنهادات مهم ارائه شده در گزارش————————-۵۷
۱- نیاز به اختیارات شفاف، معتبر و قابل حصول—————–۵۷
۲- توجه به نیازهای نیروهای حافظ صلح در عملیات های پیچیده—–۵۸
فصل-دوم مروری بر مداخلات بشردوستانه: بستر پیدایش، تعریف، مشروعیت ، معیارها و حقوق حاکم بر آن
گفتار اول- جنگ مشروع تا مداخلات بشردوستانه————-۶۳
بند اول- تاریخچه و تعریف نظریه جنگ مشروع————————-۶۴
بند دوم -اثرات تئوری جنگ مشروع در جامعه ملل و سازمان ملل متحد———۶۸
بند سوم – تعریف مداخله بشردوستانه———————————۷۲
بند چهارم – گذشته و حال مداخله بشردوستانه—————————۷۵
گفتار دوم- مشروعیت مداخلات بشردوستانه و حقوق حاکم بر آن–۸۱
بنداول- مشروعیت مداخلات بشردوستانه——————————-۸۲
الف- مداخله بشردوستانه و اصل حاکمیت کشورها—————–۸۳
ب- مداخله بشردوستانه و اصل عدم مداخله———————-۸۶
ج-مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد———————–۸۹
د- موضع دیوان بین الملل دادگستری در قبال مداخله بشردوستانه——–۹۱

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *