برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مرزهای متناوب periodic
مرزهای متقارن symmetry
مرزهای تکراری cyclic
تحلیل مدل توسط فلوئنت دو قسمت دارد : یکی مدل سازی هندسی و تولید شبکه توسط نرم افزارهای پیش پردازشگر سازگار با آن از قبیل Geomesh ، PerBFC و Gambit و دیگری پردازشگر اصلی فلوئنت که ساختار اصلی برنامه است.
بعد از تولید مدل هندسی و شبکه حل، فلوئنت این امکان را بدست میدهد که بتوان مدل فیزیکی، خواص مواد و سیال و شرایط مرزی را برای مسئله تعریف کرده و نهایتاً اقدام به حل نمود و سپس توسط امکانات گرافیکی نتایج را مشاهده و یا اینکه مدل را در فایل cas و نتایج را در فایل dat ذخیره نمود.
قدم های اصلی حل مسئله
برای اینکه بتوان با استفاده از فلوئنت یک مدل فیزیکی را محاسبه نمود مراحل اصلی زیر باید انجام پذیرد:
ساختن هندسه مدل و تولید شبکه توسط پیش پردازشگرها
شروع و اجرای نرم افزار و تخصیص دادن حافظه برای مدل سازی- وارد کردن شبکه داخل فلوئنت
کنترل کردن شبکه
اننخاب معادلات اصلی که باید حل شوند: آرام یا مغشوش، لزج یا غیر لزج، اجزای شیمیایی یا واکنشی، انتقال حرارت و نیز بعضی مدل های مشخص دیگر از قبیل فن ها ، مبدل ها ، محیط های متخلخل و غیره
مشخص کردن خواص مواد
مشخص کردن شرایط مرزی
بهینه کردن پارامترهای کنترل حل
حدس اولیه برای کمیات میدان جریان
محاسبه
کنترل کردن نتایج
ذخیره نمودن نتایج
لازم به ذکر است در تحقیق حاضر مدل سازی بصورت دو بعدی و حل معادلات نیز بصورت غیر دائم انجام می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد این نرم افزار و دیگر جزئیات، مثلاً راجع به چگونگی حل مسائل گوناگون همراه با شرایط مرزی متفاوت به مرجع [65] مراجه شود.
3-2-3 هندسه مسئله
شماتیکی از هندسه مورد بررسی در شکل (3-1 الف) نشان داده شده است.این مبدل شامل سه لوله داخلی ،میانی وبیرونی می باشد. که در این شکل سیال عامل انتقال حرارت(HTF) در لوله های داخلی وبیرونی جریان دارد. ماده تغییر فاز دهنده(PCM) در لوله میانی قرار گرفته وپره ها روی سطوح مبدل و در سمت ماده تغییر فاز دهنده جوش داده شده اند.
هندسه مورد مطالعه در این پژوهش مبدل سه لوله ای به طول 5/0 متر و قطر داخلی 8/50 میلی متر می‌باشد که ضخامت آن 2/1 میلیمتر است و قطرخارجی200 میلی متر می‌باشد که ضخامت آن 2 میلیمتر است. همچنین قطر میانی آن برابر 150 میلی متر است. شکل(3-1 ب) اندازه ابعاد مبدل را نشان می‌دهد.
شکل3-1 الف ) هندسه مورد بررسی ب ) ابعاد مبدل سه لوله ای
شکل3-1 الف ) هندسه مورد بررسی ب ) ابعاد مبدل سه لوله ای
3-2-4 شبکه بندی
دسته بندی : علمی