پایان نامه های سری اول

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری- قسمت …

پاسخ‌های آزمون بر روی یک مقیاس پنج درجه‌ای در طیف لیکرت تنظیم شده است. هر آزمودنی امتیاز جداگانه دریافت می‌کند.

گزینه انتخابی کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم
امتیاز ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۳-۵٫ ابزار گردآوری داده‌ها
روش‌های گردآوری اطلاعات را به طور کلی می‌توان به دو طبقه کلی تقسیم کرد: روشهای کتابخانه‌ای و روشهای میدانی. روشهای کتابخانه‌ای بسته به نوع سند و موضوع تحقیق ممکن است با استفاده از فیش یا جدول یا نقشه و کروکی یا فرمهای شبه پرسشنامه و یا ترکیبی از همه آنها انجام پذیرد.
روشهای میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند، عبارتند از: روش پرسشنامه ای، روش مصاحبه، روش مشاهده، روش اسناد تاریخی. در پژوهش حاضر برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه استفاده شده است.(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۳)
۳-۵-۱٫ کتابخانه‌ای
از انجائیکه پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی می‌باشد، همچون بسیاری از مطالعات توصیفی از منابع ثانویه برای روشن شدن مباحث نظری تحقیق و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز از روش جمع‌آوری کتابخانه‌ای به عنوان مفیدترین روش استفاده می‌شود. در تحقیق حاضر، برای گردآوری و تدوین ادبیات نظری مربوط به موضوع تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است. لذا با مطالعه انواع کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، تحقیقات دیگر پژوهشگران و پایان نامه‌های فارسی مرتبط با موضوع در دانشگاههای مختلف جستجو در اینترنت، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردید.
۳-۵-۲٫ میدانی
برای جمع‌آوری اطلاعات به منظور نظرخواهی از مشتریان و آزمون فرضیات از این روش استفاده شده است. در این مرحله محقق با حضور در فروشگاه‌ها و مکان‌های عمومی، خرده فروشی‌ها و ادارات و….. به جمع‌آوری پرسشنامه پرداخت که در حین ان نیز بیش از ۵۰ مصاحبه برای غنای بیشتر نتایج صورت پذیرفت. در ادامه مراحل بالا با جزئیات بیشتری تکمیل می‌گردند.
در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات، روش پرسشنامه‌ای است، و از مشتریان مواد شوینده گلرنگ هنگام استفاده از محصولات این شرکت نظرخواهی گردیده است. در روش پرسشنامه‌ای برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده می‌شود.پرسشنامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. در تحقیق حاضر بخش عمدهای از داده‌ها از طریق پرسشنامه بدست آمده است. بدین منظور پرسشنامه با سؤالات بسته و با توجه به مقیاس پنج گزینهای لیکرت طراحی شده و در اختیار پاسخگویان محترم قرار گرفت، چرا که پرسش بسته، به فرد کمک می‌کند تا با انتخاب یکی از گزینه‌های فراهم شده سریع‌تر تصمیم بگیرد.هم چنین استخراج اطلاعاتی را که باید تحلیل شوند را برای پژوهشگر ساده‌تر می‌سازد.پرسشنامه شامل ۴۰ پرسش است.متغیرهای اصلی این بررسی شامل بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند، شامل (اعتماد، ارتباطات، مدیریت تعارض، تعهد،)رضایت مشتری، وفاداری مشتری، حفظ مشتری، است.هر یک از متغیرها توسط چند شاخص و با مقیاس ۵ تایی لیکرت سنجیده شده‌اند.جدول زیر سوالات مربوط به سنجش هر بعد را نشان می‌دهد.
در این تحقیق سوالات پرسشنامه بر اساس فرضیات تحقیق شکل گرفته است.به عبارت دیگر هر یک از سوالات در جهت جمع‌آوری اطلاعاتی برای آزمون فرضیات تحقیق بوده است.
جدول (۳-۲) منابع، شاخص‌ها و سوالات پرسشنامه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

منابع شماره
سوالات
تعداد

You may also like...