Comments: 0 Posted by: Posted on:

تعاملات زیست شناختی در مصرف الکل و مواد

برخی از میانجی های شیمیایی ممکن است در سیستم های مختلف اشتیاقی که زیر بنای رفتارهای اعتیادی هستند،دخیل باشند.درپاره ای از مطالعات میانجی های شیمیایی عمده ای که در اعتیاد به مواد و الکل شناسایی شده اند عبارت بودند از :پپتیدهای اپیوئیدی،دوپامین،سرتونین و نوراپی نفرین.این میانجی های شیمیایی دارای روابط انفرادی و تعاملی با مرکز تقویت و نیز سائق های غریزی هستند.تصور می شود که مرکز تقویت و سائق  موجد و زیربنای استفاده اعتیاد گونه مواد مخدر و الکل می باشند یافته ها نشان داده است که نامگذاری رایج دامنه وسیعی از مواد اعتیاد زا بر اساس توانایی آنها در برانگیختن فیبرهای دوپامینرژیک در دستگاه لیمبیک میانی(مزولیمبیک)صورت گرفته است.

همچنین نشان داده شده است که مرکز تقویت حاوی نرون های  دوپامین است که از موضع خود را کلاهک قدامی مغز تا دستگاه لیمبیک میانی در پیش مغز امتداد دارد.گیرنده های اپیوئید در این نرون های دوپامین یافت شده اند که تحریک با اپیوئید ها،این سیستم دوپامین را بر می انگیزد.مطالعات نشان داده است که تحریک منطقه لیمبیک میانی،سبب افزایش استفاده از هروئین،کوکائین و اتانول می شود.بلوکه کردن گیرنده های دوپامین از مصرف اپیوئید ها و کوکائین جلوگیری می کند و بلوکه کردن محل های جذب نوراپی نفرین،دریافت الکل را کاهش می دهد.

میانجی های شیمیایی دیگری ممکن است با به کاربردن کارکرد تعدیل کننده در مصرف مواد و الکل دخیل باشند.در انسان ها تزریق بازدارنده های جذب مجدد سروتونین(زیملدین،فلوکستین،سیتالوپرام به مصرف کننده های الکل غیر افسرده با کاهش میزان مصرف و افزایش روزهای پرهیز از الکل مرتبط بود.یک دلیل احتمالی برای این موضوع،تاثیر سروتونین بر دیگر سیستم های میانجی شیمیایی است.نرون های سروتونین در هیپوتالاموس تا نرون های مغز پسین امتداد دارد که پپتیدهای اپیوئیدی درونزاد مغز پسین  و تصویر های نرون های گاماآمبونوبوتیریک اسید(گابا) را بازداری می کند.نورنهای گابا در کلاهک قدامی مغز،نرون های دوپامین و دیگر میانجی های شیمیایی را بازداری می کند.

متغیرهای اجتماعی-فرهنگی

متغیرهایی که در اینجا مورد ملاحضه قرار می گیرند از سطح یکپارچه تا سطح مولکولی در تغییر بوده و در ارتباط با افزایش مصرف آغازین ماده و ادامه آن تا حد مصرف زیاد از حد می باشد.با شروع در مصرف الکل در سطح یکپارچه،متغیر بین ملیتی وجود دارد.بررسی های انجام شده در یک مطالعه طولی یا مقیاس  وسیع نشان می دهد که تفاوت های زیادی در مصرف الکل وجود دارد.

در طول دوره (1950-1980)مصرف الکل در کشورها افزایش یافته است.ثانیا تفاوت در مصرف با گذشت زمان کمتر شده است.همچنین بررسی ها نشان داده است که تفاوت های بین ملیتی در مصرف الکل به یکدیگر نزدیک شده اند.در گزارش دولینت(1978)بیشترین میزان مصرف الکل در فرانسه،اسپانیا و ایتالیا یافت شده است.نگرش های فرهنگی و الگوهای میخوارگی،احتمال مصرف بیشتر الکل و سوء مصرف آن را تحت تاثیر قرار می دهد.با توجه به مطالعاتی که درون یک کشور واحد انجام گرفته است(ایالات متحده).متغیر قابل ملاحضه ای در استفاده از مواد وجود دارد. میزان زیاد میخوارگی را در بین فروشندگان،کارکنان راه آهن و افرادی که در کار تجارت  الکل هستند(مثل صاحبان رستوران،پیشخدمت های رستوران و مشروب فروشها)یافت می شود.در تمامی این حرفه ها نوشیدن زیاد الکل بهنجار تلقی می شود.یعنی معمولا این عمل به عنوان بخشی از شغل حساب شده و الکل به راحتی در دسترس قرار می گیرد.همین طور استفاده از تنباکو در میان دانش آموزان دوران دبیرستان زیاد تر است آنهایی که در درس ضعیف هستند،مشکلات رفتاری دارند و علاقه مند به موسیقی هوی متال می باشند..همچنین آنهایی که بعد از مراجعت از مدرسه مراقب بزرگسالی ندارند اغلب از تنباکو استفاده می کنند.(ریچاردسون و همکاران1982).در میان نوجوانان برای گرایش به استفاده از سیگار،همسالان نقش مهمی ایفا می کنند اما آنهایی که احساس لیاقت بالایی دارند از همسالان خود کمتر تاثیر می پذیرند.سرانجام اینکه سوء مصرف هروئین و کرک در میان کلیمیان رایج است و استفاده  از ماری جوانا و مواد توهم زا به فعل گرایی اجتماعی و برخی ویژگی های دهه های آخر1960ارتباط  دارد.در همه این موارد اعضاء گروه خرده فرهنگ،اغلب در معرض انواع استفاده دارویی قرار می گیرند.از طرف همسالان تحت فشار واقع می شوند و به انواع مواد به راحتی دسترسی پیدا می کنند.

متغیر دیگری در این زمینه که باید مورد توجه قرار گیرد رسانه است.ما با برنامه های تجاری تلویزیونی که  در آن آبجو با مردان ورزشکار و زنان ملبس به لباس شنای تحریک کننده همراه می شود(در کشور ما گرچه چنین تبلیغاتی از تلویزیون پخش نمی شود اما آنهایی که به ماهواره و برخی فیلم های ویدئویی خارجی دسترسی دارند چنین تصاویری را مشاهده می کنند).پیام این تبلیغات است الکل سرگرمی را افزایش می دهد

Doolint

Richrdsoon

]]>