فایل های دانشگاهی

جنین شناسی شکاف لب و کام- قسمت 4

Martelliو همکاران در سال 2010 طی مطالعه ای مورد شاهدی 100 کودک مبتلا به شکاف دهانی و100 کودک سالم را از ابعاد مختلف ارزیابی کرده و نتیجه گرفتند بین سن مادر و ابتلای نوزاد به بیماری ارتباط وجود دارد اما با سن پدران و فاصله بین بارداری ها همراهی معنی داری وجود ندارد (25).
در سال 2009،Stothard و همکاران در یک مطالعه systematic rewiew تاثیر چاقی و اضافه وزن مادران را برروی ریسک ابتلای نوزاد به ناهنجاری های مادرزادی سنجیدند و متوجه شدند چاقی مادران با افزایش شیوع آنومالی های خاصی شامل spina bifida، آنومالی های سپتال و کاردیو واسکولار، شکاف کام مجزا، شکاف لب وکام، آترزی آنورکتال، هیدروسفالی و limb reduction همراه است (26).
در سال 2009 Hozyasz و همکاران تاثیر مصرف سیگار پیش و آغاز بارداری و سایر ریسک فاکتورها را بر روی احتمال تولد نوزاد مبتلا به شکاف دهانی سنجیده و بیان کردند که مصرف سیگار، ابتلا به سرماخوردگی و اتفاقات پر استرس در اوایل بارداری با افزایش ریسک تولد نوزاد مبتلا به شکاف دهانی همراه است (27).
عکس مرتبط با سیگار
در سال 2007 carmicheal میزان تاثیر استرس مادران را بر روی نواقص مادرزادی نوزادان طی یک مطالعه مورد شاهدی و با طراحی 18 سوال شامل اتفاقات پر استرس زندگی بین 2 ماه پیش و پس از آغاز بارداری بررسی کرد و مشخص شد افزایش ایندکس استرس زندگی با افزایش ریسک شکاف لب مجزا یا همراه با شکاف کام، تترالوژی فالوت و ترانسپوزیشن شریان های بزرگ همراه است (28).
Villamor و همکاران در سا ل 2007 طی یک مطالعه کوهورت در سودان با بررسی 222328 زن دریافتند چاقی مادران و افزایش فاصله بین بارداری ها میتواند با افزایش ریسک تولد نوزاد مبتلا به شکاف کام همراه باشد (29).
Fu و همکاران در سال 2007 طی مطالعه ای مورد شاهدی تاثیر ریسک فاکتورهای محیطی در سه ماهه اول بارداری بر روی احتمال بروز شکاف کام غیر سندرمی را بررسی کرده و بیان داشتند مصرف اسید فولیک با کاهش احتمال ابتلای نوزاد به شکاف همراه است، در حالیکه عفونت مادری، اکسپوژر به مواد شیمیایی سمی و استرس روحی از ریسک فاکتور های ابتلای نوزاد به این ناهنجاری هستند (30).
بیان مساًله:
شکاف کام و لب یک نقص مادرزادی شایع است به طوری که 1 در هر700 تا 1000 تولد زنده دنیا به آن مبتلا می باشند. شیوع این آنومالی براساس شرایط جغرافیایی و نژادی در جمعیت های مختلف متغیر است، از شیوع بالا در آسیایی ها و بومیان آمریکایی گرفته تا شیوع متوسط در نژاد اروپایی و شیوع کم در جوامع آفریقایی.
فاکتورهای ژنتیکی و عوامل محیطی هر دو در ایجاد شکاف دهانی دخالت دارند. از آنجایی که درمان این ناهنجاری نیاز به اقدامات پزشکی پیشرفته و وسیعی دارد، بار اقتصادی زیادی را بر خانواده و جامعه اعمال می کند. بنابراین شناخت عوامل دخیل در آن نقش بسزایی در پیشگیری از ضایعه، کاهش آلام خانواده بیماران و کاهش هزینه های اقتصادی، اجتماعی آن در جامعه ایفا می کند. بیشتر محققان علت ایجاد این ناهنجاری مادرزادی را مولتی فاکتوریال می دانند. از جمله علل محیطی احتمالی آن می توان به کمبودهای تغذیه ای، مصرف دارو، رادیاسیون، استرس، سیگار، و الکل توسط مادر باردار اشاره نمود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تکامل و فانکشن بافت های جنین، رابطه مستقیمی با جریان خون دریافتی از بدن مادر دارد. هورمون های بوجود آمده ناشی از استرس در بدن مادر، با عبور از جفت و توزیع در سیستم جریان خون جنین، فیزیولوژی در حال تکامل آن را تحت تأثیر قرار می دهند. مطالعات نشان داده اند که استرس روحی مادر سبب افزایش هورمون آزادکننده کورتیکوتروفین و کورتیکواستروئیدها در دوران بارداری می گردد که این کورتیکواستروئیدها برای ارگان های مختلف جنین، تراتوژن بوده اند.
از آنجا که جنگ تحمیلی در نواحی عمده ای از کشور مشکلات فراوانی برای ساکنان این مناطق ایجاد کرد، لذا هدف از این مطالعه مقایسه میزان شیوع شکاف کام و لب و عوامل مرتبط با آن در دو شهر مشهد و اهواز كه یكی نماینده یک شهر جنگ زده و دیگری نماینده یک شهر به دور از شرایط جنگی می باشد. نظر به اینکه چنین مطالعه ای تا كنون صورت نگرفته است به عنوان اولین گام در این جهت بر آن شدیم تا شیوع این ناهنجاری در این دو شهر را مورد ارزیابی قرار دهیم.
اهداف و فرضیات:
هدف كلی:
تعیین میزان شیوع شکاف لب وکام و عوامل مرتبط با آن در متولدین سالهای61-66 و84-89 شهرهای مشهد و اهواز
اهداف اختصاصی:
1– تعیین و مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده به تفکیک دو دهه در مشهد.
2- تعیین و مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده به تفکیک دو دهه در اهواز.
3- تعیین و مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده در دهه 60 در دو شهر مشهد و اهواز.
4- تعیین و مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده در دهه 80 در دو شهر مشهد و اهواز.
5- تعیین و مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده در مجموع دو دهه در مشهد و اهواز
6- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب نوع شکاف در کل دو دهه در اهواز و مشهد.
7- توزیع و مقایسه فراوانی انواع شکاف در مبتلایان به شکاف بین دو دهه در مشهد و اهواز.
8- توزیع و مقایسه فراوانی نوع شکاف دهانی بر حسب جنس بین مشهد و اهواز.
9- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب ناهنجاری همراه در اهواز و مشهد.
10- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب سن مادر در دو شهر اهواز و مشهد.
11- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر تعداد بارداری مادر در دو شهر اهوا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ز و مشهد.
12- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب تعداد سقط در اهواز و مشهد.
13- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب فصل تولد در اهواز و مشهد.
14- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب محیط سر در اهواز و مشهد.
15- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب وزن نوزاد در اهواز و مشهد.
اهداف کاربردی:
1-بدست آوردن آمار دقیق از میزان شیوع شکاف دهانی در اهواز و مشهد.
2-بررسی عوامل مرتبط با بروز شکاف دهانی به منظور جلوگیری از بروز آنها.
فرضیات یا سؤالات تحقیق:
1- فراوانی شکاف دهانی یافت شده به تفکیک دو دهه در مشهد چقدر است؟
2- فراوانی شکاف دهانی یافت شده به تفکیک دو دهه در اهواز چقدر است؟
3- آیا فراوانی شکاف دهانی در دهه 60 در دو شهر مشهد و اهواز تفاوت دارد؟
4- آیا فراوانی شکاف دهانی در دهه 80 در دو شهر مشهد و اهواز تفاوت دارد ؟
5-فراوانی شکاف دهانی یافت شده در مجموع دو دهه در مشهد و اهواز چقدر است؟
6-توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب نوع شکاف در کل دو دهه در اهواز و مشهد چقدر است؟
7-توزیع و فراوانی انواع شکاف در مبتلایان به شکاف بین دو دهه در مشهد و اهواز چقدر است؟
8-توزیع و فراوانی انواع شکاف دهانی بر حسب جنس بین مشهد و اهواز چقدر است؟
9-توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب ناهنجاری همراه در اهواز و مشهد چقدر است؟
10-توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب سن مادر در اهواز و مشهد چقدر است؟
11- توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر تعداد بارداری مادر در اهواز و مشهد چقدر است؟
12- توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب تعداد سقط در اهواز و مشهد چقدر است؟
13- توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب فصل تولد در اهواز و مشهد چقدر است؟
14- توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب محیط سر در اهواز و مشهد چقدر است؟
15- توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب وزن نوزاد در اهواز و مشهد چقدر است؟
فصل دوم:
مواد و روش ها
روش اجرای طرح:
در این تحقیق مقطعی، هدف بررسی تعدادی پرونده نوزاد زنده متولد شده در هر سال بین سال های 1361-1366 و 1384-1389در بیمارستان های قائم، امام رضا و ام البنین در مشهد و بیمارستان های رازی، فاطمه زهرا و امام خمینی در اهواز بود.
مشهد:
جمع آوری داده ها در مشهد به کمک پژوهش یار انجام گرفت. پرونده های مورد بررسی بصورت تصادفی از طریق جدول تصادفی اعداد انتخاب شدند، بدین صورت که تعداد کل متولدین هر سال بر تعداد نمونه مورد نیاز تقسیم شده و با توجه به عدد یافت شده ترتیب انتخاب پرونده ها مشخص می شود. در پرونده های مربوط به سال های 61 تا 66 فقط در بیمارستان قائم وجود داشت. زیرا پرونده های این دهه در بیمارستان ام البنین در آتش سوزی از بین رفته و پرونده های بیمارستان امام رضا نیز طبق قانون بایگانی این بیمارستان که پرونده ها فقط تا 8 سال در بایگانی نگهداری شود معدوم شده بود.
در کل، نگارش پرونده ها با دقت کافی انجام گرفته بود و موارد یافت شده مبتلا به شکاف لب و کام در گروه مورد و نوزادان سالم به عنوان گروه کنترل قرار گرفتند. در موارد شکاف دهانی یافت شده از پرونده زایمان و پرونده نوزاد متصل به آن، اطلاعات مربوط به ناهنجاری نوزاد، سن مادر، تعداد بارداری، سابقه سقط، تاریخ زایمان، وزن، جنسیت و محیط سر نوزاد و نوع شکاف ثبت شد.
حجم نمونه بررسی شده مشهد در دهه 60، 6075 پرونده و در دهه 80، 15346پرونده بود و در مجموع 48 مورد شکاف دهانی ثبت و بررسی شد.
اهواز:
بیمارستان فاطمه زهرا:
با توجه به اینکه بیمارستان فاطمه زهرا بیمارستان نظامی است، به دلیل نداشتن مجوز لازم اجازه بررسی پرونده های بایگانی داده نشد. پرونده های سال 89 به بعد بصورت کامل بصورت رایانه ای کد بندی شده بود و فقط موارد کدبندی شده رایانه ای از نظر ابتلا به شکاف دهانی بررسی شدند. تمام پرونده های دهه 60 نیز معدوم شده بود.
بیمارستان رازی:
در بیمارستان رازی پرونده های سال 87 به بعد به صورت ناقص بصورت رایانه ای کد بندی شده بود اما علاوه بر اطلاعات کدبندی شده رایانه ای برای یافتن نوزادان مبتلا به شکاف دهانی از دفاتر (admit) نیز استفاده شد. در این دفاتر تمام نوزادان بستری شده در بخش نوزادان و علت بستری ثبت می شود. نوزادان متولد شده مبتلا به شکاف (کام) و شکاف (لب وکام) در بخش نوزادان بستری می شوند. پس از بررسی دفاتر سال های 84 تا 89 موارد مبتلا یافت شده و با بهره گرفتن از شماره پرونده و نام مادر، پرونده زایمان و پرونده نوزاد از بایگانی دریافت و اطلاعات مورد نیاز ثبت شد. متاسفانه اطلاعات مربوط به نوع شکاف در پرونده ها بطور دقیق ثبت نشده و گاها با اصطلاحات و توصیفات غیر دقیق مثل (لب شکری)، (شکاف دهانی)، (شکاف کام وسیع) بیان شده بود.
از آنجایی که در دفاترAdmit ، متولدینی که تنها مبتلا به شکاف لب بودند، به دلیل عدم بستری ثبت نمی شدند، با راهنمایی مسئول بخش نوزادان بیمارستان رازی تصمیم بر این شد دفاتر زایمان هم بررسی شود. در این دفاتر اطلاعات کلی همه زایمان ها مثل نام مادر، وزن و محیط سر نوزاد، تاریخ زایمان و ناهنجاری های نوزاد ثبت می شود. اما با مراجعه به بایگانی بیمارستان رازی متوجه شدیم فقط دفتر زایمان سال 89 موجود است و بقیه این دفاتر در بایگانی فعال وجود ندارد و به بایگانی راکد منتقل شده است. پس از پیگیری برای جست و جوی بایگانی راکد مشخص شد دفاتر زای
مان معدوم شده است. تمام پرونده های دهه60 نیز در بیمارستان رازی معدوم شده بود.
بیمارستان امام خمینی:
در بیمارستان امام خمینی نیز از دفاتر Admit استفاده شد. برای ثبت متولدین مبتلا به شکاف لب در بیمارستان امام پیگیر دفاتر زایمان آنجا هم شده ولی متوجه شدیم ناهنجاری نوزادان در دفاتر زایمان این بیمارستان ثبت نمی شود. با توجه به اینکه تعدادی از متولدین مبتلا به شکاف دهانی مبتلا به سایر ناهنجاری ها نیز می باشند و احتمال داشت تعدادی از مواردی که با عنوان ناهنجاری های مادر زادی بستری شده اند مبتلا به شکاف دهانی هم باشند، شماره پرونده این تعداد نیز ثبت شد و پرونده آنها هم مورد بررسی قرار گرفت.
پرونده های سال های دهه 60 بیمارستان امام خمینی در بایگانی راکد نگه داری و فقط اجازه بررسی 3000 پرونده داده شد. این تعداد بین سال های 61 تا 66 قسمت شد.
نگارش پرونده ها طی سال های ابتدایی جنگ تحمیلی با دقت کافی انجام نشده بود و فقط در صورتی که پزشک نوزادان بعد زایمان حاضر می شده، مشکل نوزاد در پرونده زایمان ثبت شده و طبعا به دلیل شرایط خاص جنگی و محرومیت های ناشی از آن امکان حضور پزشک نوزادان وجود نداشته است و متاسفانه در مواردی فقط به دلیل نبود پزشک نوزاد فوت شده بود. متولدینی هم که نیاز به بستری داشته اند، مشکل نوزاد در (پرونده نوزاد) ثبت شده بود. بدین جهت تصمیم بر آن شد پرونده های نوزادان هم بررسی شود ولی تمام پرونده های این بازه زمانی به جز پرونده مجروحین و پرونده های زایمان معدوم شده بود.
به منظور تعیین شیوع این ناهنجاری از آمار کل موالید سالانه بیمارستان ها استفاده شد و حجم نمونه بررسی شده در اهواز در دهه 60، 3000 پرونده و در دهه 80، 77014 پرونده بود. در مجموع 56 مورد شکاف دهانی یافته و ثبت شد.
نوزادان مبتلا به شکاف دهانی یافت شده به تفکیک جنسیت نوزاد، نوع شکاف (لب، کام، لب و کام)، سن مادر، سایر نواقص همراه، محیط سر، سابقه سقط، تعداد بارداری وزن نوزاد و فصل تولد ثبت شدند. سپس نتایج با آنالیز t-testو chi-square با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS از نظر آماری بررسی شد و علاوه بر بررسی موارد فوق شیوع این ناهنجاری در زمان وقوع جنگ تحمیلی و سال های اخیر در دو شهر با یکدیگر مقایسه شد.
فصل سوم:

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *