برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

4-8- بررسی نتایج بدست آمده توسط نرم افزار کوآلتک :
4-8-1 بررسی نتایج استحکام فشاری :
4-8-1-1- تاثیر درصد گرافن بر استحکام فشاری :
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود افزایش درصد گرافن از 2/0 به 5/0 باعث افزایش استحکام فشاری است که این امر ناشی از استحکام بالای گرافن و حضور این ماده به عنوان فاز تقویت کننده می باشد که انتقال بار از زمینه به فاز تقویت کننده به خوبی انجام شده است. با افزایش درصد گرافن از 5/0 درصد به 1 با کاهش استحکام رو به رو هستیم که می تواند ناشی از آگلومره شدن ذرات فاز تقویت کننده باشد که سبب کاهش خواص مکانیکی می شود که این کاهش خواص مکانیکی می تواند ناشی از ایجاد تمرکز تنش در ساختار و یا عدم توزیع مناسب گرافن در فاز زمینه باشد.

نمودار (4-16) : تاثیر درصد گرافن بر استحکام فشاری.
4-8-1-2- تاثیر زمان آسیاب کاری بر استحکام فشاری :
با توجه نمودار زیر می توان به افزایش استحکام با افزایش زمان آسیاب کاری از 10 به 15 ساعت پی برد که این افزایش استحکام ناشی از افزایش چگالی نابجایی ها و همچنین افزایش نواقص کریستالی و سطح مرز دانه اشاره نمود که مرزدانه سدی است در برابر حرکت نابجاییها و باعث افزایش استحکام می شود. اما با افزایش زمان آسیاب کاری از 15 به 20 ساعت با کاهش استحکام رو به رو هستیم که این کاهش استحکام با توجه به اینکه مس نیز نرم است در حین آسیاب کاری، ذرات پودر نرم پهن می شوند، پس از جوش سرد شکسته و دوباره جوش می خورند احتمال آگلومره شدن ذرات پودر می رود که این امر باعث افت خواص مکانیکی می شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد دینامیکی و معادله

نمودار (4-17) : تاثیر زمان آسیاب کاری بر استحکام فشاری.
4-8-1-3- تاثیر فشار پرس بر استحکام فشاری :
همانطور که در نمودار 4-18 مشاهده می شود با افزایش فشار پرس استحکام افزایش قابل توجهی یافته است. افزایش فشار پرس دانه ها را دچار تغییر شکل پلاستیکی کرده که این امر منجر به افزایش سطح تماس دانه شده که موجب کاهش تخلخل و افزایش چگالی می شود.

نمودار (4-18) : تاثیر فشار پرس بر استحکام فشاری.
4-8-1-4- تاثیر دمای زینتر بر استحکام فشاری :
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود با افزایش دمای زینتر از 700 به 800 با افزایش استحکام رو به رو هستیم که این افزایش ناشی از نفوذ کامل تر و اتصال بیشتر دانه ها در یکدیگر می باشد ولی با افزایش دما به 900 با کاهش استحکام رو به رو هستیم که این امرمی تواند ناشی از رشد دانه در داخل ساختار و کاهش استحکام در اثر کاهش مرزدانه و بازیابی نابجایی ها باشد.

نمودار (4-19) : تاثیر دمای زینتر بر استحکام فشاری.
4-8-1-5- میزان تاثیر پارامتر های چهار گانه بر استحکام فشاری :

دسته بندی : علمی