برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(3-1)
(3-2)
sXi: مقدار مربوط به هر معرف
: Xmax بالاترین مقدار مربوط به معرف و یا زیر معرف مربوطه
: Xmin پائین‌ترین مقدار مربوط به معرف و یا زیر معرف مربوطه
فرمول( 3-1) برای معرفها یا زیرمعرفها با تاثیر مثبت و فرمول‌ (3-2) برای معرفها یا زیرمعرفها با تاثیر منفی می‌باشد میانگین ارقام بدست آمده برای زیرمعرفها مقدار معرف و به همین ترتیب میانگین مقادیر معرفها مقدار مولفه و در نهایت میانگین مقادیر مولفهها مقدار شاخص نهایی WPI که عددی در محدوده صفر و صد است را می‌دهد که صد بهترین حالت ممکن است در زیرجدولی آورده شده است که خلاصهای از ساختار شاخص و داده‌های مورد استفاده برای ساخت آن‌را و همچنین ارتباط آنها را ارائه می‌دهد.
شرح هر یک از شاخص‌های فرعی به شرح زیر است.
منابع
این شاخص ترکیبی از دو شاخص مجزا است: یکی منابع آب داخلی (internal water resources) و دوم جریان آب خارجی (external water inflows) است. هر دوی آنها برای کاهش اعوجاج ناشی از مقادیر بالا در مقیاس لگاریتم محاسبه می‌شود، و بر اساس سرانه ابراز شده است. شاخص منابع یکی از شاخص‌های اساسی در دسترس بودن آب است. عامل مهمی‌دیگری که بر در دسترس بودن تاثیرمی‌گذارد، قابلیت اطمینان و تغییرپذیری منابع است، هرچه تغییرپذیری منبع بیشتر و یا اعتماد پذیری آن کمتر باشد در نتیجه نسبت کوچکی از کل منابع موجود میتواند مورد استفاده قرارگیرد. با ‌این حال بعلت عدم دسترسی‌این شاخص در مقیاس ملی،‌ این عامل حذف می‌گردد.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع فسخ بیع اقساطی

دسترسی
برای‌این شاخص سه مولفه وجود دارد:
• درصدی از جمعیت که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.
• درصدی از جمعیت که به خدمات بهداشتی دسترسی دارند.
• شاخص که مربوط به زمین‌های آبی، به عنوان قسمتی از زمین‌های زراعی، وابسته به منابع آب داخلی. به صورت درصدی از زمینهای تحت آبیاری مرتبط با منابع آب داخلی محاسبه می‌شود. ‌ایده پشت ‌این روش محاسبه ‌این است که کشورها‌یی با نسبت بالا از زمین‌های آبی وابسته به منابع آب داخلی در دسترس کم، بالاتر از کشورهای با نسبت بالا از زمین‌های آبی وابسته به منابع آب داخلی در دسترس بالا قرار گیرند.
ظرفیت
دو مولفه برای‌این شاخص در نظر گرفته می‌شود.
◄ سرانه ذخیره آب. در‌این مورد می‌باید حجم کل آب مخازن سدهای موجود در زیر حوضه محاسبه و بر جمعیت منطقه تقسیم گردد.
◄ سرانه زمینهای کشاورزی مدرن نیز باید از تقسیم مساحت کل زمینهای کشاورزی مدرن بر جمعیت تقسیم و با واحد کیلومتر مربع بر نفر محاسبه گردد.
مصرف
این شاخص دارای سه مولفه است:
◄مصرف سرانه آب خانگی (m3/cap/yr)(مترمکعب آب مصرفی سالانه)
◄مصرف سرانه آب صنعتی (m3/cap/yr)(مترمکعب آب مصرفی سالانه).
در‌این معیار نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) بدست آمده از بخش صنعت بر نسبت آب مصرفی در آن بخش، تقسیم شده است.‌ این شاخص به روش معمول مشتق شده است: هر چقدر آب مصرفی در بخش صنعت ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، مقدار این جزء از شاخص بیشتر می‌شود. ‌این به یک اقدام خام بهره وری مصرف آب می‌شود.

دسته بندی : علمی